Ammattilaisten näkemys tarvittavista digitaidoista

Millaisia tietoja, taitoja ja osaamista pitäisi olla, jotta voisit ottaa aktiivisesti käyttöön erilaisia digitaalisia palveluita?

Tähän kysymykseen nousi neljä selkeää päälinjaa, jotka olivat tietotekninen osaaminen/ kokemus, kielitaito, tietoisuus ja asenne.

Tietoteknisessä osaamisessa oman osaamisen vankistaminen koulutuksen ja oman käytännöntyön avulla koettiin tärkeäksi. Tämä päti itse laitteiden että sisällön kanssa. Tietoturva ja potilaiden yksityisyyden säilyminen aiheutti vastaajissa huolta, vaikka muutoin asenne digitalisaatioon omassa työssä ei ollut negatiivinen. Pelillisyys tuntui uudenlaiselta tulokulmalta, vieraalta kieleltä, omaa ammattia ajateltaessa ja tähän toivottiinkin lisäkoulutusta.

Kielitaito nousi esiin jo Pelikatalogin palautteessa – lisää suomen kielellä olevia pelejä kaivattiin. Oma ammattisanasto koettiin tärkeäksi osata myös digitaalisia palveluja käyttäessä. Oman kielitaidon karttuessa myös erilaisten digitaalisten tuotteiden käyttöä olisi mahdollista lisätä.

Oma tietoisuus digitaalisista sisällöistä tuntui vastaajista huteralta maaperältä. Tietämättömyys erilaisista digitaalisista mahdollisuuksista tuntui olevan lähes suurempi este niiden käyttöönotolle, mitä tietoteknisten taitojen uupuminen. Tähän kaivattiin koulutusta ja yleisesti lisätietoa. Tutkimustietoja sähköisten palveluiden ja pelien hyödystä omassa työssä kaivattiin. Jo olemassa olevia laitteita, kuten älypuhelinta, ei käytetä tämän tyyppisissä tehtävissä. Terveydenhuollossa digitaalisia palveluita ei olla vielä sisällytetty käynti- tai SPAT-koodeihin, joten niiden merkitseminen ei onnistu.

Asenne on uuden asian edessä tärkeä työkalu. Vastaajat kokivatkin mielenkiinnon ja avoimen asenteen tärkeiksi otettaessa digitaalisia palveluja käyttöön omassa työympäristössä. Oma kokemus auttaa myös hälventämään ennakkoluuloja ja työskentely rutinoituu.