Esiselvityshanke Pelaten terveeks

Pelaten osalliseks – hankkeen taustalla on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama Pelaten terveeks – esiselvityshanke, joka toteutettiin 17.3. – 31.12.2014. Hankkeen päätoteuttajana oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa haastateltiin sekä mielenterveyskuntotutujia että mielenterveystyön ammattilaisia. Tavoitteena oli hankkia tietoa siitä, miten pelillisyyttä (games for health, serious games, gamification) voidaan hyödyntää nuorten ja aikuisten mielenterveyskuntoutujien arjen hallinnan vahvistamisessa.

Hankkeen mielenterveyskuntoutujien haastatteluissa pelillisyyttä pidettiin pääsääntöisesti myönteisenä asia ja kuntoutumista edistävänä mahdollisuutena. Vaikka osa kuntoutujista korosti kasvokkain tapahtuvan työskentelyn tärkeyttä, tunnistivat he samanaikaisesti uusien digitaalisten työskentelytapojen hyödyiksi sosiaalisuuden vahvistumisen, kognitiivisten taitojen harjaannuttamisen, arjen rytmin löytymisen, onnistumisen kokemukset ja osallisuuden vahvistamisen.

Kuntoutujat kokivat työntekijän roolin merkityksellisenä uusien työtapojen käyttöönotossa. Työntekijöiltä kaivattiin tukea, ohjausta sekä positiivista suhtautumista uusien digitaalisten välineiden, kuten pelien, käyttöönottoon. Hankkeen haastatteluissa nousi esille, että ammattilaisten tulisi kehittää työskentelyä vastaamaan nuorten tarpeisiin, mutta saamanaikaisesti digimaailma on pelottava osalle työntekijöistä ja tekniikan käyttöä nuorten ohjauksessa saatetaan tämän vuoksi välttää. Kokemuksen saaminen digitaalisten palveluiden mahdollisuuksista olisikin tärkeää. Uudet pelilliset menetelmät vaativat myös ammatti-identiteetin muutosta; työntekijä ei ole enää asiantuntija vaan rinnalla kulkija, valmentaja ja rohkaisija. (Raitio & Hopia 2015.)