Johdanto

Arkkitehtuuri voi muuttaa tunteita, käyttäytymistä ja jopa aivotoimintaa. Oppimisympäristö vaikuttaa merkittävästi oppimiseen. Oppimisympäristön tulee voida muuntautua erilaisiin oppimistilanteisiin, niin että se tukee jo opittuja taitoja ja tarjoaa uutta omaksuttavaa. Ympäristöjen tulisi palvella oppimista, mutta myös innoittaa ja motivoida.

Tämän oppaan tavoite on avata oppimisympäristön osatekijöitä ammattikorkeakoulun kontekstista, sekä toimia samalla tukiaineistona niin perusopetuksen, toisen asteen kuin yliopistonkin oppimistilojen suunnittelussa.

Tarve oppimisympäristöjen muutokselle on tunnistettu. Perinteiset luokkatilat eivät tue uudenlaisen oppimisen toteutumista. Tarvitaan muuntojoustavia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat opetuksen monipuolistamisen, opiskelijoiden aktiivisuuden ruokkimisen sekä yhteisöllisen tiedon rakentamisen ja jakamisen. Opetuksessa tieto- ja viestintätekniikka on sulautunut oppimisen tilanteisiin, ja etäläsnäolo on aito osallisuutta.

Oppimisympäristöjen on myös jätettävä tilaa opettajien persoonallisille valinnoille ja tukea monenlaisten oppijoiden erilaisia tapoja oppia. Ei ole yhtä, ainoaa oikeaa ratkaisua tilojen ja varusteiden suunnittelussa vaan niitä on useita.

Rakentamisopas on ATTE-hankkeen kehitystyön tulos. Kehitystyötä ohjaavana periaatteena on ollut ketterä kehittäminen. Rakentamistyö on dokumentoituu tähän oppaaseen ja sen toivomme tukevan niin perusopetuksen kuin yliopistojen uuden oppimisen tilojen suunnittelua, rakentamista ja käyttöönottoa.

Satu Aksovaara
projektipäällikkö