Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Uusimaa

Jaakko Rousu, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Alueellinen toiminta | Etelä-Pohjanmaa | Häme | Kaakkois-Suomi | Keski-Suomi | Lappi | Pirkanmaa | Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | SatakuntaVarsinais-Suomi

Uudenmaan alueella on toiminut kehittämisohjelman alla yhdeksän Opin ovi -projektia.

Opin ovi Uudenmaan ELY-keskuksen tavoitteina on ollut mm. vahvistaa alueen neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien ihmisten verkostoitumista, koota yhteen alueen Opin ovi -projektien tuloksia, kouluttaa TE-toimistojen neuvonta- ja ohjaushenkilöstöä sekä kehittää työelämäyhteistyöhön liittyviä toimintamalleja. Projektin kohderyhmää ovat Uudenmaan ELY-alueen TE-toimistojen ja oppilaitosten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekevät henkilöt sekä alueen TNO-palveluita tarvitsevat aikuiset. Projekti on jatkoa Opin ovi Uudenmaan TE-keskus -projektille, joka pyrki kartoittamaan alueen TNO-palvelut sekä aikuisväestön neuvonta- ja ohjaustarpeet, parantamaan TE-keskuksen ja TE-toimistojen tietämystä aikuisväestön ja elinkeinoelämän neuvonta- ja ohjaustarpeista sekä kehittämään TE-toimistojen neuvonta- ja ohjauspalveluita sekä vahvistamaan TNO-työhön luotuja verkostomalleja. Molemmat projektit toteutti Uudenmaan ELY-keskus (entinen TE-keskus). Opin ovi Uudenmaan TE-keskuksen toteutusaika oli 1.4.2009–30.4.2011, Opin ovi Uudenmaan ELY-keskuksen toteutusaika taas 1.5.2011–31.12.2014.

Urabaarista eteenpäin -projektin lähtökohtana ovat Urabaari-pilotista (6.9.2007 – 16.9.2008) nousseet tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämistarpeet pääkaupunkiseudulla. Helsingin Lasipalatsissa sijainnut Urabaari-neuvontapiste syntyi, kun pääkaupunkiseudun Noste-projektiin kuuluneet koulutuksenjärjestäjät (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, AEL, Ami-säätiö, Vantaan ammattiopisto Varia sekä Helsingin kaupungin opetusvirasto) päättivät pilotoida ohjauspalvelupistettä pääkaupunkiseudulla. Pilotin jälkeen käynnistyneen Urabaarista eteenpäin -projektin tavoitteena oli lisätä Urabaarin palveluiden tunnettuutta, laajentaaa ohjaustoimintaa palvelemaan yritysyhteistyötä, kehittää henkilöohjauksen laatua ja yhdistää pääkaupunkiseudun yritysyhteistyössä käytettyjä lomakkeita. Projektin ensisijaisena kohderyhmänä olivat pääkaupunkiseudun aikuisohjaajat ja -kouluttajat, välillisenä kohderyhmänä TNO-palveluita tarvitsevat aikuiset. Projektin toteuttajana oli Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Toteutusaika oli 15.9.2008–31.3.2011.

Opin Ovi L-U ja Opin Ovi L-U 2 loivatLänsi-Uudellemaalle monialaisen ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijaverkoston, aikuisohjauksen ja -neuvonnan strategian sekä toimintasuunnitelman. Lisäksi projekteissa on kehitetty edelleen Noste-hankkeessa kokeiltuja kysyntälähtöisiä menetelmiä, luotu alueellinen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli sekä kehitetty verkostossa toimivien ammattilaisten osaamista. Projektia hallinnoi Luksian aikuisopisto. Opin Ovi L-U:n toteutusaika oli 1.11.2008–30.4.2012. Jatkoprojekti Opin Ovi L-U 2:n toteutusaika oli 1.5.2012–31.7.2013.

Itä-Uudenmaan Opin oven tavoitteena oli kehittää alueellisten toimijoiden yhteistyötä, kehittää aikuisten ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä alueen ohjausosaamista ja lisätä asiakaslähtöisyyttä alueen koulutustarjonnassa. Projektin tavoitteina oli alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen, aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden määrän lisääminen, ohjausosaamisen kehittäminen ja alueen koulutustarjonnan muovaaminen entistä asiakaslähtöisemmäksi. Projektissa pyrittiin luomaan kaksikielinen alueellinen TNO-verkosto, alueellinen neuvonta- ja ohjausstrategia, tuomaan verkostovalmennuksia alueen ohjausverkostolle sekä pilotoimaan alueellista ohjauspalvelupistettä. Projektia koordinoi Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Edupoli. Projektin toteutusaika oli 1.8.2008–31.12.2012.

