Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Lappi

Anna-Kaisa Tiihonen, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Alueellinen toiminta | Etelä-Pohjanmaa | Häme | Kaakkois-Suomi | Keski-Suomi | Pirkanmaa | Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | Satakunta | Uusimaa | Varsinais-Suomi

Lapin alueella on toiminut kehittämisohjelman aikana neljä Opin ovi -projektia.

Lapin Opin ovi -projektin tavoitteena oli valmistella Lapin alueellinen aikuisten opinto-ohjauksen ja koulutusneuvonnan strategia ja toimintamalli sekä muodostaa tiiviissä verkostoyhteistyössä Lapin alueellinen aikuisten ohjauksen ja koulutusneuvonnan toimijaverkosto. Projektissa tuotettiin Menestyjäksi Lapissa, maakunnallinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia vuoteen 2020 ja toimintamalliehdotus. Lisäksi projekti tuotti Lapin ohjaajaverkostokartan, johon on nimetty alueellisesti tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötätekevät henkilöt sekä yhteystiedot. Projektin toteutusaika 1.8.2008 – 31.12.2011. Projektia toteutettiin kahden eri hallinnonalan projektina: Lapin ammattiopisto (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä) ja Lapin ELY-keskus ja osatoteuttajina Ammattiopisto Lappia, Itä-Lapin ammattiopisto, Saamelais-alueen koulutuskeskus sekä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.

Lapin ELY-keskuksen Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen -projekti sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin Opin ovi -projekti muodostivat Lapin Opin ovi -hankekokonaisuuden, johon ELY-keskuksen projekti liittyi toukokuussa 2009. Lapin ELY-keskuksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän projektit etenivät yhteisellä toimintasuunnitelmalla sekä yhteisillä tiedotus- ja arviointisuunnitelmilla. Projekti toteutettiin aikavälillä 1.3.2009 – 31.12.2011. Projektin toteuttajana Lapin ELY-keskus.

Menestyjäksi Lapissa -projektissa kehitettiin, mahdollistettiin ja toteutettiin Elinikäisen ohjauksen palvelu- ja toimintamallia. Toimintamallista edettiin toimintajärjestelmän kehittämiseen. Toimintajärjestelmässä on eri ryhmillä selkeät roolit, jotka on kuvattu päivitetyssä kumppanuussopimuksessa, myös Lapin ELO – Jatkuvan oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän toimintasuunnitelmassa. Projektin toteutusaika oli 1.2.20112 – 31.1.2014. Projektin päätoteuttajana oli Lapin matkailuopisto ja osatoteuttajana Ammattiopisto Lappia.

Menestyjäksi Lapissa II -projektin avulla syvennetään koulutusorganisaatioiden verkostomaista tieto-, neuvonta- ja ohjaus -toimintaa ja -toimijoiden sitoutumista sekä haetaan keinoja viedä TNO-toimintaa asiakaslähtöiseen työelämäyhteistyöhön. Projektissa huomioidaan työelämätahojen näkemys ja tavoitteena on saada heidät mukaan koulutusorganisaatioiden TNO-toimintaan. Projektin tavoitteena on maakunnallisen TNO-verkoston toiminnan vakiinnuttaminen ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen, sähköisten välineiden käytön tehostaminen ja kehittäminen sekä asiakaslähtöisen uudistuvan palveluosaamisen kehittäminen. Projektin toteutusaika oli 1.2.2014 -30.4.2015. Projektin päätoteuttajana Lapin matkailuopisto ja osatoteuttajana Ammattiopisto Lappia.

Kehittämistyön menestys perustuu yhteistyöhön

Alueen Opin ovi -projektit kehittivät verkostomaisesti tuotettuja aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja huomioiden erilaiset kohderyhmät, myös työelämän asiakkaat. Palveluita toteutetaan alueella monihallinnollisesti ja verkostomaisesti, ja järjestelmää tukee useammasta koordinaatio- tai yhteistyötahosta koostuva kokonaisuus. Maakunnan neljällä eri alueella TNO-palvelut on järjestetty alueen tarpeet ja ominaisuudet huomioiden. Lapissa tulee jatkossakin kiinnittää huomiota siihen, ovatko palvelut riittävän helposti saavutettavia. Tulevia kehittämishaasteita toivotaan ratkaistavan niin, että olemassa olevat rakenteet olisivat perustana kehittämiselle. Tilannekatsauksessa nousi esille, että esimerkiksi tuleva Ohjaamo-mallin kehittämistyö kannattaisi toteuttaa huomioiden alueen tilanne ja jo tehty kehittämistyö. Alueella pidetään tärkeänä myös sitä, että kehittämisessä ja toiminnassa tulisi aina päästä pidemmälle kuin pelkkien toimintamallien suunnittelu.

Alueellinen ELO-toiminta on Lapissa käynnissä, siitä vastaa alueellinen Lapin ELO – Jatkuvan oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä. Työskentelyllä on selkeä yhteys myös Opin ovi -kehittämistyöhön.

Lappilaisen kehittämistyön menestys perustuu vahvan yhdessä tekemisen perinteen ja osaamisen lisäksi tarkoituksenmukaiseen tapaan linkittää hallinnollinen ja strateginen toiminta ruohonjuuritason toimintaan. Lapin Opin ovi -projektien aineistoissa tulee esiin myös laadukkaan viestinnän ja dokumentoinnin vaikutus kehittämistyön juurruttamiseen.
Voidaan ehkä ajatella, että Lapin alue on helpommin koordinoitavissa, koska väestömäärä ja organisaatioiden määrä on pienempi kuin muualla Suomessa, mutta välimatkojen vuoksi yhteydenpidon ja yhteistyön haasteet ovat moninaisemmat. Palvelujen saatavuus on taattava välimatkoista huolimatta. Verkkopalvelujen käyttämisessä haasteina ovat niin asiakkaiden osaamisen ja kyvykkyyden kuin tietoverkon toimimisenkin ongelmat.

Lapissa toimineiden Opin ovi -projektien keskeisiä tuloksia ja hyviä käytäntöjä on esitelty valtakunnallisella Opin ovi -sivustolla, joka toimii verkossa vähintään vuoteen 2020 saakka. Sen avulla hyvät käytännöt ovat hyödynnettävissä myös tulevissa kehittämisohjelmissa.

info2

Tutustu myös

Lapin aluesivu Opinovi.fi-sivustolla