1 Kirjallisten tehtävien raportointi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija laatii opiskelunsa aikana monenlaisia kirjallisia tehtäviä, joista laajin on opinnäytetyö. Kirjallisten tehtävien tavoitteena on innostaa opiskelijaa hankkimaan, jäsentämään ja muokkaamaan omaan ammattialaansa liittyvää uusinta tietoa. Kirjoittamalla opitaan paitsi alan keskeisiä sisältöjä myös työelämässä tarvittavia kirjallisen viestinnän taitoja.

Tässä esitetyt ohjeet koskevat opinnäytetöitä, mutta niitä käytetään nimestään huolimatta soveltuvin osin opiskelutehtävien laadinnassa opintojen alusta lähtien. Ohjetta voidaan käyttää erityyppisten opinnäytetöiden, esimerkiksi empiiristen töiden, tutkimuksellisten kehittämishankkeiden ja taidetekojen raportoinnissa. Ohjeet soveltuvat myös muualla Suomessa tai kansainvälisten hankkeiden yhteydessä tehtäviin kirjallisiin töihin.

Opinnäytetyön mallipohja on opiskelijaintrassa. Englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa noudatetaan Project Reporting Instructions -ohjeistusta. Ohjeet opinnäytetyön julkisuudesta ja salassapidosta ovat JAMKin intranetissa.

Tekijät: Satu Liukko ja Suvi Perttula

 Päivitetty helmikuussa 2019