Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Lähde-Källan -projektet

Det finns ett stort behov både nationellt och regionalt att förbättra informations-, rådgivnings-, och vägledningstjänster till utbildning. Målet med Österbottens ELY-centrals Lähde-Källan-projekt var att få rätt personer till rätt utbildning, så att de snabbt kommer ut på arbetsmarknaden. Genom att förbättra utbildnings- och yrkesinformationstjänsterna och karriärvägledningen på regionens TE-byråer, och samarbetet mellan arbetskraftsförvaltningen, skolorna och företagsvärlden, strävade projektet till att utveckla metoder för livslång handlednings som det livslånga lärandet i dag kräver. Det är ytterst viktigt att denna vägledning kommer såväl arbetssökande som de som jobbar, såväl unga som vuxna, till del.

Målgrupper och målet

För personkundernas del var målet att göra informations-, rådgivnings-, och vägledningstjänsterna så lättillgängliga, enhetliga och synliga som möjligt. Det är också viktigt att informationen är tillförlitlig och likvärdig oberoende av ort eller sätt att söka information. Personkunder behöver vägledning och rådgivning när det gäller att kartlägga det egna kunnandet och utbildningsbehovet, att utreda olika vägar till utbildning och att välja utbildningsalternativ. Att anpassa arbete, privatlivet och utbildning och att kartlägga olika finansieringsmöjligheter för studier är frågor som privatpersoner kan behöva vägledning i. Att få information om vilka möjligheter det finns att finansiera studier är ofta en avgörande faktor till att personen gör beslut om att börja studera.

För att stöda TE-byråernas personal ville projektet informera om studier och vägledning till studier så att kunden och tjänstemannen kan göra goda sysselsättningsplaner, och kunden via vägledning och utveckling hittar ut i arbetslivet. Gruppen av kunder som via utbildning och vägledning skall höja sin kompetens för att komma ut på arbetsmarknaden är en allt större grupp.

Den största utmaningen har varit att bygga upp ett nätverk tillsammans med utbildningsinstanserna och få dem också engagerade i utvecklingen av informations-, rådgivnings-, och vägledningstjänster (IRV-tjänsterna). Ett av målet med projektet var att förbättra samarbetet mellan TE-byråernas personal och utbildningsinstansernas personal. Att utbildningsinstanserna gemensamt skall börja samarbeta i informations-, rådgivnings- och vägledningsuppgifter är en helt ny uppgift som projektet har varit med och infört. Utbyte av information mellan utbildningsinstanserna och mellan utbildningsinstanserna och TE-byråns utbildningsrådgivning har fått fasta former i ett fungerande nätverk och en gemensam infopunkt, Opintori-Studietorget, där kunderna lätt hittar information och får kontakt med utbildarna.

Kontakten till arbetsgivarna är ytterst viktig. Den ger både TE-byråns tjänstemän och utbildningsorganisationerna direkt information om arbetslivets behov och sysselsättningsmöjligheter. Det är även viktigt att komma i kontakt med personer i arbetslivet som behöver vidareutbildning eller omskolning.

Skapande av nätverk för samarbete

Eftersom den främsta målsättningen med projektet har varit att utveckla och förenhetliga informations-, rådgivnings-, och vägledningstjänsterna till utbildning, har det varit av avgörande betydelse att också skapa ett nära samarbete med andra projekt som arbetar med dessa frågor, såsom Opin ovi / Läroport och det svenskspråkiga EDU-vuxen och dessutom få utbildningsinstanserna med i projektet. Ett nära samarbete har skett med det tvåspråkiga, lokala projektet Opinpolku Vaasa, som administreras av VAKK, och det riksomfattande svenskspråkiga projektet EDU-vuxen som administreras av Arcada. Projekten har utbytt information och planerat gemensamma strategier för utvecklingsarbetet. Olika arbetsgrupper har bildats för att förstärka samarbetet mellan utbildningsinstanserna och för att informera dem om den utbildnings- och yrkesinformationstjänst och yrkesvägledning som finns på TE-byråerna. Dessa grupper har utvecklat olika samarbetsmodeller som under år 2011 resulterade i att ortens utbildningsinstanser utnämnde IRV-ansvariga, en från varje utbildare, totalt 16 personer samt 2 personer från TE-byrån. Tillsammans med projektet planerade och grundade utbildningsinstanserna 08.03.2011 en gemensam fysisk verksamhetspunkt på Vasa TE-byrå, Opintori-Studietorget. De 18 IRV-ansvariga har planerat och lett verksamheten på Studietorget och gemensamma planeringsmöten har hållits ca en gång i månaden. Grunden till nätverkssamarbetet har varit att utbildningsorganisationerna skall finnas inne på den gemensamma infopunkten på TE-byrån, Studietorget, regelbundet varje tisdagseftermiddag kl 13.00–15.00.

