4.2.5 Pohdinta-osa

Pohdinnan tulee kohdistua koko työhön ja kaikkiin sen vaiheisiin. Pohdinnassa tulokset yhdistetään raportin johdannossa ja tietoperustassa esiteltyihin taustoihin ja todetaan päätulokset. Osin siis tarkastellaan samantyyppisiä asioita kuin aiemmin käsittelyosassa, mutta pohdinnassa erittelyä syvennetään sen tiedon avulla, joka on saatu opinnäytetyöprosessin aikana. Omia tuloksia verrataan aikaisempien tutkimusten tuloksiin ja pohditaan kriittisesti tuloksiin vaikuttaneita tekijöitä. Tuloksista tehdyt…

Jatka lukemista

4.2.2 Tietoperusta

Opinnäytetyön tietoperusta jäsentää opinnäytetyön tarkoitusta ja rajaa tutkimus- tai kehittämistehtävää . Tietoperusta muodostuu aiheeseen liittyvästä teoriasta. Jos aiheeseen ei löydy teoriapohjaa, pyritään kuvaamaan asian tausta ja muotoilemaan teoriaa. Sen sisältö ja laajuus riippuvat lähestymistavasta ja siitä, miten paljon ilmiötä on tutkittu. Tietoperusta pohjautuu aikaisempaan tietoon, joka kehittyy opinnäytetyön tekijän analyysin pohjalta synteesiksi. Tekijä kokoaa tietoperustaa…

Jatka lukemista

2 Tiedonhankinta opinnäytetyöhön

Opinnäytetyön tekijän on raportoitava tutkimustiedon ja muun luotettavan tiedon hankinta opinnäytetyössään (ks. arviointi: tietoperusta). Hänen on toisin sanoen napakasti kerrottava, millä hakusanoilla ja mistä tietokannoista hän on hakenut ajantasaisia lähteitä sekä millaisia rajauksia hän on tehnyt niitä etsiessään. Jos lähteet on löydetty muulla tavoin, sekin mainitaan. Tiedonhaun kompassi auttaa järjestelmällisen tiedonhaun suunnittelussa ja toteutuksessa. Opinnäytetyötä…

Jatka lukemista