5.3 Lähdeluettelon laatiminen

Kuvio lähdemerkinnän rakenteesta

Lähdeluettelossa mainitaan jokainen lähde, jota raportin tekstissä on käytetty. Tutkimusmateriaalia ei lähdeluettelossa mainita, vaan se esitetään tekstissä siinä kohdassa, joka käsittelee tutkimuksen toteutusta, aineistoa ja menetelmiä (ks. lisää luku 4.2.4). Käytettyjen lähteiden tulee olla työn kannalta relevantteja. Niiden käyttö osoittaa lukeneisuuden ja tietämisen laajuuden. Sekä suomenkielisissä että vieraskielisissä lähteissä tulisi pyrkiä alkuperäisten julkaisujen käyttöön. Lähdeluettelon otsikoksi merkitään Lähteet. (Ks. tämän sivuston Lähteet ja esimerkkejä erilaisten lähteiden merkinnästä.)

Tekstiviitteiden ja lähdeluettelon tietojen on tarkasti vastattava toisiaan. Lähdeluettelo aakkostetaan yleensä kirjoittajien sukunimen mukaan. Lähdemerkinnän yleisrakenne on neliosainen:

Kuka – kirjoittaja, tekijä tai suullinen tietolähde – aina henkilö; ellei henkilötekijää ole, ensimmäiseksi tiedoksi siirtyy ”Mitä lähteen nimi tai otsikko”

Milloin – julkaisuvuosi (ellei tiedossa, voidaan käyttää lyhennettä N.d. = no date, tekstiviitteessä n.d.)

Mitä – lähteen nimi tai otsikko

Missä – tiedot julkaisusta, painoksesta, julkaisupaikasta ja kustantajasta, Internet-osoitteesta jne.
– Teoksen painos merkitään vain, jos se on muu kuin ensimmäinen. Painostiedot voi haluttaessa lyhentää, esimerkiksi p. (painos), uud. p. (uudistettu painos) tai korj. p. (korjattu painos).
– Kustantajan tietoihin ei yleensä lisätä yhtiömuotoa (oy., ry., ky.), poikkeuksena WSOY.
– Tarvittaessa ilmoitetaan myös täsmällinen julkaisu- tai päivitysaika, esimerkiksi lehden tai radio-ohjelman julkaisupäivämäärä. Viittauspäivämäärä verkkojulkaisuihin ilmoitetaan aina.

Kirjat, joilla on tekijä(t)

Kirjoista, joilla on tekijä, ilmoitetaan lähteen perustiedot. Jos saman tekijän teoksia on lähdeluettelossa useita, nämä ilmoitetaan ikäjärjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan.

Hienonen, V., Kinnunen, H. & Viita, A. 2015. Hyvä vuokrasuhde. Käytännön opas asunnon vuokraukseen. Helsinki: Kiinteistöalan kustannus.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2015. Tutki ja kirjoita. 20. p. Helsinki: Tammi.

Kirjat ja muut vastaavat julkaisut ilman henkilötekijää

Kirjoittajan nimen paikalle merkitään teoksen nimi ja se sijoitetaan aakkosjärjestyksen mukaiseen kohtaan. Tekstissä viitataan henkilötekijää vailla olevaan lähteeseen lyhyesti teoksen nimellä.

Tunne- ja turvataidot osaamiseksi. 2014. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.6.2015. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-365-0.

Rakentajain kalenteri 2016 2015. Helsinki: Rakennustieto.

Artikkelilähteet

Artikkeleista lähdetiedot kootaan saman periaatteen mukaan. Lisäksi tulevat julkaisun vuosikerta (volyymi), numero (sanomalehdistä päiväys) sekä sivut, joilla artikkeli on ilmestynyt.

Smith, L. R. & Sanderson, J. 2015. I’m going to instagram it! An analysis of athlete self-presentation on Instagram. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 59, 2, 342–358. Viitattu 18.5.2015. https://janet.finna.fi, Academic Search Elite.
(Lehden nimen jälkeen välittömästi tuleva numero 59 merkitsee lehden vuosikertaa, numero 2 numeroa, jossa artikkeli on julkaistu sivuilla 342–358 ja Academic Search Elite tietokantaa, josta jamkilaiset voivat artikkelin lukea).

