Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Verkostovalmennusten palaute

Anne Leppänen ja Hannele Torvinen, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti
JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Verkoston itsensä täytyy tunnistaa kulloinenkin kehitysvaiheensa ja sen keskeiset haasteet sekä ratkaista ne yhdessä, verkostona. Verkostoa voidaan näin pitää oman toimintansa subjektina, ”maailmana ilman ulkopuolta” . Verkostojen kehitysvaihe näkyy verkostovalmennusten osuvuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi osallistujilta saaduissa palautteissa. Vaikka palautekyselyjen ensisijainen tehtävä oli antaa palautetta ja kehittämisideoita verkostovalmennuksiin ja Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin toiminnan tueksi, kertovat ne myös verkoston ja sen toimijoiden kulloisestakin tilasta ja haasteista. Palautteiden kautta tiivistyy 5 näkökulmaa, jota on jaettavissa

  1. yleisiin verkostoitumista koskeviin havaintoihin ja oivalluksiin,
  2. verkoston toimintaa koskeviin huomioihin,
  3. oman roolin tarkasteluun verkostotoimijana,
  4. oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen sekä
  5. johtamisen ja koordinoinnin kysymyksiin.

Seuraavissa luvuissa tiivistämme eri näkökulmista saatuja palautteita ja nostamme esille verkostojen toiminnan kannalta tärkeitä havaintoja ideaksi ja virikkeeksi vastaavaa koordinaatiotyötä tekeville hankkeille ja toimijoille.