Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Verkostoyhteistyö

Anne Leppänen ja Hannele Torvinen, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti
JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

”Länsimainen yhteiskunta joutuu organisoitumaan uudelleen kaikilla tasoilla. Teollisen yhteiskunnan perinteiset tukipilarit eivät enää kanna. Ihmiset ovat paljon koulutetumpia ja yhteiskunta demokraattisempi kuin 50 vuotta sitten. Silti yritykset ja organisaatiot ovat järjestäytyneet hierarkkisesti, verikaalisesti. Jos haluamme pitää huolta niistä asioista, jotka ovat meille tärkeitä, meidän pitää aktivoitua uudelleen. Ihmisten pitää organisoitua alhaalta ylös.” (Mika Aaltonen 2014.)

Verkostoissa toimiminen ja verkostomainen työote ovat tämän ajan työkäytänteitä. Elämme ja teemme työtämme entistä herkemmässä, monimutkaisemmassa ja kytkeytyneemmässä maailmassa. Verkostot ovat luonteeltaan sosiaalisia ja niiden ydintä on ihmisten johtaminen ja luottamuksen rakentaminen. Yhteistyön organisoitumisen muotona verkostoissa korostuu ihmisten kulttuurinen osaaminen, ja luovuus on niiden liikevoimana.

Verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset ovat yhteisissä tavoitteissa ja sen kautta kehittyvässä toimintakulttuurissa. Toiminta verkostoissa perustuu sosiaaliseen kanssakäymiseen, vaihdantaan ja vuorovaikutukseen. Yhteistyön muodot ja käytänteet voivat olla löyhiä ja satunnaisia, tai ne voivat syventyä pitkäjänteiseksi strategiseksi kumppanuudeksi. Kumppanuus perustuu tällöin keskinäiseen luottamukseen ja sitoutumiseen ja on pitkäjänteistä yhteistyötä toisistaan (suhteellisen) riippumattomien toimijoiden välillä. Ihmisten henkilökohtaiset kontaktit ovat usein pohjana kumppanuus- ja yhteistyöverkostojen aikaansaamiselle ja hyödyntämiselle.

Verkostot tarjoavat monenlaisia strategisia mahdollisuuksia toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Niiden avulla voidaan mm. koota yhteen alueen tai alan toimijoita, edistää ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta, lisätä ja vahvistaa tiedonkulkua sekä rakentaa tavoitteellista yhteistyötä. Lisäksi verkostojen avulla voidaan kehittää ja syventää asiantuntijuutta, järjestää yhteistä toimintaa sekä tuottaa ja kehittää palveluja. Meneillään olevassa työelämän kehittämisessä verkostojen merkitys korostuu. Jatkossa uusien sosiaalisten innovaatioiden tulisi perustua entistä vahvemmin moniorganisatoriseen toimintaan.

Kaikki verkostotoimijat tarvitsevat työssään avointa mieltä, ennakkoluulottomuutta ja ennen kaikkea halua, tahtoa ja tarvetta yhteistyöhön erilaisten kumppanien kanssa. Yhteisesti sovitut tavoitteet jäsentävät ja raamittavat verkostotyötä ja keskinäistä luottamusta rakennetaan tietoisesti. Yhteisen ymmärryksen ja kielen muodostuminen on oppimisen prosessi, jossa kaikilla on oppijan rooli. Tämän oivaltaminen syventää yhteistä työtä ja vie sitä eteenpäin kohti tavoitetta.

Todellinen_tutkimusmatka_sitaatti