Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Sähköiset palvelut

Sähköisten palvelujen kehittäminen – NUOVE

Neuvotteleva virkamies Harry Pulliainen, Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoiman valtakunnallisen NUOVE-projektin (Neuvontaa ja uraohjausta verkossa) tavoitteena oli kehittää monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Lokakuussa 2008 pidetyssä aloitusseminaarissa työstettiin neuvonta- ja ohjauspalveluiden visio vuodelle 2012: tarpeen mukaiset, saumattomasti toimivat monikanavaiset ammatillisen suunnittelun palvelut kumppanuusverkostossa.

Kesäkuussa 2014 voi todeta, että visio ei toteutunut. NUOVEn työ jäi kesken kun projekti päätettiin kaksi vuotta etuajassa. Projektin keskeyttäminen oli monen tekijän summa, mutta ratkaisevaa oli että päätös kaikissa asiakaspalveluratkaisuissa yhteisesti käytettävästä teknisestä alustasta viivästyi ja näin projektissa ei päästy eteenpäin.

NUOVE-projekti jakaantui seuraaviin osioihin: sähköisten koulutusneuvonta- ja uraohjauspalvelujen kehittäminen, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen arviointi- ja kehittämistutkimus sekä valtakunnallisen kehittämisohjelman arviointitutkimus. Käsittelen tässä vain ensin mainittua, sillä arviointiosiota käsitellään toisaalla tässä julkaisussa.

Verkossa tapahtuva koulutusneuvonta ja uraohjaus

Sähköisten koulutusneuvonta- ja uraohjauspalvelujen kehittämisosiota toteutettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa – koulutusneuvonnan ja uraohjauksen verkkopalvelujen kehittämisryhmissä oli vahva kentän edustus ja ensin mainitussa myös CIMO:n, Opetushallituksen ja Opintoluotsin edustajat. Näissä oli tarkoitus tuottaa:

  • Koulutusneuvonnan ja uraohjauksen verkkopalvelut kansalaisille
  • Asiakaspalveluratkaisu neuvojille ja ohjaajille
  • Uraohjauksen puhelinpalvelut.

Projektin alkuvaiheessa tehtiin kyselyt koulutusneuvojille, ammatinvalintapsykologeille ja kansalaisille, joiden avulla hahmotettiin käyttäjäryhmien tarpeita verkkopalvelulle. Projekti tutustui aktiivisesti olemassa oleviin sähköisiin palveluihin, mm. Nyyti ry:n virtuaaliolkapäähän. Verkkoon tuotettavia palveluita työstettiin kolmessa alaprojektissa, joissa tavoitteena oli kehittää urasuunnitteluun soveltuvia verkkokäyttöisiä tehtäviä kansalaisille, luoda verkkokäyttöinen ohjaustarvearviointimittaristo, joka ohjaa asiakkaat tarkoituksenmukaisiin palveluihin sekä suunnitella sivuston tietosisältö. Projektin vaatimusmäärittelyn katselmointi oli maaliskuussa 2011 ja tässä työssä saatiin aikaiseksi julkisen sivuston konsepti, käyttötarinat, tekstikuvaukset sekä hahmotelma verkkotehtävistä.

kommentti

NUOVE päättyy – tulosten jatkokehittäminen

Kun tieto projektin rahoituksen päättymisestä vuoden 2011 lopussa saatiin, TEM:ssä koottiin NUOVEn tuloksia yhteen ja päätettiin, mitä projektin aikaansaannoksista kehitetään edelleen virkatyönä. Näitä olivat:

  • NUOVE-projektissa työstettyjä ohjauksellisia aineistoja hyödynnettiin uudistettaessa mol.fi -verkkopalvelua.
  • Suunnitelluista verkkotyökaluista saatettiin valmiiksi Urapolku-verkkotehtävä. Sitä kokeillaan ensin TE-palvelujen virkailijatyössä ennen sen julkistamista te-palvelut.fi -sivustolla.
  • Ajatuksena oli myös uudistaa jo 15-vuotiasta AVO-ammatinvalintaohjelmaa, mutta hanke toteutetaan nyt osana Nuorisotakuuta.
  • Projektissa pilotoituja ohjaustarvearviomittareita (tuottaja LerkkaSet Oy) ei toistaiseksi ole otettu käyttöön, koska niiden ei arveltu soveltuvan omatoimiseen verkkotyöskentelyyn suunnitellulla tavalla. Näiden pohjalta laadittiin kuitenkin kysely, josta kerätään Urapolun tavoin käytännön kokemusta asiakastyössä ja ennen kaikkea virkailijoiden näkemyksiä siitä, voiko tällaisten kyselyjen avulla luotettavasti tehdä ratkaisuja asiakkaiden palvelutarpeesta (verkko vs. kasvokkainen) olivatpa mittarit sinänsä kuinka reliaabeleja tahansa.
  • NUOVEssa oli tarkoitus myös toteuttaa tutkimusosio, jossa kehitetään indikaattoreita tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Koska aihe oli tärkeä myös TE-palvelu-uudistuksen näkökulmasta, myönsi TEM siihen rahoituksen. Tutkimus (Spangar ym.) tuotti Työelämätutka-nimisen arviointityökalun. Tutkan saama vastaanotto on ollut laajalti myönteinen ja voisi todeta, että seurantavälineen lisäksi saatiin työkalu, jonka avulla asiakkaan työelämäsuhdetta ja siinä tapahtuvaa muutosta voidaan jäsentää eri näkökulmista. Tutkasta on jo käynnissä erilaisia alueellisia kokeiluja, mutta seurantakäyttöön se saadaan sähköisen version valmistuttua. Tämä työ käynnistettiin kesäkuussa 2014.
  • NUOVEssa pilotoidun ”Uralinja-puhelinpalvelun” hyvien kokemusten perusteella palkattiin TE-asiakaspalvelukeskukseen.
  • Päätoiminen psykologi ohjauksen puhelinpalveluun. Nuorisotakuuseen saadun rahoituksen yhteydessä tätä Työlinjan uraohjauksen nimellä kulkevaa puhelinpalvelua vahvistettiin keväällä 2013 viidellä htv:lla, mikä mahdollisti päivystyspalvelun tarjoamisen kahtena iltapäivänä viikossa ajanvaraukseen perustuvan palvelun lisäksi. Marraskuusta 2013 lähtien Työlinjan ohjausväen mietteitä ammatinvalinnasta, työelämän valinnoista ja koulutuksesta on voinut lukea ”Suotuisa suunta” -blogikirjoituksista. Keväästä 2014 alkaen on lukijoille tarjottu mahdollisuus käydä keskustelua ryhmächatissa päivän blogitekstin pohjalta keskiviikkoisin klo 15–17.

NUOVEssa tehty työ on siis kantanut hedelmää ja alkavalla ESR-ohjelmakaudella sadonkorjuu jatkuu kehitettäessä valtakunnallista nettiohjaus-palvelua osana toimintalinja 3:n erityistavoitetta Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen.

 

info2

NUOVE neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti (ESR) 2008 – 2011

Toteuttajana työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

Hankeosiot:

 1. Koulutusneuvonnan ja uraohjauspalvelujen kehittäminen verkossa (1.9.2008–31.12.2011) ja
 2. tutkimusosio (1.9.2008–31.12.2010)

Yhteistyötahoja mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Kansainvälisen henkilövaihdon keskus Cimo ja alueelliset neuvonta- ja ohjausalan ammattilaiset.