Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Työelämäohjaus

Taitoa työelämäohjaukseen

Teea Oja, TOKI-projekti, Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Työssä olevat saavat hyvin vähän ohjausta elinikäiseen oppimiseen, uraan ja ammatilliseen kehittymiseen liittyen. Myös työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen, ikääntymisen sekä työurien pidentämisen kysymykset haastavat työelämän toimijat. Taitoa työelämäohjaukseen -koulutusohjelmassa on kehitetty työyhteisöjen avainhenkilöiden – esimiesten, johtajien ja muiden osaamisen kehittäjien – ohjausosaamista. Koulutusohjelma kehittää työpaikoilla tapahtuvaa ohjaustoimintaa siten, että avainhenkilöt voivat itse toimia ohjauksellisesti, kehittää työyhteisössä työntekijälle tarjottavaa ohjausta monipuolisesti sekä tunnistaa ja mahdollistaa erilaisia työyhteisön ulkopuolisia ohjauspalveluja.

Mitä työelämäohjaus on?

Työelämäohjauksella tarkoitetaan työntekijälle tarjolla olevaa ohjausta työpaikalla, esimerkiksi uraohjausta, mentorointia, koulutussuunnittelua ja -neuvontaa, työnohjausta, työssä oppimisen ohjausta ja työnkiertoa. Ohjauksen tavoitteena on sovittaa yhteen niin työorganisaation kuin yksilönkin toiveita, tarpeita ja tavoitteita. Organisaatio pääsee tavoitteisiinsa tarjoten työntekijälle hänen kokonaiselämäänsä tukevan työympäristön.

Taitoa työelämäohjaukseen -koulutusohjelma rakentuu noin 10 kuukauden ajalle jaksottuvista yhdeksästä koulutuspäivästä, koulutuspäivien välillä työssä tehtävistä käytännön harjoituksista sekä työyhteisökohtaisesti räätälöidystä työelämäohjauksen konsultoinnista. Koulutuspäivien sisällöt kattavat laajasti aiheita työelämäohjauksen sateenvarjokäsitteen alla.

TOKI – Työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojektissa toteutettiin kaksi Taitoa työelämäohjaukseen -koulutuskokonaisuutta vuosina 2011–2013. Ensimmäinen koulutusohjelma toteutettiin vuoden 2011 aikana, toinen kokonaisuus vuosina 2012–2013. Kaikkiaan koulutusohjelmiin on osallistunut Oulun ja Raahen seutukuntien alueella 155 työyhteisöjen avainhenkilöä 21 eri organisaatiosta julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta usealta eri toimialalta.

Ohjausosaamisen kehittyminen

Koulutusohjelman avulla osallistujat laajensivat tietojaan ja taitojaan sekä kehittivät osaamistaan työelämäohjaajina. Erityisesti käytännönläheiset ohjaustyön välineet ja menetelmät ovat tuoneet osallistujien työhön uutta osaamista. Välineet ja menetelmät ovat sisältäneet kahdenkeskisten keskustelujen avuksi luotuja toimintamalleja ja tehtäviä, joiden avulla esimiehet voivat keskustella uraan liittyvistä asioista työntekijän kanssa. Ryhmätilanteisiin on kehitetty osallistavia ohjausmenetelmiä, joiden myötä työntekijä saa äänensä kuuluviin ja pääsee vaikuttamaan oman työpaikkansa tapahtumiin ja työnsä sisältöihin. Osallistujien ohjausosaaminen on kehittynyt vuorovaikutustaitojen lisääntymisenä: kuuntelemisena, keskittymisenä ja keskustelemisena työntekijän kanssa sekä taitona ottaa puheeksi ja käsitellä vaikeita tilanteita työyhteisössä.

Uusi tieto työelämäohjauksesta on tuonut lisää osaamista esimiestyöhön. Esimerkit eri työyhteisöjen tavoista ohjata työntekijöitä avasivat osallistujien silmiä ja monipuoliset ohjauksen mahdollisuudet laajensivat käsitystä esimiehen toimintakentästä. Osallistujat kokivat myös saaneensa lisää ja syvempää ymmärrystä: ymmärrystä itsestään, työstään, työroolistaan ja paikastaan työorganisaatiossa, työelämäohjauksen kokonaisuudesta ja esimiestyön haasteellisuudesta. Uusi tieto myös syvensi ymmärrystä ohjauksen merkityksestä yksilön ja työyhteisön kannalta.

