Muutos on oppimista

kuvitusPeter Senge luokittelee oppimisen

 • selviytymisoppimiseen – vanhat rutiinit ja toimintamallit pyritään säilyttämään
 • uutta luovaan eli transformatiiviseen oppimiseen – vanhat toimintamallit eivät enää riitä; tarvitaan kriittistä reflektointia (vrt. Mezirow 1991) ja uutta luovaa innovatiivisuutta. Muutos vaatii uutta luovaa oppimista organisaation toiminnassa.

Edgar Schein nostaa tarkasteluun myös poisoppimisen, jotta uutta luovalle oppimiselle syntyy tilaa. Samalla Schein muistuttaa, että kaikki uutta luova muutos ei välttämättä ole kulttuurin muutosta. Kulttuuri voi joskus myös toimia muutosprosessin vahvistajana.

Pohdi, millaisia voisivat olla uutta luovan oppimisen `välineet` tai tukipuut? Millaista uutta luovaa oppimista oman organisaatiosi muutoksessa tarvittaisiin?

Lähteet: Senge 1990; Mezirow 1991; Järvinen, Koivisto&Poikela 2000, Schein 2004

Muutos on oppimista yksilöllä

”Moni kasvaisi, jos saisi.
Mutta ei saa, tai ei ole saavinaan.
Ympäristö on estävinään.”

Loistavan opettajan ja ihmisuskoisen johtajan keskeinen tehtävä on rakentaa oppimisen kulttuuri, jossa jokainen saa turvallisesti oppia ilman pelkoa haavoittumisesta. Tehtävänä on saada ihmiset ympärillä antamaan toisilleen tilaa kasvaa ja kannustamaan toisiaan siinä kasvussa. Useimmilla työpaikoilla tällaisen kulttuurin luominen on valtava, melkein ylivoimainen haaste.”

Lähde: Saarinen & Lonka, 2000,73

Muutos on oppimista työyhteisöllä

Työyhteisön oppiminen edellyttää mm.:

 • Yhteisen tietopohjan ja kielen luomista nuoli luo edellytyksiä ymmärtää ja tulkita uusia asioita ja tehdä tulevaisuuteen johtavia päätöksiä
 • Integraation edistämistä nuoli tiedon ja osaamisen rakenteistuminen yhteiseksi pääomaksi
 • Jatkuvaa arviointia ja rakentavaa kyseenalaistamista nuoli edellyttää myös virheiden sallimisen
 • Myös Nonaka toteaa, että tietoa luovissa organisaatioissa työntekijöiden hiljainen tieto muuttuu organisaation yhteiseksi tiedoksi. Samalla se muuttuu kilpailueduksi yhteisen keskustelun ja arvioinnin kautta nuoli keskustelu yhteisöllistä oppimista  ja muutosta edistävänä toimintana.

Lähde: Nonaka 1994; Strömmer 1999

Miten omassa työyhteisössäsi rakennetaan yhteistä tietopohjaa ja jaetaan asiantuntijuutta? Miten hiljainen tieto muuttuu yhteiseksi omaisuudeksi? Miten se vaikuttaa työyhteisön toimintaan?

Ajattelumallien muutoksen vaiheita

Todellinen muutos niin organisaatiossa itsessään kuin sen kulttuurissa on prosessi. Riitta Strömmer (1999) tiivistää muutosprosessin kulkua seuraavasti:

 • Kognitiivinen vaihe – laajeneva ajattelu
 • Organisaation kriisiytyminen – ristiriidat
 • Uudet strategiat – toimintamallien muuttumista
 • Yhteisymmärrys uusista toimintamalleista
 • Vakiintumisen vaihe – tehokkuus ja tulokset paranevat

Konkretisoi tällaista muutosprosessia tuntemasi tai kuvitteellisen tapausesimerkin avulla.