Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

ESR-kehittämisohjelma

Kehittämisohjelmaa tarvittiin

Auli Ryhänen, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Työllisyysasteen nostaminen, työurien pidentäminen ja tuottavuuden parantaminen olivat Vanhasen hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita, mutta niiden saavuttaminen oli aiempaa haastavampaa työvoiman ikärakenteen ja kohtaanto-ongelmien takia. Tarvittiin vahvaa panostusta koko työikäisen aikuisväestön osaamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen.

Työikäisen väestön tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen tukee aikuisen edellytyksiä ylläpitää, kehittää ja uusintaa ammattitaitoa. Aikuiskoulutusta järjestävien oppilaitosten ja korkeakoulujen tarjontaa ja toimintatapoja tuli uudistaa niin, että koulutuksen järjestäjät sekä työhallinnon asiantuntijat pystyivät nykyistä paremmin ennakoimaan työelämän osaamistarpeita ja tunnistamaan sekä yhteen sovittamaan työpaikkojen tulevaisuuden osaamistarpeita ja aikuisten osaamisen kehittämispalveluja. Urasuunnittelua sekä siihen liittyvää lisä- ja täydennyskoulutusta tai mittavampaa uudelleenkoulutusta tukevia neuvontapalveluita oli tarpeen kehittää monikanavaisesti verkkoneuvontana, puhelinneuvontana sekä ryhmä- ja henkilökohtaisena neuvontana ja ohjauksena.

Tehokasta ja osaamistarpeisiin räätälöityä aikuisopiskelua edistävää ohjausta ei ollut riittävästi saatavissa aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Ohjaukseen erikoistunutta henkilökuntaa oli riittämättömästi eikä po. osaamista ja vastuuta sisältynyt tarpeeksi opetushenkilökunnan koulutukseen ja tehtäviin. Tutkimusten mukaan (Cedefop, 2007) myös yrityksillä ja työnantajilla oli vähän resursseja ja osaamista henkilöstön urasuunnittelua/ohjausta ja osaamisen kehittämistä varten.

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla (ESR 2007–2013) oli tavoitteena edistää työelämän kohtaantoa ja osaavan työvoiman saatavuutta. Tämä tapahtui kehittämällä ja vahvistamalla valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia tieto-, neuvonta- ja ohjaus (TNO) -palveluja kaikille asiakkaille, myös koulutuksessa aliedustetuille ryhmille.

Kehittämisohjelman avulla pyrittiin lisäämään kansalaisten tietämystä TNO-palvelujen toimijoista. Tavoitteena oli vertaisoppimisen mahdollistaminen asiantuntijoiden ja käytännön toimijoiden kesken. Lisäksi tuettiin kehittämistyössä saavutettujen kokemusten jakamista ja toimivien käytäntöjen levittämistä. Hallinnonalojen välisellä uudistavalla toiminnalla ja työelämäyhteistyöllä tehostetiin kokonaisvoimavarojen käyttöä.

Kehittämisohjelman visio tavoitteli elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen perustuva, hallinnonrajat ylittävää moniammatillista TNO-palvelujen kokonaisuutta. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä (henkilö- ja yritysasiakkaiden tarpeet huomioivia), monikanavaisia ja helposti saavutettavia.

 

 

 

info2

 Tietoa valmistelusta