Opintori – Studietorget

Opintori-Studietorget grundades i Vasa 2011. Att infopunkten grundades på TE-byrån beror på att där redan fanns utbildningsrådgivning och Lähde-Källan projektet kunde hjälpa till med förarbetet. Man har kommit överens om att även i framtiden i nätverket kontinuerligt utbyta information, ordna gemensamma kampanjer såväl utanför som inne på Studietorget, samt stärka samarbetet och informationen mellan utbildarna och TE-byråns tjänstemän. Informationstillfällen för TE-byråns tjänstemän om utbildningsmöjligheter ordnas fortsättningsvis regelbundet.

För att få kontinuitet i verksamheten och för att säkra att verksamheten skulle fortsätta även efter att projektet avslutats, undertecknade man 27.01.2012 ett samarbetsavtal mellan 15 utbildningsorganisationer. Detta underteckningstillfälle var en viktig milstolpe i nätverksarbetet och av avgörande betydelse för den fortsatta verksamheten. Följande arbetssätt kom man i nätverket överens om och har skrivit i samarbetsavtalet:

 1. Utbildningsorganisationerna dejourerar på Studietorget tisdagar kl 13.00-15.00.
  • utbildningsorganisationernas studievägledare/-handledare /IRV-ansvariga har kundmottagning, införskaffar och delger information och kan även utföra eget vägledningsarbete
  • Kundmottagningen kan ske med eller utan tidsreservering. Handledningen kan vara individuell eller ske i en grupp.
  • Vid behov kan informationen även ske på annat ställe t.ex. vid någon utbildningsinstans eller på Läroavtalsbyrån.
  • Utbildningsarrangörerna kan hålla information för TE-byråns personal, s.k. ”morgontimmar” kl 8-9 efter behov.
 2. Gemensamma aktuella temadagar.
  • Gemensamma temadagar om utbildningsmöjligheter inom olika branscher arrangeras.
  • Aktuella temadagar riktade till specifika målgrupper, t.ex. invandrare.
  • Vid behov kan gemensamma temadagar ordnas även utanför TE-byrån.
 3. Informationstillfällen utanför TE-byrån.
  • Temadagar ute på företagens personalserveringar och lunchställen.
  • Gemensamma kampanjer ute ”på torg och marketar”, t.ex. under ”veckan för livslångt lärande”.
  • Gemensamma informationstillfällen vid uppsägningar eller permitteringar.

Man har kommit överens om och skrivit ner t.ex. följande uppgifter för de IRV-ansvariga som arbetar i nätverket:

 • IRV-ansvariga skall fortsätta att utveckla IRV-verksamheten och utöka nätverkssamarbetet
 • IRV-ansvariga skall presentera verksamheten i den egna organisationen och informera om den kontinuerligt.
 • Kontaktpersonen ansvarar för att rätta personer får information och finns på plats.
 • Kontaktpersonen ansvarar för att informationen om den egna organisationens arbetsturer kommer i tid till TE-byråns kontaktperson för vidare information och marknadsföring.
 • Kontaktpersonen skall organisera den egna organisationens ”morgoninfon” på TE-byrån och gemensamt temadagar.
 • IRV-personerna och deras organisationer ansvarar i tur och ordning för organiseringen av kampanjer utanför Studietorget och TE-byrån.

Resultat som Lähde-Källan-projektet fått till stånd är:

