Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Läpäisyteemoista

Tuloksia ja hyviä käytäntöjä Opin ovi -projekteista

Arja Pakkala, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Monikulttuurinen ohjaus | Työelämälähtöisyys ja ohjaus yrityksissä | Erilaiset oppijat | Kansalaisen äänen mukaan ottaminen ohjauspalvelujen suunnitteluun | Hakeva toiminta

VerkostoOsuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisessa kehittämisohjelmassa oli valittu läpäiseviä teemoja, jotka tuli huomioida alueellisia ohjauksen palvelumalleja ja verkostoja rakennettaessa. Läpäisyteemat näkyvät myös rakennetuissa palveluverkostoissa ja alueellisten projektien tuloksissa. Läpäisevät teemat olivat ajankohtaisia ja aikuisten ohjauksen kannalta keskeisiä ja tarpeellisia kehittämisen kohteita. Ne konkretisoivat kehittämisohjelman yleisemmällä tasolla muotoiltuja tavoitteita ja kohdensivat toimintaa yhteiskunnallisiin ja yksilöllisiin näkökulmiin.

Aikuisten ohjauksen läpäiseviä teemoja kehittämisohjelmassa olivat maahanmuuttajien ohjaus, työelämälähtöisyys / ohjaus yrityksissä, erilaiset oppijat, kansalaisen äänen ottaminen mukaan ohjauspalveluiden suunnitteluun, hakeva toiminta ja sähköiset palvelut. Nämä koko kehittämisohjelmaa läpäisevät teemat on huomioitu alueellisia ohjauksen palvelumalleja ja verkostoja rakennettaessa.

Läpäisyteemoja edistettiin konkreettisesti Opin ovi -projektiperheen valtakunnallisissa teematyöryhmissä, jotka toimivat vuosina 2009–2012. Teematyöryhmätoiminta käynnistettiin Aikuisohjauksen koordinaatioprojektissa, ja vuodesta 2010 alkaen teematyöryhmien vetovastuu siirtyi tuolloin käynnistyneelle LAITURI-projektille. Muutamilla alueellisilla projekteilla on lisäksi ollut vahva rooli teematyöryhmätoiminnan toteuttamisessa. Keskeisten teemojen lisäksi laaja-alaisissa ryhmissä haluttiin virittää keskustelua myös eri hallinnonalojen ja toimijoiden välisen verkostoyhteistyön kehittämisestä ja vakiinnuttamisesta. Eri alueet saivat tilaisuuksista monipuolista tietoa eri puolilla Suomea tehdystä kehittämistyöstä teemoihin liittyen ja valtakunnallisella tasolla.

Läpäisyteemat ja valtakunnallisten teematyöryhmien tavoitteet

Monikulttuurinen ohjaus -teemakokonaisuudessa käsiteltiin maahanmuuttajien ohjaukseen liittyviä erityiskysymyksiä. Työskentelyn tavoitteena oli vaihtaa kokemuksia ja kehittää osaamista monikulttuurisen ohjauksen käytännöissä.

Työelämäyhteistyö ja hakeva toiminta -teematyöryhmän (käytettiin myös kehittämisfoorumi – nimitystä) tavoitteena oli vahvistaa ja kehittää työelämälähtöisyyttä valtakunnallisessa Opin Ovi – hankeperheessä sekä tukea alueellisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden mallien kehittämistyötä. Tässä teematyöryhmässä kehitettiin myös hakevaa toimintaa. Sen osalta tavoitteena oli hakevaan toimintaan sisältyvän ohjauksen valtakunnallisen linjauksen tekeminen ja määrittely.

Erilaiset oppijat -teemaryhmän alkuperäisenä tavoitteena oli valmistella valtakunnallisen aikuisohjauksen erityisen tuen suunnitelma alueellisten erilaisen tuen tarpeiden huomioimiseen aikuisten tieto, – neuvonta ja ohjauspalveluissa (TNO- palvelut).

NUOVE neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti vastasi sähköisten palvelujen teematyöryhmän toiminnasta. Teematyöryhmän tapaamisissa esiteltiin sähköisten TNO-palvelujen tuotteita ja kehittämistyön edistymistä. Työryhmätyöskentelyssä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden on ollut mahdollista osallistua ja ottaa kantaa sähköisten palvelujen kehittämistyöhön. Sähköisiä palveluja kehitettiin myös joissakin alueprojekteissa, ja joillakin alueilla niistä saatiin toimivia käytäntöjä.

Teematyöryhmien kehittämistoiminta oli laaja-alaista ja se toimi koko valtakunnan tasolla. Eri teematyöryhmien työskentelyä järjestettiin useilla eri tavoilla. Erilaiset oppijat-teematyöryhmän tapaamiset järjestettiin valtakunnallisen LAITURI-projektin ja alueellisten Opin ovi -projektien yhteistyössä. Lisäksi LAITURI -projekti koordinoi tapaamisia, joita järjestettiin yhdessä Aikuisohjauksen koordinaatio- ja Opin ovi-projektien kanssa eri puolilla Suomea. Maahanmuuttajien ohjauksen tapaamisia suunniteltiin yhdessä ALPO-tukirakenteen (Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja osaamisen kehittäminen) kanssa.

Artikkelin teemakohtaisissa osissa käsitellään teemoja tarkemmin sekä niiden sisältöjen esiintymistä Opin ovien alueprojekteissa ja sitä kautta niiden konkreettista näkyvyyttä ja toteutumista kehittämisohjelmassa.

Läpäisyteemojen ja valtakunnallisten teematyöryhmien anti alueille

Läpäisyteemat antoivat alueellisille projekteille mahdollisuuden konkreettisella tavalla saada laajempia teemoihin liittyviä verkostoja tuekseen alueellisten tavoitteiden kehittämiselle. Teematyöryhmissä ja niiden yhteydessä kokoontuneissa foorumeissa oli myös oivallinen tilaisuus tehdä näkyväksi alueilla tehtyä työtä ja saada perspektiiviä omalle kehittämistoiminnalle. Alueillahan monesti kehitetään toimintoja alueen sisällä, eikä välttämättä tiedosteta oman kehittämistoiminnan laajempaa merkitystä. Nyt kun valtakunnallisissa teematyöryhmissä käsiteltiin erilaisia konkreettisia kehittämisasioita, eri alueilla toteutettuja pilotteja käsiteltiin työpajoissa ja erilaisissa ryhmätyötoteutuksissa. Näissä ryhmissä löydettiin toisia saman asian ääressä työskennelleitä ja saatiin mahdollisuus oppia toisilta alueilta ja jakaa myös omia onnistuneita käytäntöjä ja kokemuksia erilaisten teemojen toteutuksista.

Asiantuntijuutta jaettiin ja yhdistettiin valtakunnan tasolla useallakin tavalla. Erilaiset oppijat -toiminnan tuloksena syntyneet suositukset aikuisten erityiseen tukeen ohjauksessa ovat konkreettinen esimerkki siitä, kun viisaat päät lyödään yhteen. Teematyöryhmissä käsiteltyä tietoa saatiin valtakunnallisten projektien kautta viedyksi ylöspäin ministeriötasolle.

Lisäksi teematyöryhmätoiminta on antanut ohjaajille ja neuvojille tukea ja käytännön vinkkejä arkityöhön. Sen lisäksi, että tiedot ja hyvät käytännöt ovat hyödynnettävissä alueellisessa kehittämisessä, toimintaan osallistuminen on ollut yksilöille voimaannuttavaa ja osaamista vahvistavaa.