Asiaa yhteistyöstä

kuvitusMitä on yhteistyö ja yhteistoiminta?

Yhteistyön käsitettä ja olemusta voidaan tarkastella erilaisista lähtökohdista. Tässä käytän hieman muokkaillen Yrjö Engeströmin (1993) käsitteistöä. Hän jakaa yhteistyön sen luonteen ja syvyyden mukaan kolmeen kategoriaan:

Koordinaatio

 • Tässä yhteistyömuodossa vallitsee erillinen työnjako, jossa työtehtävät on sovitettu ulkoisesti yhteen
 • Koordinointi sovittelee yhteen, jäsentää ja ylläpitää olemassa olevien työkäytäntöjen säilymistä eikä juurikaan ylitä vakiintuneiden reviirien rajoja

Kooperaatio

 • Tarkoittaa yhteistä toimintaa muutosta vaativassa kohteessa
 • Osanottajat alkavat reviirin varjelun sijasta vaihtaa ajatuksiaan yhteisestä kohteesta ja tuottaa konkreetteja uusia ratkaisuja yhteiseen ongelmaan

Reflektiivinen kommunikaatio

 • Yhteisen kohteen (vrt. kooperaatio) lisäksi kiinnitetään huomio myös keskinäisen ja eri suuntiin ulottuvan vuorovaikutuksen luonteeseen, arvioidaan/ reflektoidaan sitä ja pyritään kehittämään sitä yhdessä
 • Reflektiivistä kommunikaatiota pyritään tietoisesti ylläpitämään yhteisen toiminnan kantavana periaatteena

Yhteistoiminnallisuuden tasot

Kaarina Mönkkönen (2002) puhuu väitöskirjassaan yhteistoiminnallisuudesta. Yhteistoiminnan luonnetta ja tasoja voidaan määritellä myös vuorovaikutuksen tasojen avulla seuraavaan tapaan:

 • Tilanteessa olo – Osapuolet ovat läsnä tilanteen vaatimuksesta ( esim. tehtävänsä tai roolinsa vuoksi), mutta kumpikaan ei erityisemmin panosta vuorovaikutuksen syntymiseen
 • Sosiaalinen vaikuttaminen – Toinen osapuoli käyttää tilanteessa valtaa ja toinen jää varjoon tai hänen roolinsa mitätöityy.
 • Peli – Tilanne, jossa toinen tai molemmat osapuolet pelaavat tiettyjen pelisääntöjen mukaan ja yrittävät hoitaa sillä ”pelin kotiin”
 • Yhteistyö – Molemmat osapuolet sitoutuvat samoihin päämääriin, näkevät yhteisiä tavoitteita ja etenevät niitä kohti.
 • Yhteistoiminta – Korkein sosiaalisen vuorovaikutuksen taso, jossa syntyy molemminpuolinen luottamus ja molemmat osapuolet arvostavat toisiaan

Lähde: Couch 1986/ Mönkkönen 2002, 42-44