Käyttökokemuksia Pelikatalogista

Pelikatalogin palautteesta yleisesti

Pelikatalogista on tullut palautetta kolmelta eri taholta.

  1. Ammattilaiset ovat arvioineet Pelikatalogia ja pohtineet omia digitaalisia valmiuksiaan. Pelikatalogin arvioinnissa pureuduttiin mm. sen sisältöön ja käytettävyyteen. Ryhmä pohti myös sitä, miten Pelikatalogia voisi kehittää näiden ominaisuuksien tiimoilta ja miten Pelikatalogin käyttö on vaikuttanut omiin asenteisiin pelaamista ja digitalisaatiota kohtaan.
  2. Palautetta on kerätty Pelikatalogissa olleen palautelinkin kautta. Tästä palautteesta käy ilmi sukupuoli-, ikä- ja paikkakuntajakauma sekä tunnelmat Pelikatalogin ulkoisesta ilmeestä, käytettävyydestä ja kehitysehdotuksista.
  3. Lisäksi palautetta on kerätty Pelaten osalliseks –hankkeen Studiosessiosta, jossa osallistujat testasivat Pelikatalogia ja pohtivat omaa suhdettaan pelaamiseen.

1. Ammattilaisten palaute Pelikatalogista

Yleisesti pidettiin hyvänä sitä, että Pelikatalogin kaltainen tuote on tehty. Myönteisiä ajatuksia virisi siitä, että aikuisten olisi helppoa pelata Pelikatalogin sisällöstä samojen pelejä ja sovelluksia nuorten kanssa. Alalla toimivien ammattilaisten ajateltiin hyötyvän Pelikatalogista. Ehdotettiin, olisiko hyvä mikäli mielenterveyskuntoutujat, jotka ovat itse käyttäneet Pelikatalogia, tulisivat kertomaan omista kokemuksistaan mielenterveysalalla toimiville ammattilaisille. Pelikatalogi herätteli myös testaajissa mietteitä omista aiemmin negatiivisista asenteista pelaamista kohtaan – Pelikatalogi ja Pelaten osalliseks –hanke yleisesti nostivat esiin pelaamisen hyötypuolet.

Selkeä korjaamisen paikka olisi Pelikatalogin visuaalisella ilmeellä ja Pelikatalogi vaatisi muutoinkin lisämarkkinointia, sillä sen tunnettavuus ei ole hyvä. Molemmat seikat ovat olleet Pelaten osalliseks –hankkeessa tuumailun alla.

Pelikatalogin sisältöä, eli pelien ja sovellusten määrää, pidettiin toisaalta riittävänä ja toisaalta liian niukkana. Peleihin toivottiin lisää eteenkin suomen kielisiä pelejä. Erilaisista pelityypeistä toivottiin eniten taloudenhallintaan liittyviä pelejä, mutta esiin nousivat myös erilaiset opetuspelit (mm. äidinkieleen liittyvät pelit) ja lapsille suunnatut pelit. Hyvänä seikkana pidettiin sitä, että pelejä löytyi sekä Android, iOS että Windows –laitteille. Testaajien joukossa koettiin Pelikatalogi antaa jokaiselle jotakin ja pelien laaja kirjo on hyvin edustettuna.  Kehitysideoiksi nousivat edellä mainittujen lisäksi Pelikatalogin käyttäjien omat tarinat, tutkimustieto peleistä, peliuutiset, verkossa pelattavat pelit ja erilaiset testit, joilla voisi mitata omaa pelitietämystään tai testit voisivat ohjata itselle sopiviin sovelluksiin.

Miten testatut pelit toimivat?

Testaajat kokeilit Pelikatalogin pelejä, mutta myös pelejä sen ulkopuolelta. Pelien testauksessa tärkeiksi seikoiksi nousivat pelien käytön helppous, toimivuus omalla laitteella, pelin motivoivuus ja mahdollinen liikunnan lisääntyminen. Negatiivisiksi ominaisuuksiksi koettiin pelin liika haasteellisuus, englannin kieli, pelin tekniset viat, sopimattomuus omalle laitteelle ja pelin fonttikoko pienellä näytöllä.

Missä tilanteissa Pelikatalogia voisi käyttää?

Vastaajat pohtivat Pelikatalogin käyttöä kahtaalta eli miten he voisivat käyttää sitä ammattilaisina ja yksityishenkilöinä.