Hytönen, J. 2015. Pidetään kiinni turvaverkoista. Sosiaalivakuutus 2, 24–26. Suomen mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohosen ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin haastattelu. Viitattu 13.3.2015. http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/Sosiaalivakuutus_215.pdf/6accef8f-1a7e-4ad1-a5e2-ae0db2bf4d63.

Toimitetun kirjan artikkeli tai luku

Toimitetussa kirjassa ilmestyneestä artikkelista ilmoitetaan tekijä, julkaisuaika, artikkelin nimi ja perustiedot teoksesta, jossa artikkeli on ilmestynyt, sekä artikkelin sivut.

Nuijanmaa, S. 2014. Tuotekehitys. Julkaisussa Kestävyyden kompassi. Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 63–70. Viitattu 24.2.2015. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-362-9.

Julkaisun toimittajat ja julkaisusarjan tiedot voi halutessaan merkitä:

Halttunen, J. 2016. Promoting entrepreneurship in Egypt. Julkaisussa Enhancing excellence of education in Egypt. Experiences in promoting accreditation and quality assurance system. Toim. L. Kaikkonen & T. Mäki. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences, 55–57. Publications of JAMK University of Applied Sciences 219.

Lait ja asetukset ja muut virallislähteet

Ensimmäisenä tietona voidaan käyttää virallista lyhennettä tai vakiintunutta nimeä (ks. esim. Finlex tai Edilex; Kielitoimiston ohjepankissa viranomaisten nimien lyhenteitä).

A 26.2.2009/92. Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista. Viitattu 12.5.2016. http://www.finlex.fi, ajantasainen lainsäädäntö.

Huoneenvuokralaki 481/1995. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta. Annettu 31.3.1995. Viim. muutos 18.1.2013. Viitattu 31.8.2016. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481.

L 548/2016. Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Viitattu 31.8.2016. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160548.

POL 628/1998. Perusopetuslaki. Annettu 21.8.1998. Viim. muutos 19.2.2016. Viitattu 31.8.2016. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628.

        RT 85-11158. 2014. Konesaumattu peltikatto. RT-ohjekortti. Rakennustieto. Viitattu 16.02.2020. https://janet.finna.fi/ , RT-kortisto.

SFS-ISO/IEC 27018:2015. Menettelyohjeet henkilötietojen suojaamiseen henkilötietoja käsittelevissä julkisissa pilvipalveluissa. Aihealueet: Informaatioteknologia, turvallisuustekniikat. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. Vahvistettu 18.5.2015. Viitattu 1.7.2015. https://janet.finna.fi, SFS Online.

Opinnäytetyöt, esitteet ja julkaisemattomat kirjalliset lähteet

Tärkeää on merkitä lähteen laatu (esim. esite, opinnäytetyö).

Laukkanen, J. 2015. Rintasyöpäpotilaan palveluprosessin kehittäminen. Yksityisrahoituksella erikoissairaanhoitoon Itä-Savon sairaanhoitopirissä. Opinnäytetyö, ylempi AMK.  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. Viitattu 17.8.2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015121320452.

Kuusiaho, V. 2016. Soundscapes of the Kehä Vihreä urban park. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, degree programme in facility management. Viitattu 17.8.2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016060712311.

Viestinnän tiimi 8/2016. 2016. Pöytäkirja 15.5.2016. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kielikeskus. Asiakirja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojärjestelmässä.
(Lähteen nimi on Viestinnän tiimi 8/2016.)

Suulliset lähteet (henkilökohtainen tiedonanto)

Henkilökohtaisia tiedonantoja ovat esimerkiksi haastattelu ja puhelinkeskustelu sekä muut tärkeät suulliset tiedonlähteet. Tiedonannon luonne ilmoitetaan lähdeluettelossa. Henkilön organisaation tietoihin voi lisätä selventäviä tietoja (esimerkiksi oy., ry., ky.).

Kallimo, K. 2016. Perusturvan toimialajohtaja. Jyväskylän kaupunki. Haastattelu 15.4.2016.

