References

Alasuutari, P. (1999). Laadullinen tutkimus [Qualitative research] (3rd ed.). Vastapaino.

Hakala, J.T. (2004). Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille [Thesis guide for universities of applied sciences]. Gaudeamus.

Hendriks, R. (2013). Perceptions of facility management in Europe: A survey of Finland, Germany and the UK. [Bachelor’s thesis, JAMK University of Applied Sciences]. Theseus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013060512952

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita [Research and write] (15th ed.). Tammi.

Kananen, J. (2008). Kvantti: Kvantitatiivinen tutkumus alusta loppuun [Quantitative analysis from A to Z]. In E. Ijäs (Ed.), Jyväskylän ammittikorkeakoulun julkaisuja -sarja. Jyväskylän yliopistopaino. (Original work published 2008)