Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Opettajien ohjausosaaminen

STUDIO-koulutuksella potkua opettajan ohjausosaamiseen

Anita Eskola-Kronqvist, STUDIO-projekti, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Osaamisen kehittäminen | Ohjaushenkilöstön osaaminen | Työelämäohjaus | Työelämän koulutusneuvojat

Ohjaus on yksi tämän hetken keskeisimmistä opettajainkoulutuksen sisältöalueista. STUDIO -projekti syntyi tarpeesta kehittää aikuiskouluttajien ja opettajien pedagogista ja ohjausosaamista. Kehittämisvaatimuksiin vastaaminen edellyttää itse ohjauskäsitteen ymmärtämistä käytännön ilmiönä ja siitä nousevan ”ohjausosaamisen” yksilöimistä. On siis tiedettävä, mikä opettajan toiminnassa on ohjausta ja mikä ei.

Koulutusten aikana osallistujat ovat pohtineet omaa opettajuuttaan ja omia ohjaustaitojaan. Monille osallistujille tällainen pohdinta on ollut aivan uusi lähestymistapa ja useimmissa tapauksissa se on johtanut siihen, että osallistuja on halunnut muuttaa omaa toimintaa jotta ns. uudenlainen opettajuus, opettajasta ohjaajaksi on voinut mahdollistua. Muutos on edellyttänyt oman itseanalyysin lisäksi uusien pedagogisten menetelmien käyttöönottoa, uutta oppimisympäristö-ajattelua sekä verkostoitumista eri toimijoiden kanssa ja tietenkin oppijakeskeistä ajattelua.

STUDIO -projektin aikana tehtiin palautekysely sekä vaikuttavuuskysely kaikille koulutuksiin osallistuneille. Kyselyjen perusteella koulutuksien sisällöillä on ollut hyvin erilaisia merkityksiä opiskelijoille ja ne ovat lisänneet osallistujien pedagogista osaamista merkittävästi. Kyselytuloksista voi lukea tarkemmin Meidän Helmet II -julkaisun artikkelista Koulutus voi räjäyttää tajunnan.

STUDIO:n tuloksia ohjausosaamisen näkökulmasta

STUDIO-projektin Anita Eskola-Kronqvist ja Elisa Tuominen Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarissa Tampere-talolla.

STUDIO-projektin Anita Eskola-Kronqvist ja Elisa Tuominen Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarissa Tampere-talolla.

Kyselyistä kävi ilmi, että koulutukset ovat sekä määrällisesti että laadullisesti katsottuna lisänneet osallistujien ohjaustaitojen kehittymistä hyvin. Opiskelijakeskeinen ajattelu on lisääntynyt ja opiskelijoiden ohjaamiseen on saatu uusia menetelmiä, joiden avulla ohjaaminen on helpompaa ja opiskelijan kohtaaminen yksilönä on helpottunut. Tämä on johtanut siihen, että opiskelijoille annetaan enemmän henkilökohtaista ohjausta niin lähiopetuksessa kuin työssäoppimisjaksoilla (aikuiskoulutus) ja harjoittelun aikana (AMK).

Koulutuksiin osallistuneet kokivat, että uuden opettajuuden hahmottuminen ja opettajana kasvu on lisääntynyt koulutusten myötä. He kirjoittivat, että tiedon ja tietoisuuden lisääntyminen on muuttanut heidän toimintaansa opettajina ja ohjaajina selkeämmäksi ja rauhallisemmaksi. He kokivat myös, että ohjausosaamisen kannalta tärkeät dialogitaidot ovat kehittyneet.

Koulutuksissa, jotka liittyivät henkilökohtaistamiseen, osallistujat kokivat, että eniten koulutus on vaikuttanut heidän ohjausosaamisensa lisääntymiseen. Osallistujat kokivat saaneensa työkaluja, jotka auttavat HOPS:n tekemiseen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen. Tiedon lisääntymisen myötä erilaiset oppijat huomioidaan paremmin. Koulutuksen aikana osallistujat oppivat ymmärtämään oppijoiden erilaiset tarpeet, oppimistyylit sekä niiden merkityksen oppimiselle ja oppimispolun suunnittelulle. Opiskelijan itsearvioinnin merkitys oli selkiytynyt. Tämä on tärkeää siksi, että henkilökohtaistamisprosessissa itsearvioinnilla on suuri merkitys opiskelijan osaamisen ja vahvuuksien esille saamiseksi. Koulutuksiin osallistuneet kokivat, että opiskelijoiden tausta ja tavoitteet otetaan entistä paremmin huomioon ja näin opiskelijan ohjaaminen koetaan paremmaksi.

Opettajien ohjausosaamisen lisääntyminen näkyy käytännön työssä ja on tehostanut mm. opiskelijoiden tutkintojen läpäisyä ja lyhentänyt opiskeluaikaa, koska jokaisen opiskelijan kanssa käydään tavoite- tai lähtötason keskusteluja. Opettajat kertovat myös ymmärtävänsä entistä paremmin ryhmän erilaisia oppijoita ja heidän erilaisia tarpeitaan. Vastaajat kokivat saaneensa uusia ohjausvälineitä käytännön työhön ja rohkeutta käyttää näitä välineitä. Erityisesti ulkomaalaisten opiskelijoiden osaamisen kartoittamiseen on tullut uusia välineitä ja ymmärrys ulkomaalaisten opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamiseen on lisääntynyt.

Tulevaisuus haastaa täydennyskoulutuksen

Tiivistettynä voidaan sanoa, että STUDIO -projektissa on saatu osallistujien ohjausosaamisen suhteen hyviä tuloksia. Tämä on mahdollistunut sillä, että projektissa järjestetyissä pedagogista osaamista lisäävissä koulutuksissa on yhdeksi tavoitteeksi asetettu myös osallistujien ohjausosaamisen lisääntyminen. Tämä on edellyttänyt tarkkaa harkintaa siitä, mitä ohjausosaamisella ymmärretään kunkin koulutuskokonaisuuden kohdalla ja minkälaisilla menetelmillä koulutusta toteutetaan.

info2
  • HAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoima ESR-projekti 2008 – 2013
  • Yhteistyökumppaneina JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Arcada
  • Aikuiskouluttajien ja -opettajien pedagogisen ja ohjausosaamisen kehittämisprojekti
  • 95 erilaista koulutuskokonaisuutta
  • yli 1400 osallistujaa, jotka tulivat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, korkeakouluista, kolmannelta sektorilta, vapaasta sivistystyöstä ja TE-hallinnosta
  • opinovi.fi/studio