Arvot ja normit

kuvitusPeruspuhetta arvoista

Hyvin monenlaisia ja eritasoisia asioita nimitetään arvoiksi. Filosofi Kari E.Turunen jakaa arvoiksi nimettyjä asioita seuraavasti:

  • Varsinaiset (ns. platoniset) arvot ovat: kauneus, totuus, hyvyys. Näiden arvojen ominaispiirre on se, että niitä voidaan tavoitella ja niiden mukaan voidaan suuntautua, mutta niitä on mahdoton lopullisesti saavuttaa. Näitä varsinaisia arvoja voisimme nimittää myös ajattomiksi ja ikuisiksi.
  • Arvoluontoiset asiat eli ihanteet ovat usein konkreettisempia kuin edellä mainitut varsinaiset arvot, kuten esimerkiksi: rehellisyys, tasapuolisuus, vastuullisuus, kriittisyys, avoimuus. Useimpien organisaatioiden julkilausutut arvot kuuluvat tähän kategoriaan. Samalla tähän arvokategoriaan kuuluvat asiat ovat välttämättömiä edellytyksiä ihmisten väliselle sosiaaliselle kanssakäymiselle.
  • Arvostukset ovat  moninaisia –  esimerkiksi: terveys, kyvyt, asema, tavarat, vapaa-aika, taide, tiede. Arvostusten skaala on hyvin laaja. Jotkut arvostukset tuntuvat itsessään arvokkailta (esim. terveys), toisilla arvostuksilla on välineellinen arvo joidenkin muiden arvokkaiden asioiden saavuttamiseksi.
  • Inhimillisesti arvokkaiksi koetut asiat ovat hyvin henkilökohtaisia ja kokemuksellisia. Ne voivat nousta mistä tahansa edellä mainitusta arvokategorioista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi: onnellisuus, ilo, vapaus, pyhän kokeminen, rakkaus, elämä sinänsä.

Lähde: Turunen, K.E. 1992

Normin käsite

Normi on vanha sosiologinen käsite. Suomalaisen sosiologian klassikot Erik Allardt ja Yrjö Littunen (1964) määrittelevät sosiaalisen normin ominaispiirteitä mm. seuraavasti:

  • Sosiaalinen normi on käyttäytymistä koskeva sääntö, joka tietyissä tilanteissa käskee, kieltää, sallii tai suosii normin mukaista käyttäytymistä.
  • Normi voi olla yleinen, kaikkia koskeva (esim. lait) tai kohdistua tiettyyn joukkoon ( esim. koulun järjestyssäännöt)
  • Mikäli normin alkulähdettä tai lausujaa ei pystytä jäljittämään, puhutaan tavoista.

Lähde: Allardt, E. ja Littunen, Y. 1964

Arvoja voidaan myös hierarkisoida eri tavoin, mm: .

  • Arvot – pysyviä, yleisluonteisia
  • Yleiset normit – pysyviä, yleisluontoisia
  • Johdetut normit – erityissääntöjä, tilanteesta määräytyviä

Pohdiskele ja keskustele, miltä nämä asiat näyttävät omassa organisaatiossasi.

Millaisiin arvoihin olette sitoutuneet? Mitä teillä pidetään tärkeänä ja arvokkaana?

Entä millaiset normit näyttävät säätelevän sallitun ja kielletyn käyttäytymisen rajoja?

Tutki kirjallisuudesta erilaisia määrittelyjä ja näkökulmia arvoista.

Lähteitä: Turunen 1992; Aaltonen & Junkkari 2000