Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Svenskspråkiga tjänster

EDU-vuxen utvecklade IRV-servicen i Svenskfinland

PrintAvsikten med Edu-vuxen projektet var att stärka den svenska vuxenhandledningen som resurs i arbetslivet, för att mera effektivt tillgodose arbetsgivarnas behov av kompetent arbetskraft och individens behov av karriärplanering och (vidare)utbildning på en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Projektets mål var att utveckla handledningstjänsternas tillgänglighet, mångfald och kvalitet på svenska.

I de svenskspråkiga regionerna behövs tillgången på svenskspråkig arbetskraft garanteras. I prognoser över sysselsättningsbehovet bland finlandssvenskarna räknar man med en ökning på 9 %. Pensionsavgången är 42 % av arbetskraften fram till år 2020. Svenskspråkig personal behövs inom alla serviceområden, särskilt inom hälso- och socialvård. Det finns ett ökat behov av att bättre kunna integrera invandrare i arbetslivet och lokalsamhället och att synliggöra den svenska integrationsstigen.

Projektet genomfördes på olika sätt i de olika delarna av Svenskfinland och samarbetspartners varierade från region till region. EDU-vuxen-projektet hade nationell karaktär med regionala lösningar centrala för projektet. EDU-vuxen förbättrade det finlandsvenska utbildningssamarbetet då andra och tredje stadiets samt fria bildningens organisationer verkade tillsammans regionalt och nationellt.

Vägledningsnätverk och -tjänster i regioner

I sex regioner verkar idag vägledningsnätverk. När nätverken skapades hade EDU-vuxen en aktiv roll. Inom ramen för en del av nätverken testades olika former av vägledningstjänster. I alla regioner byggde projektet via nätverken upp samarbete med de lokala TE-byråerna. TE-förvaltningens landsomfattande utbildningsrådgivning på svenska var en aktiv samarbetspart under hela projektperioden. Samarbetet inkluderade besök i flera av de regionala nätverken.

I Österbotten samarbetade EDU-vuxen-projektet med det regionala Opinpolku-projektet och Lähde-Källan projektet. Vasaregionens vägledningsnätverk var gemensamt för alla tre projekt. Österbottens projektkoordinator fungerade också som koordinator för Opinpolku-projektet på deltid, vilket var en konkret och samordnad insats. I Jakobstadsregionen var Källan och EDU-vuxen aktiva. I Österbotten testade projektet vägledningskoordinatorer i Yrkeshögskolan Novia och Yrkesakademin i Österbotten.

I Åboland skedde samarbetet med det regionala EDU-vuxen-projektet. I Åboland tog man aktivt del i att bygga ut en vuxenutbildningsstrategi och en vägledningsstrategi för regionen. I Åboland testade projektet, som köptjänst av Bildningsforum, utfallet av vägledningstjänster i samråd med fria bildningen.

I Helsingforsregionen utvecklades vägledningstjänster på Luckan i samråd med Föreningen Luckan r.f. På Luckan verkar många olika projeket i anknytning till rådgivningstjänster på svenska t.ex. Bridge och Ung info.

I Östra Nyland arbetade EDU-vuxen tillammans med Itä Uudenmaan OpinOvi/Lärporten i Östra Nyland. En centralt belägen vägledningslucka, Ohjauspiste, gav vägledning på två språk i Borgå.

Övriga projekt som EDU-vuxen hade kontaktytor med var Delaktig i Finland och Lär för livet. Projektet samarbetade också med nationella projekt: EDU-vuxen-projektet hade representanter i såväl det nationella koordineringsprojektet som i STUDIO- och ERKKERI-projektens styrgrupper, och med STUDIO- och ERKKERI-projekten utarbetade EDU-vuxen-projektet också fortbildningsmoduler för vuxenutbildare.

Utvärdering och resultat

Resultaten från Edu-vuxen projektet utvärderades av en extern utvärderare, Päivi Korhonen, Project Development Group Europe(PDGE) OY. Rapporten kan läsas i sin helhet på: http://edu-vuxen.arcada.fi
Ett kort sammandrag av de väsentligaste punkterna i utvärderingsrapporten följer nedan.

Diskussionerna kring en ”finlandssvensk vägledningsstrategi” ledde till att styrgruppen inte utarbetade en separat finlandssvensk vägledningsstrategi, utan förespråkade behovet av en nationell strategi. I den nationella strategin bör språkliga, regionala och kontextbundna variationer uppmärksammas.

