Esimerkkejä lähteiden merkinnästä

Lähdeluettelon malli; malliin on koottu esimerkkejä mahdollisimman erityyppisistä lähteistä. Numerolla alkavat lähteet tulevat ennen kirjaimin aakkostettavia lähteitä. Lähteet 2019 jalkapallo Tampere. N.d. Suomen Palloliiton verkkosivu. Viitattu 28.2.2019. https://www.palloliitto.fi/ottelut-ja-sarjat/tulospalveluarkisto/tampere/2019-jalkapallo-tampere. A 28.12.2012/1074. Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista. Viitattu 12.2.2019. https://www.finlex.fi/fi/, ajantasainen lainsäädäntö. Balachandran, K., Bi, Q., Rudrapatna, A., Seymour, J., Soni, R. & Weber, A. 2009. Performance assessment of…

Jatka lukemista

Lähteet

Alasuutari, P. 2012. Laadullinen tutkimus 2.0. 4. uud. p. Tampere: Vastapaino. Viitattu 31.8.2016. https://janet.finna.fi/, Ellibs. Hakala, J. T. 2004. Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus. Hardy, K.-M. 2012. Avioliittoleiriltä palikoita parisuhteen arkeen. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, sosiaalialan koulutusohjelma. Viitattu 2.8.2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201203213629. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2015. Tutki ja kirjoita. 20….

Jatka lukemista

5.3 Lähdeluettelon laatiminen

Lähdeluettelossa mainitaan jokainen lähde, jota raportin tekstissä on käytetty. Tutkimusmateriaalia ei lähdeluettelossa mainita, vaan se esitetään tekstissä siinä kohdassa, joka käsittelee tutkimuksen toteutusta, aineistoa ja menetelmiä (ks. lisää luku 4.2.4). Käytettyjen lähteiden tulee olla työn kannalta relevantteja. Niiden käyttö osoittaa lukeneisuuden ja tietämisen laajuuden. Sekä suomenkielisissä että vieraskielisissä lähteissä tulisi pyrkiä alkuperäisten julkaisujen käyttöön. Lähdeluettelon otsikoksi merkitään…

Jatka lukemista

5 Lähteiden käyttö

Käytetyt lähteet ilmoitetaan asian yhteydessä tekstiviitteinä. Tekstiviite on tekstissä oleva lyhyt viittaus lähdeluettelossa mainittuun täydellisempään viitteeseen. Tekstiviitteiden tarkoituksena on ilmoittaa lukijalle, kenen tekstiin tai ajatuksiin viitataan. Opinnäytetyön tekijän on oltava varovainen, jottei anna itsestään kuvaa epätarkkana kirjoittajana. Tällainen mielikuva syntyy, jos jatkuvasti viittaa samanaikaisesti moneen eri lähteeseen. Mahdollisimman täsmällinen viittauskäytäntö on tyylikästä ja osoittaa asian…

Jatka lukemista