Ammattilaisen silmin Pelikatalogin käyttömahdollisuuden nähtiin monipuolisesti. Pelikatalogin peleistä löytyisi apua moneen ongelmaan arjenhallinnasta mielen hyvinvointiin ja rentoutumiseen. Pelikatalogia voisi käyttää esimerkiksi ohjaustyön apuna ja tukena tapaamiskertojen välillä, työttömien työterveydenhuollon yhteydessä ja mielenterveyskuntoutujien hoitotyössä. Sovellusten koettiin kehittävän itsetuntemusta ja –ilmaisua, jotka lisäävät tunnetaitoja ja sovellusten nähtiin tukevan asiakastyössä potilaan omatoimisuutta ja sitoutumista omiin hoitoihinsa. Pelikatalogin pelejä voi myös pelata yhdessä asiakkaan kanssa ja keskustella pelissä esiin tulevista ajatuksista. Pelikatalogin käyttöä ei mietitty vain asiakastyön näkökulmasta vaan sen uskottiin toimivan myös ammattilaisten keskuudessa oman terveyden tukena mm. rentoutumisharjoitusten kautta.

Yksityishenkilöinä vastaajat kokivat Pelikatalogin käytön mielekkääksi niin itsenäisesti kuin läheisten ja ystäviensä kanssa. Kaikki vastaajat eivät olleet aiemmin tietoisia erilaisista sovelluksista, joita he voisivat käyttää arjen tukena niin rentoutumisen, tietoisuustaitojen, painonhallinnan ja liikunnan saralla. Pelikatalogin sisältö koettiin mm. mahdollisuudeksi omaan aikaan, ns. pään nollaukseen, ajanvietteeksi pitkille matkoille, avuksi läheisille, tuttaville ja kadunmiehille arjenhallinnassa, älyjumppana ja mahdollisuudeksi lapsiperheen yhteiseksi liikuntaharrastukseksi. Pelikatalogin sisältö katsottiin sopivaksi niin nuorille kuin aikuisillekin.

2. Pelikatalogin palautelinkin kautta tullut palaute

Palautteenantajien ikä-, sukupuoli- ja paikkakuntajakauma

Palautteita tuli Pelikatalogin oman palautelinkin kautta 22 kappaletta. Palautteenantajista 21 oli naisia ja yksi palaute tuli mieheltä. Ikäjakauma oli 21 vuodesta 47 vuoteen, vastaajien keski-iän ollessa noin 32 vuotta. Vastauksista suurin osa tuli Keski-Suomesta. Kaikki 22 henkilöä olivat vastanneet kaikkiin alla oleviin kysymyksiin.

Kuinka Pelikatalogin käytettävyys koettiin?

Pelikatalogin käyttöä pidettiin yleisesti hyvin selkeänä. Sivulla navigointi ja useat tavat hakea pelejä koettiin mieluisiksi. Etusivulla oleva esittelyvideo nähtiin positiivisessa valossa. Selkeys koettiin hyvänä asiana myös silloin, kun pelimaailma oli vastaajalle vieras; Pelikatalogin avulla hahmottui pelien kirjo aivan uudella tavalla. Pelikatalogin käytettävyys älypuhelimilla ei puolestaan ollut ongelmatonta – sekä Windows- että Android –laitteilla koettiin harmistumisia käyttöongelmien takia. Yksinkertaistamista Pelikatalogiin liitettyjen pelien ja sovellusten linkkeihin vielä kaivattiin. Aikuisille suunnattuja suomen kielellä tehtyjä pelejä kaivattiin, sillä into Pelikatalogin käyttöön loppui kielimuurin takia eräällä vastaajalla.

Pelikatalogin sisältö

Pelikatalogin sisältö yllätti positiivisesti, se koettiin monipuolisena ja aihealueet selkeästi jaoteltuna. Osalle vastaajista Pelikatalogin kautta avautui uusi maailma, jonka avulla pystyy helpottamaan omaa arjenhallintaa mm. rentoutusharjoitusten ja älyjumpan avulla, mutta samalla nähtiin sisällön toimivuus myös oman opiskelun tukena. Pelikatalogin käytön positiivisia vaikutuksia lapsiperheissä tuumailtiin muutamissa vastauksissa. Yleisesti aihealueet koettiin tärkeiksi ja eteenkin liikuntaan, ravitsemukseen ja rentoutumiseen liittyvät tuotteet nostettiin vastauksissa esiin.

Pelikatalogin kehittäminen

Pelikatalogiin kaivattiin suomen kielellä tehtyjä pelejä ja sovelluksia. Käyttäjäkokemuksia kaivattiin, samoin sivuston visuaalisen ilmeen parantamista. Sitä mahdollisuutta, että pelit avautuisivat suoraan Pelikatalogissa ilman latausta, mietittiin palautteessa. Vastauksissa kävi myös ilmi se, että monet vastaajat pitivät Pelikatalogia palautteenantohetkellä informatiivisena tuotteena, joka palvelee eri ikäisiä käyttäjiä.

