Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Erilaiset oppijat

Arja Pakkala, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Läpäisyteemoista | Monikulttuurinen ohjaus | Työelämälähtöisyys ja ohjaus yrityksissä | Kansalaisen äänen mukaan ottaminen ohjauspalvelujen suunnitteluun | Hakeva toiminta

RekvisiittaTeematyöryhmän toiminta-aika oli vuosina 2009–2012 ja alkuvaiheessa sen tavoitteena oli koota yhteen aikuisohjauksen erityisestä tuesta kiinnostuneita TNO-toimijoita ja jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä Erilaiset oppijat -teemasta. Teematyöryhmän keskusteluissa nousi esille, että aikuisten oppimisen ja opiskelun vaikeudet ymmärretään edelleen marginaalisena asiana ja yksilötason ongelmana. Kehittämistä niihin liittyen tapahtuu, mutta projekteissa kehitettyjen mallien ja käytänteiden levittämisen ja juurruttamisen on koettu olevan heikkoa. Teematyöryhmätoiminnassa nähtiin olevan mahdollisuuksia lisätä tulosten vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

Myöhemmin teematyöryhmä päätti alkaa valmistella vastakunnallista aikuisohjauksen erityisen tuen suunnitelmaa alueellisten erilaisen tuen tarpeiden huomioimiseen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa (TNO-palvelut). Suosituksella haluttiin nostaa esille ohjauksen toimijoiden tunnistamia ja kohtaamia hallinnollisia esteitä aikuisten ohjauksen tasavertaisessa järjestämisessä.

Teemaryhmän tapaamiset järjestettiin LAITURI-projektin ja alueellisten Opin ovi-projektien yhteistyössä. Teemaryhmän varsinaisen toiminnan jo päätyttyä valmistui raportti Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Raportti koottiin valmiiksi yhteistyössä Yksilöllisten opinpolkujen toteuttaminen yhteistyössä – hankkeen toimijoiden kanssa (YTY-hanke).

Alueprojektien raporttien mukaan Erilaiset oppijat-kokonaisuuteen liittyviä toimintoja oli kehitetty. Esimerkkeinä onnistuneista toteutuksista olivat koulutukset ohjausosaamisen kehittämiseen ja erityistä tukea tarvitsevan kohtaamiseen. Myös syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten ohjaukseen liittyen oli järjestetty koulutusta. Verkostoyhteistyössä on myös ollut esillä erityistä tukea tarvitsevien koulutusohjaus ja palveluohjaus. Palveluissa oli huomioitu eri kieliryhmät ja muutenkin selkeäkielisyyteen oli kiinnitetty huomiota. Mielenterveyskuntoutujat erittäin vaikeassa työmarkkina-asemassa olevina henkilöinä oli huomioitu verkostoyhteistyössä. Myös hyvin koulutetuilla ja pitkänkin työuran tehneillä oli havaittu erityisen tuen tarvetta, joka oli tulkittu elämäntilanteena nivelvaiheeksi, kun henkilöt olivat etsimässä ratkaisua ja uutta suuntaa monenlaisiin työelämään ja ammatilliseen kehittämiseensä liittyviin kysymyksiin.

Opin ovi -projektit painottivat läpäisyteemoja eri tavoin toiminnassaan. Siinä missä yhtäällä haettiin ratkaisuja erityisesti työelämään suuntaavien TNO-palvelujen kehittämiseen, oli erilaiset oppijat ja ohjauksen asiakkaiden erityisen tuen tarve keskiössä toisaalla. Tähän teemaan liittyviä hyviä käytäntöjä syntyi esimerkiksi Itä-Suomen puolella toimineessa AIVO – Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut-projektissa, joka tuotti hyödyllistä aineistoa ohjaajille ja asiakkaille. Valtakunnallinen Osaava Ohjaus -projekti taas rakensi yhteistyöverkostoa ja kehitti ohjaustyössä toimivien osaamista aikuisohjauksen erityiseen tukeen liittyen.

Erilaiset oppijat-teematyöryhmän osa-alue ei alueprojekteissakaan kokenut asiakaspulaa tai sitä, että yhteistyökumppaneita olisi ollut vaikea löytää tai saada yhteistyöhön. Tämä teema-alue on varmasti kaikkien mielestä keskeinen ja tärkeä kehittämisen kohde. Konkreettisena tuotoksena teemaryhmän toiminnasta saatiin myös aikaan tarpeellinen raportti aikuisten erityisohjauksen suosituksista.

Erilaiset oppijat -teematyöryhmässä olivat vahvasti mukana Opin ovi -projekteista erityisesti Päijät-Hämeen Opin ovi sekä Opin Ovi L-U. Erilaisten oppijoiden liitto oli keskeisenä yhteistyökumppanina monien tapaamisten järjestämisessä.