KUUMA Opin Oven tavoitteena oli luoda alueellinen toiminta- ja yhteistyöverkosto Keski-Uudenmaan aikuisohjaukseen. Ensimmäisessä vaiheessa projekti loi alueellisen aikuisohjauksen yhteistyöstrategian Keski-Uudenmaan alueelle. Tämän pohjaksi tehtiin alkukartoitukset alueen olemassa olevasta aikuiskoulutustarjonnasta, tutkintojen järjestämismahdollisuuksista sekä henkilökohtaistamiskäytännöistä. Valmiin strategian pohjalta laadittiin alueelliset aikuisohjauksen toimintamallit. Lisäksi projektissa tuotettiin alueen ohjauksesta tietoa KUUMA Opin ovessa mukana olevien toimijoiden verkkosivuille ja pilotoitiin ohjauspistetoimintaa. Projektin päätoteuttajana ja hallinnoijana toimi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, osatoteuttajia olivat Seurakuntaopisto ja TTS-koulutus. Projektin toteutusaika oli 1.12.2008–30.6.2012.

EDU-VUXEN kehitti aikuisten ruotsinkielisiä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita valtakunnallisella tasolla. Projektin ensisijaisena kohderyhmänä olivat aikuiskoulutusorganisaatiot, työelämän edustajat sekä TE-toimistojen henkilöstö. Toissijaisena kohderyhmänä olivat ruotsinkielisiä koulutuspalveluita tarvitsevat aikuiset sekä uusia työntekijöitä kaipaavat työnantajat. Projektin tavoitteina oli aikaansaada pysyvä ja kattava ruotsinkielistä aikuisohjausta ja -koulutusta koordinoiva verkosto, laatia helposti lähestyttävä informaatiopaketti ruotsinkielisistä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista, luoda yhteydenottokanavia työnhakijoiden, työnantajien sekä koulutusorganisaatioiden välille ja yhdenmukaistaa ruotsinkielinen ammatillinen opettajankoulutus suomenkielisen vastaavan koulutuksen kanssa. Projektin toteuttajana toimi Arcada. Projektin toteutusaika oli 20.8.2008–31.12.2012.

Koulutuskeskus Tavastian toteuttama Opin Ovi Osaamiseen -projekti on toiminut Kanta-Hämeen lisäksi myös Pohjois-Uudellamaalla. Tästä projektista kerrotaan tarkemmin Hämeen toimintaa esittelevässä artikkelissa.

Alueverkostot elävät ympäri maakuntaa

Yli puolentoista miljoonan asukkaan Uusimaa on maakuntana täysin omanlaisensa, ja tämä on tuonut omat haasteensa myös maakunnan ohjaustoiminnan kehittämistyöhön. Erilaisten fyysisten palvelupisteiden ja verkkosivustojen juurruttaminen maakuntaan on ollut haasteellista, mutta alueverkostot elävät ympäri Uuttamaata, ja jatkossa ne siirtyvät luontevasti ELY-keskuksen ELO-ryhmän valvontaan.

Länsi-Uudellamaalla on jäänyt elämään eteispalvelumalliksi nimetty yhteistyökuvio, jossa ohjaustyötä tekevät eri organisaatioiden eteisissä jo valmiiksi istuvat toimijat – esimerkiksi opintosihteerit ja talonmiehet. Mallin ideana on, että asiakas saa samankaltaista palvelua organisaatiosta riippumatta ja häntä ohjataan myös organisaatiosta toiseen, mikäli asiakkaan tarve sitä vaatii. Itä-Uudellamaalla jalkauduttiin yrityksiin ohjaamaan ja tätä pop up -ohjausta tehdään edelleen. Keski-Uudellamaalla sekä pääkaupunkiseudulla järjestetään edelleen tapahtumia verkoston voimin, ja pääkaupunkiseudun kehittämisyhteistyöstä opittuja hyviä käytäntöjä on otettu käyttöön alueen oppilaitoksissa. Pääkaupunkiseudun Urabaari-verkostoyhteistyöhön ovat lähteneet aktiivisesti mukaan myös TE-toimistot.

Alueellinen ELO-toiminta käynnistyi keväällä 2013, ja ELO-ryhmässä mukana olevat toimijat ovat yhteisestä työstä innostuneita. Erityisesti ELO-ryhmä pyrkii huomioimaan työssään alueen maahanmuuttajat, varsinkin tähän kohderyhmään kuuluvat nuoret. Yksi esimerkki ELO-ryhmän, TE-toimiston ja alueen oppilaitosten yhteistyöstä on Nuorten TakuuAreena -tapahtuma, joka on jo kahtena vuonna peräkkäin koonnut yhteen Uudenmaan työnantajat sekä nuoret työttömät. Ruotsinkielinen ELO-ryhmä toimii aluehallintaviraston alaisuudessa ja pyrkii kehittämään ruotsinkielisiä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita niin sanotun Haavi-mallin mukaisesti.

info2

Tutustu myös

Uudenmaan aluesivu Opinovi.fi-sivustolla