3. Studiosessioista tullut palaute Pelikatalogista

Pelaten osalliseks –hankkeen Studiosessioista palautetta Pelikatalogista tuli 22 henkilöltä, joista 16 oli naisia ja 6 miehiä. Ikäjakauma oli 21 vuodesta 46 vuoteen keski-iän ollessa noin 32 vuotta. Valittuja pelejä pelattiin keskimäärin 2 – 3 kertaa viikossa. Pelien käyttöä ei pidetty vaikeana, pelaamista pidettiin yleisesti ja pelien pelaamista houkuttelevana tai jonkin verran houkuttelevana. Pelejä pelattiin niin itsenäisesti kuin perhepiirissä. Pelikatalogin sisällöstä pelattiin pelejä kaikista aihealueista.

Miten testatut pelit valikoituivat pelattavaksi?

Pelit valikoituivat testaajien käyttöön monenmoisista syistä. Jo pelin nimeä saatettiin pitää jännittävänä, osa kävi Pelikatalogin läpi systemaattisesti ja valikoi pelin, joka sopi omaan elämäntilanteeseen. Osa otti useamman eri pelin tai sovelluksen testaukseen ja niistä valikoitui hänelle sopivin tuote käytön edetessä. Osalle testaajista suomen kielen puuttuminen saattoi aiheuttaa jopa mielenkiinnon testausta kohtaan tai ainakin vaihtamaan toiseen peliin. Peli saattoi valikoitua myös aihealueen mukaan, joka kiinnosti testaajaa, myös elämäntilanne saattoi toimia valinnan taustalla, esim. halu rauhoittua tai lähteä lenkille.

Palaute peleistä

Testatut pelit saivat testaajat pohtimaan pelejä monelta kantilta. Pelit saivat pelaajansa miettimään oman asenteitaan, rentouttivat, opettivat englantia, saivat mielialan virkistymään ja kiinnittivät huomion pois fyysistä kivuista. Pelit myös lenkkeilyttivät melkein kuin huomaamatta, antoivat tukea arjen hallintaan ja toivat hupia elämään. Kaikille pelit eivät antaneet lisäsisältöä, joidenkin pelien visuaalisuus koettiin ahdistavana ja koiralenkit sujuivat paremmin ilman sovelluksen läsnäoloa. Osa piti pelejä lapsellisina ja kirjautuminen peleihin tuntui välillä työläältä. Osalle peliin uppoutuminen oli tekemisessä tärkeintä, toinen taas koki sen itselleen epämielekkääksi. Arkisten asioiden, kuten vaikkapa liikkuminen, pelillistäminen koettiin motivoivana ja geokätkeily sai liikkumaan useamman tunnin ajan ystävän seurassa kätköjä etsien.

Vastaajista 14 henkilöä kokeili myös jotain toista tai useampaakin peliä Pelikatalogista. Nämä ns. ylimääräiset pelit herättivät testaajien mielenkiintoa ja halua palata niiden pariin myöhemminkin. Nämäkin pelit lisäsivät mielen virkeyttä ja kehittymiskykyä, saivat rentoutumaan ja muistuttivat kehon hyvinvoinnin tärkeydestä. Luovuuden ja liikunnan koettiin lisääntyneen pelien käytön myötä. Useamman pelin testaaminen lisäsi myös tietoutta hyötypelien ja –sovellusten laajasta kirjosta ja niiden käyttömahdollisuuksista.

Kenelle Pelikatalogin pelejä voisi suositella?

Kaikki testaajat suosittelisivat käyttämiään pelejä eri kohderyhmille. Pelejä suositeltiin henkilöille, jotka haluavat rentoutua ja ovat halukkaita kehittämään omaa tunne-elämäänsä, sosiaalisia taitojaan, kehotuntemustaan, stressinhallintaa ja yleisesti tietoisuustaitoja. Pelien katsottiin olevan avuksi ihmisille, joilla on sosiaalisten tilanteiden pelkoa, ahdistusta ja masennusta sairastaville. Osa peleistä katsottiin olevan suunnattuja enemmän nuorille, osa näki testaamansa pelin olevan sopiva kaikenikäisille. Muutamissa tapauksissa testattua peliä suositeltiin englannin kieltä taitaville.

Lopuksi

Mitä testaajat pitivät Pelikatalogista yleisesti? Pelikatalogia pidettiin selkeänä ja käyttäjäystävällisenä, opastusvideo koettiin hyvänä ohjeistuksena Pelikatalogin käytössä. Pelikatalogin aihejakoa pidettiin hyvänä, mutta esitettiin toiveita myös siitä, että pelit oltaisiin jaoteltu suomenkielisiin ja englanninkielisiin peleihin ja toisaalta toiminnallisempiin peleihin ja muihin sovelluksiin. Peliesittelyitä pidettiin puolestaan asiallisina ja tarkkoina, niissä käytettyjä kuvia ja videoita pidettiin tärkeinä, sillä niiden avulla saa pelistä paremman yleiskäsityksen. Pelikatalogiin toivottiin lisäyksenä käyttäjäpalautetta, top-listaa, pelkästään ilmaisia pelejä ja ohjausta pelien lataukseen.