Kirjalliset lähteet

 • Engeström, Y. 1984. Perustietoa opetuksesta. Helsinki: VAPK.
 • Kupias, P. 2001. Oppia opetusmenetelmistä. Helsinki: Educa-Instituutti Oy.
 • Leppilampi, A. & Piekkari, U. 1998. Nappaa nipusta – aikuisopiskelua yhteistoiminnallisesti. Lahti: Aike.
 • Mager, R.F. 1970. Opetustavoitteiden määrittäminen. Helsinki: Otava.
 • Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2003. Oppimisnäkemykset antavat perustan opetukselle. Teoksessa. S. Lindblom-Ylänne, S. & A. Nevgi (toim.) Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Vantaa: WSOY.
 • Poikela, Sari. 1998. Ongelmaperustainen oppiminen. Uusi tapa oppia ja opettaa. Ammattikasvatussarja 19. Hämeenlinna: Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.
 • Rauste-von Wright, M. & von Wright, J. 1994. Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY.
 • Rauste-von Wright, M. 1997. Opettaja tienhaarassa: Konstruk-tivisimia käytännössä. Jyväskylä: Atena.
 • Sahlberg, P. & Leppilampi, A. 1994. Yksinään vai yhteisvoimin?: yhdessäoppimisen mahdollisuuksia etsimässä. Vantaa: Helsingin yliopisto.
 • Sava, I. 1993. Taiteellinen oppimisprosessi. Teoksessa I. Porna & P. Väyrynen. (toim.) Taiteen perusopetuksen käsikirja. : Suomen Kuntaliitto.
 • Siemens, 2004. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. [Viitattu 11.9.2014]http://devrijeruimte.org/content/artikelen/Connectivism.pdf
 • Siemens, G. 2006. Connectivism: Learning Theory or Pastime for Self-Amused? [Viitattu 27.8.2014] http://www.elearnspace.org/Articles/connectivismself-amused.htm
 • Siemens, G. & Conole, G. 2011. Special Issue – Connectivism: Design and Delivery of Social Networked Learning. International Review in Open and Distance Learning, vol 12.3. (11).
 • Suojanen, U. 1993. Käsityökasvatuksen perusteet. Porvoo: WSOY.
 • Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena: konstruktivis-tisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä.