Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Pohjois-Pohjanmaa

Jaakko Rousu, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Alueellinen toiminta | Etelä-Pohjanmaa | Häme | Kaakkois-Suomi | Keski-Suomi | Lappi | Pirkanmaa | Pohjanmaa | Satakunta | Uusimaa | Varsinais-Suomi

Pohjois-Pohjanmaan alueella on toiminut kehittämisohjelman alla kolme Opin ovi -projektia.

OSUMA – Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projektin tavoitteina oli tehostaa TNO-palveluiden saatavuutta aikuisten opiskelun suunnittelu- ja hakeutumisvaiheessa, edistää palveluiden koordinointia yhden luukun periaatteen mukaisesti ja mahdollistaa aikuisasiakkaiden tasapuoliset palvelut koko Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Projektissa laadittiin selvitys alueen olemassa olevista palveluista sekä niiden resursseista ja kehittämistarpeista, toteutettiin yhteisen toiminnan mallia testaavia pilotointeja, luotiin alueellisen TNO-toiminnan verkostomalli yhteistyössä OpinTori-projektin kanssa, laadittiin kehittämistyön alueellisia jatkosuunnitelmia, ja osallistuttiin valtakunnalliseen Opin ovi -kehittämistyöhön. Projektin toteutusaika oli 1.10.2008–31.12.2014. Projektia toteutti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

OpinTori-projektin tavoitteena oli muodostaa Pohjois-Pohjanmaalle neljä alueellista ammatillisen aikuisopiskelun ja täydennyskoulutuksen hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluverkostoa (Oulun seutu, Raahen seutu, Oulun eteläinen alue ja Koillismaa). Verkostojen avulla luotiin asiakaslähtöinen, yhden luukun periaatteen mukaisesti toimiva palvelumalli. Projektin muita tavoitteita olivat hakevan ja hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden saavutettavuuden parantaminen, ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien henkilöiden asiantuntemuksen lisääminen, työelämäyhteistyön tiivistäminen sekä uusien toimintatapojen luominen ja käyttöönotto. Projektin toteutusaika oli 1.3.2009–30.4.2013. Projektia koordinoi Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

TOKI – Työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojekti tuki aikuisväestön osaamisen kehittämistä, aikuiskoulutustietouden saatavuutta ja oman uran suunnittelua. Projektin tavoitteena oli kehittää työyhteisöjen uraohjaustoimintaan liittyvää osaamista ja toimintatapoja sekä kouluttaa työyhteisöjen henkilöstöhallinnossa ja esimiestasolla toimivia henkilöitä työntekijöiden ohjaamiseen. Projektin tuloksena työssäkäyvät aikuiset ovat saaneet työpaikoillaan asiantuntevaa uraohjausta ja koulutusneuvontaa ja aikuiskoulutuspalvelujen hyödyntäminen työelämässä ja työssäkäyvän väestön keskuudessa on lisääntynyt. Projektin toteutusaika oli 1.3.2010–28.2.2015. Projektia hallinnoi ja toteuttaa Oulun Aikuiskoulutuskeskus.

Erilaisia palveluita, strategiaa ja työelämäohjausta

Pohjois-Pohjanmaalla on luotu alueverkostot Koillismaalle, Oulun seudulle, Oulun eteläiselle alueelle ja Raahen seudulle. Oulun seudulla toimii OpinTori-palvelupiste TE-toimiston tiloissa, ja siellä on syksyn 2014 aikana käyty myös säännöllisesti ohjaamassa ja päivystämässä. Koillismaalla on luovuttu fyysisestä palvelupisteestä, mutta yhteisiä tapahtumia ja markkinointia on jonkin verran. Oulun eteläisellä alueella on toiminut kiertävä koulutusneuvoja, joka kulkee paikkakunnalta toiselle. Tämä konsepti on osoittautunut menestykseksi – kiertävän koulutusneuvojan ajanvaraukset ovat olleet jatkuvasti täynnä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa tuotettiin alueellinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia. Strategiatyön tueksi perustettu strategian koordinointiryhmä toimi ELO-ryhmän pohjana, siihen vain otettiin ELO-koordinoinnin myötä mukaan nuorten ohjauksen puolen toimijoita (esim. Oulun kaupungin nuorisotoimen Byströmin talon edustaja). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on kehitetty ohjauksen arviointityökalu, jota pyritään jatkossa hyödyntämään edelleen elinikäisen ohjauksen koordinointityössä.

Pohjois-Pohjanmaalla on kehitetty myös työelämäohjausta. Yritysten ja organisaatioiden johtajia ja avainhenkilöitä on koulutettu ymmärtämään aikuisten ohjausta, uraohjausta sekä ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Tavoitteena on, että nämä johtotason henkilöt toimisivat itse ohjauksellisemmin, mahdollistaisivat ohjauksen toteutumisen työyhteisöissä sekä tuntisivat alueensa palvelut ja ne organisaatiot, jotka pystyvät ohjausta työyhteisöissä tekemään.

info2

Tutustu myös

Pohjois-Pohjanmaan aluesivu Opinovi.fi-sivustolla