Osallistujat kokivat saaneensa koulutusohjelmasta uudenlaista asennetta, luovuutta ja rohkeutta. Varmuus omaa tekemistä kohtaan kasvoi. Osallistujat saivat vahvistusta omille ajatuksilleen ja rohkeutta lähteä viemään ajatuksiaan käytäntöön asti omissa työyhteisöissään. Uudenlainen näkökulma esimiehen työnkuvaan uraohjaajana virkisti ja antoi vahvistusta sille, että heidän tapansa toimia esimiehenä on hyvä ja toimiva. Uskallus ja rohkeus erilaisten, jopa tavallisesta poikkeavien välineiden ja menetelmien käyttöön osana arkityötä kasvoi.

Työyhteisöjen avainhenkilöitä yhteen kokoavalla koulutusohjelmalla oli merkitystä osallistujille myös vertaistuen kautta. Itselle haastavat asiat haastavat myös muita samassa roolissa työskenteleviä, ja kokemusten jakaminen on keventänyt esimiesten huolta omasta osaamisesta ja jaksamisesta.

Ohjaustoiminnan kehittyminen työyhteisöissä

Koulutuksen päättyessä avainhenkilöiden ohjausosaamisen lisääntyminen on jo näkynyt heidän työyhteisöissään monin tavoin. Työyhteisöissä on käynnistetty kehityskeskusteluja pitkän tauon jälkeen ja olemassa olevia kehityskeskustelukäytäntöjä on kehitetty edelleen koulutuksen antamien ideoiden pohjalta. Mentoriohjelma sekä vertaismentorointi on otettu käyttöön ja työntekijöitä on aktivoitu käyttämään työnohjauspalveluja. On perustettu työhyvinvointiin liittyviä työryhmiä sekä järjestetty esimiehille omaa vertaisryhmätoimintaa. Palaverikäytäntöjä on muokattu ohjaukselliseen ja osallistavaan suuntaan.

Työyhteisöissä on käyty työntekijöiden kanssa keskusteluja urasta, kehittymisestä ja kouluttautumismahdollisuuksista. Myös tiedon jakaminen ja neuvonta uraan ja kehittymiseen liittyen on lisääntynyt. Työntekijöiden osaamista on kartoitettu ja sen pohjalta erikoistietojen ja – taitojen hyödyntäminen on parantunut koko työyhteisössä. Joissakin työyhteisöissä oli jo koulutusohjelman aikana käynnistelty soveltuvaa, ammattitaitoa kehittävää koulutusta työntekijöille koulutusohjelman innoittamana. Vaikeiden asioiden käsittelyssä osallistujat ovat kokeneet itsensä taitavammiksi ja rohkeammiksi, ja varhaisen välittämisen mallia on sovellettu käyttöön aktiivisemmin. Eräässä organisaatiossa käynnistettiin koulutuksen myötä useita sisäisiä kehittämisprojekteja mm. urasuunnitteluun ja osaamiskartoituksiin liittyen.

Osallistujat kuvasivat monin tavoin, kuinka heidän oma, henkilökohtainen toimintansa on muuttunut, esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa ohjauksellisempaan, kuuntelevampaan suuntaan. Monenlaisia ohjauksen menetelmiä ja välineitä oli käytetty sekä kahdenkeskisissä että ryhmätilanteissa. Koulutus oli myös vauhdittanut osallistujan omaa henkilökohtaista kehitystä ja kasvua esimiehenä ja ohjaajana. Innostus aihetta kohtaan on näkynyt mm. hakeutumisina ohjausalan lisäkoulutuksiin.

Projekti päättyy 28.2.2015. Ennen projektin päättymistä julkaistaan pro gradu -tutkimus, jossa on tarkemmin tutkittu koulutusohjelman vaikuttavuutta haastattelemalla sekä esimiehiä että heidän alaisiaan. Tutkimus julkaistaan projektin nettisivuilla osoitteessa www.työelämäohjaus.fi.

Jatkossa Oulun Aikuiskoulutuskeskus tulee järjestämään Taitoa työelämäohjaukseen – koulutusohjelmaa osana koulutustarjontaansa.