Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Verkoston toiminnasta

Yleisiä havaintoja | Verkoston toimintasta | Verkostotoimijuus ja lähetin rooli | Oppiminen ja kehittyminen verkostona | Verkoston johtaminen ja koordinointi

Yhteisen tavoite- ja tahtotilan muodostumisen edellytyksenä nähtiin, että toiset toimijat eivät ole kilpailijoita vaan yhteistyökumppaneita. Avoin mieli ja ennakkoluulottomuus luovat perustan verkostoyhteistyölle. Oli koettu, että vihdoinkin alan ja toimijoiden yhteistyö mahdollistuu ja kaikkien voimavarat tukevat toinen toisiaan ja alueellinen osaaminen kehittyy sekä toimijoiden ja opiskelijoiden hyväksi.

”Jokaisen verkostossa toimivan taustaorganisaatio on ihan elintärkeässä ja ratkaisevassa asemassa. Jokaisessa tulee panostaa siihen, miten ja kuka TNO-toimintaa tekee – tekeminen näkyväksi.”

Verkostoyhteistyolla_on_sitaatti

Tiiviillä yhteistyöllä, organisaatiorajojen ylittämisellä ja tiedonkulun varmistamisella kaikkien toimijoiden kesken ja oppilaitosten välillä saadaan aikaan yhteenkuuluvuuden ja yhdessä tekemisen tunnetta kilpailun sijaan.

Tiivis_yhteydenpito_sitaatti

Aito_verkostoitumisen_ajatus_sitaatti

”Aikuiskoulutuksen löytyminen ”yhdeltä luukulta” ei heti mene läpi ihmisten mielissä, joten sanomaa tulee jaksaa viedä eteenpäin pitkään. Myös medioissa tulisi olla esillä niin paljon kuin mahdollista.”

”Hyvä että eri tapaamisissa on erilaisella taustalla olevia ihmisiä – mahdollistaa tai jopa ’pakottaa’ verkostossa toimivat huomaamaan organisaatioiden erilaisuuden.”

Arvokeskustelu on merkityksellistä, kun pyritään yhteiseen ymmärrykseen. Valmennuksissa oli konkretisoitunut, jälleen kerran, kuinka verkostossa toimivilla on eri kieli ja käsitys siitä, mitä milläkin asialla tarkoitetaan. Pohdittiin myös, voidaanko alueella enää edes jatkaa toimintaa ilman yhteistä TNO-palvelumallia. Verkostot muodostuvat ihmisistä ja luottamus verkostossa syntyy vain sillä, että opitaan tuntemaan toiset toimijat ja yhdessä sovitaan toiminnasta. Palautteissa oli jääty pohtimaan myös, millä toimenpiteillä luottamus verkostossa saavutetaan.

Verkostot_muodostuvat_sitaatti