Vocational Special Needs Education

An interview with Pekka Laakkonen:


The History of Vocational Special Education

Literature in Finnish

  • Honkanen, E., Kaikkonen,L. & Kotila,H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Helsinki:WSOY
  • Jahnukainen,P. & Pynnönen,P. 2003. Ammatillisen erityisopetuksen kentällä. Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy
  • Jahnukainen, M. 2001. Lasten erityishuolto ja opetus Suomessa. 11. täysin uudistettu laitos. Lastensuojelun keskusliitto. Helsinki:Bookwell
  • Kaikkonen Leena (toim.) 2010. Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina.
  • Koskela, H. 2003. Opiskelijoiden haasteellisuudesta ammattiopintoihin sitoutumisen substanssiteoriaan. Grounded theory-menetelmän soveltaminen ammattioppilaitoksen opettajien kuvauksiin opetettavistaan. Kasvatustieteellisiä julkaisuja. University of Joensuu.
  • Tuunainen & Nevala 1989. Erityiskasvatuksen kehitys Suomessa

Links