 • Ett nätverkssamarbete mellan TE-byrån och utbildningsinstanserna och mellan utbildningsinstanserna sinsemellan. Detta kallas IRV-ansvariga (TNO-vastuuhenkilöt).
 • Samarbetsavtal har skrivits mellan Vasa TE-byrå och utbildningsinstanserna och gemensamma arbetsmetoder har framtagits.
 • Opintori-Studietorget har grundats.
 • Informationstillfällen om TE-byråns service hålls för utbildningsinstanserna och utbildarna håller informationstillfällen för TE-byråns tjänstemän, allt för att utbyta information och knyta samarbetsformer. Dessa tillfällen har varit viktiga för att förstärka och förbättra informations-, rådgivnings- och vägledningstjänsterna på TE-byråerna och för att kartlägga behovet av utveckling av dessa tjänster. De har tagits väl emot av utbildningsinstansernas som har beretts möjlighet att direkt komma i kontakt med tjänstemännen på TE-byrån och ge dem information om utbildningsmöjligheter. Tjänstemännen är på detta sätt bättre förberedda när de i sina kundkontakter ofta diskuterar arbetsmarknaden och olika utbildningsalternativ.
 • Kunskapen om stödformer för studier har spridits inom nätverket.
 • Informationstillfällen om utbildningsnöjligheter har ordnats för allmänheten på Studietorget men man har också gått ut i samhället, dit där människorna finns, för att informera på ett lättillgängligt sätt.
 • Samarbete med företagen i regionen och med fackförbunden har inletts för att komma i kontakt med personer som arbetar och kunna ge dem information om utbildningar samt att ge företagarna information om Studietorget och utbildarnas nätverk
 • Lähde-Källan har också kunnat medverka till att information om arbetskraftsförvaltningens riksomfattande utbildningsrådgivning per telefon, Koulutuslinja och Utbildningslinjen, spridit inom regionen men även till andra regioner i landet.
 • Gemensamma samtal med kund, tjänsteman och utbildare har blivit allt vanligare och tjänstemännen känner nu bättre till utbildningsorganisationerna på orten och kan lättare kontakta deras personal direkt.

Projektet ha synts i offentligen t.ex. när olika informationstillfällen har uppmärksammats av såväl lokalradio som riksradio. Det har också varit tidningsartiklar om Lähde-Källan-projektet i lokaltidningarna. Information fanns på Vasa TE-byrås internetsida och utbildningsorganisationernas egna hemsidor. Nätverket har tillsammans organiserat kampanjen ”veckan för livslångt lärande” och samarbetet och vägledningstjänsterna har på så sätt fått synlighet. Utbildarna och projektet åkte ut i regionen med biblioteksbussen för att informera om Studietorget och utbildningsmöjligheter.

Sammanfattning

Lähde-Källen lyckades sätta igång en diskussion om vägledningsbehovet under parollen ”rätt person till rätt utbildning och snabbt ut i arbetslivet”. Man började inse att det är viktigt att vägleda till utbildning, man får goda motiverade sökanden om de vet mera om utbildningarna redan i ansökningsstadiet. Antalet personer som hoppar av utbildningar eller inte slutför studierna minskar.

Utbildningsorganisationerna kände inte heller så bra till varandras utbildningar. Genom att utbyta information, och genom att besöka och informera varandra, har man lärt sig mycket om hela regionens utbildningsutbud. Man har också insett att man inte behöver veta allting om alla utbildningar men att man kan vägleda vidare inom nätverket. Nu hör man ofta IRV-ansvariga säga, att i fall den egna organisationen inte har en utbildning som en person frågar efter, vet de ofta nu vilken utbildare i regionen som har sådan och kan hänvisa personen vidare och t.o.m ofta nämna vem personen skall kontakta. Detta har alltså förändrat de IRV-ansvarigas arbetssätt och kunskaper.

Det första året av projektet gick nästan helt åt till att bygga upp och strukturera upp detta samarbete. Numera finns det ett fungerande, dagligen arbetande nätverk av utbildningsorganisationer, ungdomsverkstäder och TE-byråns tjänstemän. Opintori-Studietorget inne på TE-byrån fortsätter sin verksamhet även efter att Lähde-Källan-projektet upphört. Utbildarna fortsätter med sina informationstillfällen där, både för kunder och tjänstemän. Nätverksarbetet fortsätter och Regionförvaltningsverket övertar koordineringen av den svenskspråkiga verksamheten i Vasa regionen tillsammans med Österbottens ELY-central som koordinerar den finskspråkiga verksamheten.

info2

Lähde-Källan 18.12.2009–28.02.2013

Genomförare: Österbottens ELY-central

Målgrupp: personkunder, TE-byråerna, utbildningsinstanserna och arbetsgivarna

Studietorgets samarbetsavtal var undertecknad mellan 15 utbildningsorganisationer:
Evangeliska folkhögskolan, Fami/Bildningsforum, Korsholms vuxeninstitut, Novia, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan kesäyliopisto, Vaasan lyseon lukion aikuislinja, Vaasan Opisto, Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimisto, Vaasan yliopiston avoin yliopisto, Vasa svenska aftonläroverk, Vasa Arbis, Yrkesakademin i Österbotten, Öppna högskolan vid Åbo Akademi/CLL)  och Vasa TE-byrå.