Portfolio ja osaajana kehittyminen

 

 

Osaaminen esille portfolion kautta

Vesa Kuhanen

Portfoliotyöskentelyn tavoitteena on kuvata amk-opintojen aikana keräämääsi osaamista. Portfoliolla voit osoittaa  ammatillista osaamistasi suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin. Samoin portfolio toimii ”käyntikorttinasi”, kun haet työtä tai luot muutoin omaa työpaikkaasi.

Portfolio ja siihen liittyvä työskentely kuuluvat tutkintoosi ja ne ovat yksi arvioitava suoritus Osaajana kehittyminen -opintojaksolla. Voit tehdä portfolion valitsemallesi alustalle, lue lisää portfolion tekemiseen soveltuvista työvälineistä täältä [linkki].

Portfolio rakentuu opintojen aikana hankitun osaamisen, sen kuvaamisen ja itsereflektion kautta. Portfoliotyöskentelystä voidaan karkeasti eritellä kolme toisiaan tukevaa ja ajallisesti etenevää vaihetta. Näistä vaiheista syntyy sitten lopullinen näyteportfoliosi opintojen lopussa.

 1. Portfoliontyöskentelyn käynnistäminen ja jäsentäminen – 1. opiskeluvuosi
 2. Väliportfolion koonti, esittely ja saatu palaute – 2 – 3 opiskeluvuosi
 3. Näyteportfolion kokoaminen ja esittely – opintojen loppuvaihe/valmistumisvaihe

Alla on kuvattu kunkin vaiheen työskentelyä ja portfolion kokoamisen näkökulmia. Portfolio on persoonallinen tuote, joten teet portfoliosi suhteen yksilöllisiä, itsenäisiä ja perusteltuja valintoja. Alla esitetyt jäsennykset ovat siis neuvoa-antavia esimerkkejä siitä, miten portfolio voi rakentua. On tavoiteltavaa että portfoliosi rakentuu itsesi näköiseksi.

Voit sisällyttää portfolioosi kirjoitettua tekstiä, kuvia, käsitekarttoja, piirroksia, videotallenteita, ääninauhoja, YouTube-linkejä, rakennettuja prototyyppejä, referenssiluetteloita, asiakas-/opettaja-/työantaja-/vertaispalautteita, päiväkirjamerkintöjä, blogikirjoituksia, www-sivuja jne.

1. Portfoliotyöskentelyn lähtökohdat ja perustan rakennuspalikat – ensimmäinen opiskeluvuosi

Ensimmäisen vuoden opiskelijana orientoidut korkeakouluopintoihin, aloitat oman ammatti-identiteetin rakentamisen ja asetat tavoitteita niin ammatillisessa mielessä kuin korkeakouluopiskelijanakin. Sitä kautta haet ammatillisia merkityksiä tekemillesi valinnoille ja opiskelulle. Yhtä lailla pohdit mitä jo osaat, mitkä ovat sinun vahvuutesi ja missä ja miten niitä voisit tuoda esille. Tärkeää on myös miettiä omia kehityshaasteitasi ja miten voisit kehittää osaamistasi ja/tai opiskelu- ja työskentelyvalmiuksiasi opintojen aikana. Alla olevan taulukon avulla voit tarkastella omia valmiuksiasi ja kertynyttä osaamistasi olemassa olevien ”pääomiesi” kautta.


Portfolion laadinnassa ja oman osaamisen tarkastelussa otat huomioon myös aiemmin hankitun osaamisesi. Olet miettinyt osaamistasi jo ennen opiskelun alkua ennakkotehtävässä, ja yhtä lailla 1. vuoden urasuunnitelmakysymyksiin vastatessasi (HOPS-keskustelu opettajatutorin kanssa). Hyödynnä näitä ryhtyessäsi rakentamaan portfoliota!