Sähköiset lähteet

Perusidea sähköistenkin lähteiden merkitsemisessä on, että lukija löytää halutessaan lähteen, johon tekstissä viitataan. Lähdeluetteloon tulevat seuraavat tiedot sähköisistä lähteistä:

  • tekijä (jollei henkilötekijää tiedetä, lähdetieto aloitetaan julkaisun nimellä)
  • julkaisuaika vuosilukuna
  • teoksen nimi tai otsikko
  • tiedot julkaisutyypistä (opinnäytetyö, pöytäkirja, jne.)
  • mahdollisesti muut julkaisua koskevat tiedot, mm. viestimen tyyppi (esimerkiksi sähköpostiviesti, CD-levy, DVD), toimittajat, painostiedot, julkaisija/kustantaja, sivunumerot jne.
  • huomautukset eli muut täsmentävät tiedot mm. oheisaineistosta tai verkkosivuista
  • viittaamisen ajankohta päivämääränä
  • Internet-osoite.

a) Verkkojulkaisut

Sivulta käy ilmi, kuka on tekijä ja milloin lähde on luotu:

Liukko, S. & Perttula, S. 2020. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 2.9.2016. http://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointi/.

Hänninen, K. 2015. Suomalaistutkijan läpimurto. Kasvojen tunnistus älylaitteisiin. Kauppalehti 17.6.2016. Viitattu 18.6.2016. http://www.kauppalehti.fi/uutiset/suomalaistutkijan-lapimurto-kasvojen-tunnistus-alylaitteisiin/ZKC8vdQ4.

Balachandran, K., Bi, Q., Rudrapatna, A., Seymour, J., Soni, R. & Weber, A. 2009. Performance assessment of next-generation wireless mobile systems. Bell Labs Technical Journal, 13, 4, 35–58. Viitattu 16.4.2016. https://janet.finna.fi, Academic Search Elite.

Verkkojulkaisu ilman henkilötekijää:

Diacor avasi uuden lääkäriaseman puhelimeen. 2016. Uutinen Diacor-terveyspalvelut Oy:n www-sivuilla 30.3.2016. Viitattu 7.4.2016. https://www.diacor.fi/ajankohtaista/diacor-avasi-uuden-lääkäriaseman.

Perheystävällisesti töissä. N.d. Väestöliiton vuosina 2014–2017 toteutettavan projektin kuvaus Emma ja Elias -ohjelman sivustolla. Viitattu 17.8.2016. http://www.emmaelias.fi/projektit.

Valtra Oy Ab sponsorina. N.d. Artikkeli Valtran sivustolla. Viitattu 17.8.2016. http://www.valtra.fi/Valtra-sponsorina_545.aspx.

b) E-kirjat

Vilkka, H. 2020. Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. E-kirja. Jyväskylä: PS-kustannus. Viitattu 14.8.2020. https://janet.finna.fi, Ellibs.

c) Mediaohjelmat

Bach, J. S. 2016. The six cello suites. Video. Sellisti: Paul Casals, 1936–39. Youtube-videopalvelu. Julkaistu 1.1.2016. Viitattu 26.1.2017.https://www.youtube.com/watch?v=wqhR37qSUMA.

Antti Holman oopperajuhlat. 2020. Jakso 1. Minä ja Taikahuilu. Podcast-ohjelma, julkaistu 9.6.2020. Yle Areena Audio -verkkopalvelu. Viitattu 5.8.2020. http://areena.yle.fi.

Ihmisen mekaniikka. 2013. Tiededokumentti.  Osa 2, Jalat. Yle Teema 26.3.2016.

Mihin menet Eurooppa? 2016. Kolmannen maailman puheenvuoroja. Radio-ohjelma 28.4.2016. Yle Areena -verkkopalvelu. Viitattu 26.1.2017. http://areena.yle.fi/1-3344828.

Peltoniemi, T. 2016. Biopolttoaineita synteettisen biologian avulla. Yle Radio 1 12.8.2016. Tiedeykkönen-sarjan osa. Haastateltavina tutkimusprofessori Merja Penttilä, synteettisen biologian ryhmän vetäjä Jussi Jäntti ja tutkijatohtori Pauli Kallio. Kuunneltavissa Yle Areenassa. Viitattu 17.8.2016. http://areena.yle.fi/1-3519201?autoplay=true.e.

Valkoinen raivo. 2015. Elokuva. Ohjaus A. Halonen. Yle TV1 23.5.2016.

d) Sähköpostiviestit

Sähköpostiviestiin viitattaessa lähdetietojen loppuun voi antaa tarkennusta viestin sisällöstä, lähettäjästä ja vastaanottajasta:

Nurminen, A. 2019. Ohjeita artikkelien kirjoittajille. Sähköpostiviesti 16.4.2019. Vastaanottaja T. Rautio. Viestinnän lehtorin ohjeet julkaisusarjaan kirjoittaville restonomeille Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.