Lähteet

Alasuutari, P. 2012. Laadullinen tutkimus 2.0. 4. uud. p. Tampere: Vastapaino. Viitattu 31.8.2016. https://janet.finna.fi/, Ellibs. Hakala, J. T. 2004. Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus. Hardy, K.-M. 2012. Avioliittoleiriltä palikoita parisuhteen arkeen. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, sosiaalialan koulutusohjelma. Viitattu 2.8.2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201203213629. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2015. Tutki ja kirjoita. 20….

Jatka lukemista

5.3 Lähdeluettelon laatiminen

Lähdeluettelossa mainitaan jokainen lähde, jota raportin tekstissä on käytetty. Tutkimusmateriaalia ei lähdeluettelossa mainita, vaan se esitetään tekstissä siinä kohdassa, joka käsittelee tutkimuksen toteutusta, aineistoa ja menetelmiä (ks. lisää luku 4.2.4). Käytettyjen lähteiden tulee olla työn kannalta relevantteja. Niiden käyttö osoittaa lukeneisuuden ja tietämisen laajuuden. Sekä suomenkielisissä että vieraskielisissä lähteissä tulisi pyrkiä alkuperäisten julkaisujen käyttöön. Lähdeluettelon otsikoksi merkitään…

Jatka lukemista

2 Tiedonhankinta opinnäytetyöhön

Opinnäytetyön tekijän on raportoitava tutkimustiedon ja muun luotettavan tiedon hankinta opinnäytetyössään (ks. arviointi: tietoperusta). Hänen on toisin sanoen napakasti kerrottava, millä hakusanoilla ja mistä tietokannoista hän on hakenut ajantasaisia lähteitä sekä millaisia rajauksia hän on tehnyt niitä etsiessään. Jos lähteet on löydetty muulla tavoin, sekin mainitaan. Tiedonhaun kompassi auttaa järjestelmällisen tiedonhaun suunnittelussa ja toteutuksessa. Opinnäytetyötä…

Jatka lukemista