Lähteitä ja vinkkejä

kuvitusAarnio, H. (1999) Dialogia etsimässä. Opettajaopiskelijoiden dialogin kehittyminen tieto- ja vietintäteknistä ympäristöä varten. Acta Universitatis Tamperensis 676. Tampereen yliopisto. Vammala, Vammalan Kirjapaino Oy.

Abbot, A, (1988) The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor. Chigago, University of Chigago Press.

Allport, G. (1988) The nature of Prejudice. 11th printing. Reading, Mass.: Addison-Wesley.

Arnkil, R. (2006) Tulevaisuusdialogi ja dialogin tulevaisuus. Aikuiskasvatus 2/2006, 104-114.

Bauman, Z. (1996) Postmodernin lumo. Tampere, Vastapaino.

Bohm, D. (1996) On dialogue. London, Routledge

Buber, M. (1999) Minä ja Sinä. Juva, WSOY. Alkuteos Ich und Du, 1923. Suom. Jukka Pietilä.

Engeström, Y. (1993) Moniammatillisten tiimien toiminnan analysointi. Teoksessa Simoila & Harlamow & Launis & Engeström & Saarelma & Kokkinen-Jussila  Mallit, Kontaktit, Tiimit ja verkot: välineitä terveyskeskustyön analysointiin, 123-151. Stakes. Raportteja 80. Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy.

Erämetsä, T. (2003) Myönteinen muutos. Tammi, Helsinki.

Gibbons, M. (1994) The new production of knowledge. Sage Publications. Gillford, Surrey:Biddle Ltd.

Haarakangas, K. (1997) Hoitokokouksen äänet. Dialoginen analyysi perhekeskeisen psykiatrisen hoitoprosessin hoitokokouskeskusteluista työryhmän toiminnan näkökulmasta. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 130.

Heikkilä, J & Heikkilä, K. (2001) Dialogi – Avain innovatiivisuuteen. Juva, WS Bookwell Oy

Heikkilä, J & Heikkilä, K. (2005) Voimaantuminen työyhteisön haasteena. Wsoy, Porvoo, Helsinki.

Lehtovaara, J. & Jaatinen, R. (toim.) (1996) Dialogissa, Osa 2. – Ihmisenä ihmisyhteisössä. Tampereen yliopisto, Tampere.

Luckmann, T. (1990) Social communication, dialogue and conversation. In J. Merkova & K. Foppa (eds.) Asymmetries in dialogue. London: Harvester Wheatsheaf, 1-20

Mönkkönen, K. (2002) Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena. Vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa. Kuopion yliopisto, Kuopio.

Mäkipeska, M. ja Niemelä, T. (1999) Hengittävä työyhteisö – johtamista muutosvirrassa. Edita, Helsinki.

Perkka-Jortikka, K. (1992) Sosiaalialan hyvinvointi ja yhteisöllisyys työssä: tutkimus toimistohenkilöiden työn arjesta 1980-luvun suomessa. TVK, Helsinki

Sarja, A. (2000) Dialogioppiminen pienryhmässä. Opettajaksi opiskelevien harjoitteluprosessi terveydenhuollon opettajankoulutuksessa. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Schein, E. (1987)  Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Weilin+Göös, Espoo.

Schein, E. (2004) Yrityskulttuuri – selviytymisopas. Tietoja ja luuloja kulttuurimuutoksesta. Tammer-Paino, Tampere

Sopanen, R. (1998) Sosiaalialan ja terveysalan eriytymisen ja yhteistyön muotoutuminen. Lisensiaatintyö, moniste ja mikrotallenne. Jyväskylän yliopisto

Varto, J. (1994)  Filosofinen ihmiskäsitys ja toiseus. Teoksessa Lehtovaara, J. & Jaatinen , R. (toim.) (1994) Dialogissa – matkalla mahdollisuuteen. Tampereen yliopisto, Tampere.