Projektet skapade regionala vägledningsnätverk och utvärderaren bedömde att de fungerar relativt bra. Substansinnehåll i metoderna för vägledningen (ansikte mot ansikte/per distans) utgjorde en innehållslig del i utveckling av projektkompetenserna och behandlades i projektets seminarier, workshoppar, fortbildning.

Vägledarnas vägledningskunnande och kompetens säkerställdes via ”stödprojekt” så som STUDIO och ERKKERI samt i samarbete med YH Novias arbetslivsvägledarutbildning.

Tiden för en gemensam marknadsföring av hela vuxenutbildningen i Svenskfinland befanns inte vara mogen, men däremot beslöt man initiera till en gemensam marknadsföringsstrategi för vägledning till utbildning.

Förverkligade målsättningar och delmål i EDU-vuxen

edu_logoI fem regioner skapades vägledningsnätverk som involverade 91 personer med olika vägledningsuppgifter. Inom EDU-vuxen utformades ingen gemensam strategi då en sådan ansågs böra utarbetas oberoende av språk. Inom Svenskfinland utvecklade endast Egentliga Finlands en vuxenutbildningsstrategi. I det här strategiarbetet tog det regionala vägledningsnätverket aktivt del. I Österbotten drev vägledningsnätverket på arbetet som kom igång först hösten 2012. I Nyland kunde ingen vuxenutbildningsstrategi noteras.

De regionala nätverken samarbetade kring servicepunkter för vuxenvägledning på svenska. På fyra orter, Borgå, Helsingfors, Kimitoön och Vasa, deltog projektet i utvecklande av de här servicepunkterna. Erfarenheterna av arbetet samlades i fem produktkort.

Inom projektet utformades sex olika scenarier för ordnande av vägledningstjänsterna på svenska på basen av testerfarenheterna. Scenarierna är följande; Regionala nätverk, Kundservicecenter, Uppdrag, Luckan, Vägledningscentrum och Bibliotek. De regionala nätverken genererade handledningsmodeller i uppsökande verksamhet; med bokbuss, besök i supermarket och lunchrestaurang. De här erfarenheterna samt s.k. rådtorg på Luckan i Helsingfors samlades i fyra produktkort.

Vidare utvecklade de regionala nätverken informations- och vägledningstjänster inom svensk läroavtalsutbildning. Läroavtalsdagar ordnades år 2009, 2010 och 2011 i EDU-vuxens regi. De regionala nätverken har även haft läroavtalskoordinatorer som medlemmar.

De regionala nätverken förbättrade vägledningstjänsterna för invandrare och andra målgrupper med ökat behov av vägledning. De regionala nätverken arbetade på olika sätt i de här frågorna men allmänt taget hade alla nätverk ett betydande intresse av ovan nämnda målgrupper. I en del nätverk ingick representanter för målgrupper med ökat behov av vägledning (t.ex. Kårkullas arbetskonsulent deltog i nätverket i Västra Nyland), i andra regioner arbetade man tillsammans i projekt som riktades till någon specifik grupp ss. projektet Delaktig i Finland. På Luckan i Helsingfors ordnades infotillfällen/rådtorg speciellt riktade till t.ex. invandare .

Projektet utvecklade en sk. ”håvmodell” för gestaltande av kvantitativa och kvalitativa kundbehov. Under projektets gång deltog representanter för EDU-vuxen aktivt i det arbete som gjorts för en koordinerad information om vuxenutbildningstjänster. Först skedde detta inom NUOVE-projektet och senare inom SADE-projektets satsning på Studieinfo.fi.

Vidare arbetade projektet aktivt för att göra TE-förvaltningens utbildningsrådgivning på svenska känd bland såväl kunder som utbildningsorganisationer. Målet var att stärka det som finns och görs för svensk vägledning. Under projekttidens gång förtydligades även skillnaden mellan marknadsföring och rekrytering å ena sidan och vägledning å andra sidan.

Läs också om regionala projekten:
Lähde-Källan
EDU-vuxen Åboland

info2

EDU-vuxen 20.8.2008 – 31.12.2012

Projektets övergripande mål är att öka de svenska vuxenutbildningstjänsternas tillgänglighet, mångfald och kvalitet.

Målgrupp

  • personal vid vuxenutbildningsorganisationer i Svenskfinland, vilka ansvarar för planering av vuxenutbildning, handledning, rådgivning eller kontakter till arbetslivet
  • representanter för arbetsgivare i olika branscher och sektorer
  • arbetskraftsbyråernas personal

Mer info

http://edu-vuxen.arcada.fi/