2. Väliportfolion rakentuminen – toinen ja kolmas opintovuosi

Voit hyödyntää väliportfolion työstämisessä seuraavia 2. ja 3. vuoden urasuunnitelmakysymyksiä, jotka luontevasti nivoutuvat portfolion rakentumiseen ja siinä tehtyihin valintoihin. Samoin tutkinnon yleiset osaamistavoitteet ohjaavat portfoliosi rakentumista:

 • Millä tavoin uratavoitteesi ovat muuttuneet, tarkentuneet ja / tai selkeytyneet viime opintojen alkuvaiheen suunnitelmaan verrattuna? Mitkä tekijät siihen on vaikuttanut?
 • Millaisia alakohtaista osaamista ja taitoja olet hankkinut opintojesi aikana /Millaisia yli toimialat/koulutusohjelmat ylittävää osaamista sinulle on kertynyt?
 • Minkälaisissa työtehtävissä haluat työskennellä valmistuttuasi?
 • Miten harjoittelu(t)/projektityöskentely tai oma opintojen aikainen palkkatyö ovat tukeneet ura- ja työllistymistavoitteitasi? Mitä olet oppinut? Miten osoitat sitä?
 • Miten aiot hyödyntää opinnäytetyötäsi osana osaamisesi kehittymistä ja työllistymisessäsi?
 • Millaiseksi arvioit työllistymisnäkymäsi?
 • Miten olet kehittänyt kansainvälisyysosaamistasi opintojesi aikana? Mitä mahdollisuuksia kansainvälisyys on antanut sinulle työllistymisen näkökulmasta?
 • Mitä olet oppinut yrittäjyydestä ja omista yrittäjyysvalmiuksien kehittymisestä osana opintoja – Millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa sinulle.
 • Millaisia yleisiä työelämän taitoja sinulla on – Millainen oppija olet/Millainen työskentelijä olet, millaiset oppimistavat/työskentelytavat ovat olleet sinulle mielekkäimpiä?
 • Millainen työskentely-ympäristö sopii sinulle parhaiten? (opiskelu, harjoittelut)
 • Miten, millaisella osaamisella tulet erottautumaan työnhaussa / työmarkkinoilla muista työnhakijoista? – mitä valintoja sinun pitää tähän liittyen tehdä?

Esittelet väliportfoliosi omalle opettajatutorillesi/valmentajallesi osana HOPS-keskustelua toisena ja kolmantena opiskeluvuonna.

3. Näyteportfolio kokoaminen ja esittely – opintojen loppuvaihe

Opintojen loppupuolella kokoat opintojen aikana keräämästäsi aineistosta näyteportfolion. Näyteportfolion tarkoituksena on esitellä selkeästi ja valikoiden, mutta riittävän laaja-alaisesti opintojen aikana hankkimasi osaaminen/erityisosaaminen suhteessa muihin alalta valmistuviin. Millä tavalla voit erottautua muista työnhakijoista osaamisellasi?

Näyteportfolion perimmäinen tarkoitus on tukea työllistymistäsi ja saada sitä kautta potentiaaliset työnantajat ja työelämäverkostot ja/tai asiakkaat kiinnostumaan sinusta työntekijänä, ammattilaisena, yrittäjänä, verkoston jäsenenä jne. Joissakin työtehtävissä ja ammateissa on erityisen tärkeää (kelpoisuusehdot yms.), että kykenet osoittamaan tutkinnossasi kuvatun osaamistavoitteen hallinnan portfoliossasi. Keskiössä kuitenkin on oman osaamisesi kuvaus ja tuotteistaminen sekä perustellut valinnat ja näytöt miten osaamisen voit osoittaa / näyttää toteen portfoliosi kautta.

Näyteportfolion rakentumista voit jäsentää esimerkiksi kuvaamalla omat unelma-/toivetyötehtävä(t) ja potentiaaliset työantajat/verkostot joissa haluat toimia. Näyteportfolion rakentumisen tueksi voit kerätä kiinnostavia rekrytointi-ilmoituksia ja arvioida omia valmiuksiasi ja näyttöjäsi hakea tiettyä työtehtävää tai tiedossa olevaa ns. piilotyöpaikkaa. Jos kyseessä on oman yritystoiminnan käynnistäminen yksin tai yhdessä, voit kuvata asiakkaiden kanssa syntyneitä näyttöjä / palautteita / kokemuksia tuotteen tai idean kehittämisestä ja sen kannattavuutta / potentiaalia olemassa olevilla markkinoilla.

Opiskelijapalautteiden (vuosi valmistumisesta -kysely) mukaan merkittävimmin työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat  harjoittelu ja työssäkäynti sekä opinnäytetyö. Näitä näkökulmia on hyvä ottaa huomioon näyteportfoliossasi; miten esim. opintoihin liittyvät harjoittelut/projektit ovat kehittäneet omaa ammatillista kehittymistäsi.

Muutamia JAMKin opiskelijoiden tekemiä portfolioita löydät Esimerkkejä portfolioista -sivulta.