Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Hur gick det med Läroport?

Allt började år 2005 då undervisningsministeriet och arbets- och näringsministeriet tillsatte en beredningsgrupp vars uppgift var att utarbeta ett Piirros_sveåtgärdsprogram för utvecklingen av informations- och rådgivningsservice för vuxenstudier samt av handledningen för planeringen av stödjande studier inom arbets- och utbildningskarriärer. Målsättningen var att medborgarna före utgåengen av år 2008 skulle ha mångsidiga och kundorienterade informations- och rådgivningstjänster till sitt förfogande och att man inom vuxenstudierna även skulle ha handledningssystem som lämpar sig för vuxenutbildning till sitt förfogande. Resultatet av gruppens arbete var förslaget till åtgärdsprogrammet Utveckling av informationstjänster, rådgivning och handledning för vuxenstudier. Den här rapporten är även känd under namnet ”publikation 365”.

På basis av EU-förslaget – under strukturfondsperioden 2007–2014, startade utvecklingsprogrammet Träffsäkerhet och efterfrågeorientering inom kunskaps- rådgivnings- och handledningstjänster. Utvecklingsprogrammet bestod av över 50 Läroporten-projekt där hundratals aktörer inom handledningsbranschen arbetade med utvecklingsnätverket. Målsättningen uppnåddes inte helt och tjänsterna riktade till vuxna är fortfarande splittrade.

Läroportarna gav upphov till nya modeller och funktionsmodeller för rådgivning och handledning av den vuxna klienten: genom servicetjänster som förverkligats via nätverk och flexibla, kunniga handledningsnätverk. Där föddes en ny sorts kunskap: ett nätverkande arbetsgrepp inom handledningen och kunnande inom basnätverken. Vid sidan av utvecklingsarbetet föddes en mängd redskap, handledningsböcker och avtal för handledning med vars hjälp samarbetet fortsätter.

 

Läroportarna har gjort sitt jobb, men det räcker inte. Vi kan fortfarande fråga oss: Är rådgivnings- och handledningstjänsterna lika för alla medborgare? Motsvarar tjänsterna individernas behov? I vilket skede befinner sig handledningens kvalitetssystem? Fungerar handledningen som en koordinerad helhet?

Betydelsen av rådgivning och handledning är särskilt viktig i övergångsskedet: då man ansöker till en utbildning, då man byter studieplats, då man övergår från studierna till arbetslivet samt då man förflyttas under arbetskarriären. För det här behövs fungerande, flerkanaliga och lättillgängliga informations- rådgivnings- och handledningstjänster även för vuxna. De hjälper till att sysselsätta, utbilda eller annars stärka yrkeskunskapen hos medborgarna.

Den här publikationen beskriver utvecklingsprogrammet (Läroporten) som en helhet. Regionala projekt var kärnan i utvecklingen och nationella projekt, som utbildningsprojekten ERKKERI och STUDIO, stödde dessa. Publikationen beskriver det här stödarbetet och de resultat som de regionala Läroportarna uppnådde. Publikationen ger bl.a. svar på vad som inte lyckades, vad som fortsatte spira och blommade ut och vilka rekommendationer man gav för kommande ESR-period.

Under följande strukturfondsperiod 2014–2020, Hållbar tillväxt och hållbart arbete, ligger tyngdpunkten på en låg tröskel riktad till unga som man utvecklat vid Ohjaamo-tillfällena och detta är positivt. Oron för att rådgivnings- och handledningstjänsterna riktade till vuxna ska försvinna ökar dock då största delen av resurserna används på de unga. Livslång handledning riktar sig till allt från småbarn till seniorer. Skulle det inte en gång för alla vara tid att utveckla tjänsterna i enlighet med livslång handledning och inte bara till en viss målgrupp? Garantin som samhället erbjuder i form av arbets- och utbildningsplatser gäller alla, även de vuxna.

Livslångt lärande kräver alltid Livslång handledning vid sidan av, det vill säga hjälp med studie- och karriärsval. God handledning är betydelsefull – såväl för förlängd arbetskarriär som för ökad produktivitet samt framför allt för att förebygga utanförskap i alla åldersklasser!
En bra handledning – ett bättre liv.

Jyväskylä 2014

Auli Ryhänen
Vuxenhandledningens koordinationsprojekt
JAMK yrkesbaserad lärarhögskola