Lähteitä ja vinkkejä

kuvitusAaltonen, T. ja Junkkari, L. (2000) Yrityksen arvot ja etiikka. WSOY, Juva

Allardt, E. ja Littunen, Y. (1964) Sosilologia (3.p), WSOY, Helsinki

Erämetsä, T. (2003). Myönteinen muutos. Tammi,Helsinki

Heikkilä, J. & Heikkilä, K. (2005) Voimaantuminen työyhteisön haasteena. WSOY, Porvoo, Helsinki.

Herranen, J. (2003) Ammattikorkeakoulu diskursiivisena tilana: järjestystä, konflikteja ja kaaosta. Väitöskirja, Joensuun yliopisto, Joensuu.

Jaatinen, P. (1999) Synergian siemenet ja torajyvät. Tutkimus monialaisen ammattikorkeakoulun organisaatiokulttuurista. Turun yliopisto, Turku.

Järvinen, A., Koivisto, T. & Poikela, E. (2000) Oppiminen työssä ja työyhteisössä. WSOY, Juva.

Kasvio, A., Nakari, R., Kalliola ,S., Kuula, A., Pesonen, I., Rajakaltio, H. & Syvänen, S. (1994) Uudistumisen voimavarat. Tutkimus kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittämisestä. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Tampere

Kauppinen, T.J. & Ogg, A. (1999) Visiosta tuloksiin- Johtaminen organisaation kilpailuvalttina. Otava, Keuruu

Kinnunen, J. (1990) Terveyskeskuksen organisaatiokult­tuuri. Kuopion yliopiston julkaisuja. Yhteiskuntatie­teet. Alkuperäistutkimukset 4/1990.

Lyytinen, H.K. (1999) Johtajuus oppivassa ja opettavassa organisaatiossa. Luento 11.10.1999 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Mahlamäki-Kultanen, S. (1998) Myyntitykki vai tyhjä tynnyri. Ammatillisen oppilaitoksen rehtori pedagogisena kehittäjänä. Tampereen yliopisto, Tampere.

Mezirow, J. (1991) Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco: Jossey Bass

Mäki, M. (2000) Laadun ilmapiiritekijät ammattikorkeakoulussa. Acta Universitatis Tamperensis 743. Tampere Yliopistopaino Oy, Tampere.

Mäkipeska, M. & Niemelä, T. (2005) Haasteena luottamus – Työyhteisön sosiaalinen pääoma ja syvärakenne.Edita Prima Oy, Helsinki.

Nonaka, J. (1994) A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Orgational Science, Vol.5:1, 14-37.

Ojuri, A. (1995) Ammatillista yhteistyötä – keiden kanssa ja keiden ehdoilla? Tapaustutkimus eri toimijoiden yhteistyöstä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kehitysvammaneuvolassa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Lapin yliopisto. Rovaniemi.
Saarinen, E. & Lonka, K. (2000) Muodonmuutos. Wsoy, Helsinki

Schein, E. (1987)  Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Weilin+Göös, Espoo.

Schein, E. (2004) Yrityskulttuuri – selviytymisopas. Tietoja ja luuloja kulttuurimuutoksesta. Laatukeskus. Tammer-Paino, Tampere.

Sopanen, R. (1998) Sosiaalialan ja terveysalan eriytymisen ja yhteistyön muotoutuminen. Lisensiaatintyö, moniste ja mikrotallenne. Jyväskylän yliopisto

Turunen, K. E. (1992) Arvojen todellisuus. Johdatus arvokasvatukseen. Atena Kustannus Oy, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä

Viitala, R. (2005) Johda osaamista! Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu.