Opin ovi

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittämässä

Avaa ovi

Tähtäimessä monialaiset, monikanavaiset, helposti saavutettavat ja asiakaslähtöiset palvelut

Vuonna 2005 se alkoi, kun opetus- ja työministeriö asettivat valmisteluryhmän, jonka tehtävänä oli laatia toimenpideohjelma aikuisopiskelun tieto- ja neuvontapalveluita sekä työ- ja koulutusurien suunnittelua tukevien opintojen ohjauksen kehittämisestä. Tavoitteena oli, että vuoteen 2008 mennessä Printkansalaisilla olisi käytettävissään monipuoliset ja asiakaslähtöiset tieto- ja neuvontapalvelut ja että aikuiskoulutuksessa olisi käytössä myös aikuisopiskeluun soveltuvat ohjausjärjestelyt. Ryhmän työn tuloksena syntyi toimenpide-ehdotus Aikuisopiskelun tietopalvelujen, neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen -ohjelmasta. Tämä raportti tunnetaan puhekielessä myös ”365-julkaisuna”.

Ehdotuksen pohjalta Vipuvoimaa EU:lta – rakennerahastokaudella 2007–2013, Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin -kehittämisohjelma käynnistettiin, ja satoja ohjausalan toimijoita puursi Opin ovi -kehittämisverkostossa. Tavoitteita ei täysin saavutettu, ja aikuisille suunnatut palvelut ovat edelleen pirstaleisia.

Kehittämisohjelmassa Opin ovet tuottivat uudenlaisia malleja ja toimintatapoja aikuisen asiakkaan neuvontaan ja ohjaukseen: verkostomaisesti tuotetut palvelumallit ja joustavat, osaavat ohjaajaverkostot. Siinä synnytettiin uudenlaista osaamista: verkostomainen työote ohjauksessa ja perusverkosto-osaaminen. Kehittämistyön ohessa syntyi lukuisa määrä ohjauksen välineitä ja oppaita sekä sopimukset, joilla yhteistyö ja tekeminen jatkuvat.

Ohjauksen merkitys kasvaa edelleen

Opin ovien työ on tehty, mutta se ei riitä. Edelleen voidaan kysyä: Saavatko kaikki kansalaiset tasapuolisesti neuvonta- ja ohjauspalveluja? Vastaavatko palvelut yksilöiden tarpeita? Missä tilassa on ohjauksen laatujärjestelmä? Toimiiko ohjaus koordinoituna kokonaisuutena?

Neuvonnan ja ohjauksen merkitys näkyy erityisesti siirtymävaiheissa: koulutukseen hakeuduttaessa, koulutuspaikkaa vaihtaessa, koulutuksesta työelämään siirryttäessä sekä siirtymissä työuran aikana. Näihin tarvitaan toimivat, monikanavaiset ja helposti saavutettavat tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut myös aikuisille. Ne auttavat kansalaisia työllistymään, kouluttautumaan tai muuten vahvistamaan ammatillista osaamistaan.

Tämä julkaisu kuvaa kehittämisohjelmaa Opin ovia kokonaisuutena. Alueelliset projektit olivat kehittämisen keskus, jotka valtakunnalliset projektit tukivat, kuten koulutusprojektit ERKKERIt ja STUDIO. Julkaisu kuvaa tätä tukemistyötä ja niitä tuloksia, joita alueelliset Opin ovet saavuttivat. Mikä ei saanut tuulta alleen? Mikä jatkoi elämää ja alkoi kukoistaa? Mitä suosituksia seuraavalle ESR-kaudelle annettiin?

Kehitetään elinikäisen ohjauksen näkökulmasta!

Seuraavalla Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahastokaudella painopiste on nuorille tarkoitettujen matalan kynnyksen Ohjaamojen kehittämisessä, mikä on hyvä asia. Huoli aikuisväestölle tarkoitettujen neuvonta- ja ohjauspalvelujen näivettymisestä kuitenkin kasvaa, kun resurssit käytetään pelkästään nuoriin. Elinikäinen ohjaus kohdistuu varhaiskasvatuksesta seniori-ikään. Olisiko vihdoin aika kehittää palveluja aidosti elinikäisen ohjauksen tapaan, ei vain tietylle kohdejoukolle? Yhteiskunnan tarjoama takuu työ- ja koulutuspaikoista kuuluu kaikille, myös aikuisille.

Elinikäinen oppiminen tarvitsee aina rinnalleen elinikäistä ohjausta eli apua opiskelu- ja uravalintoihin. Hyvällä ohjauksella on merkitystä – niin työurien pidentämisessä kuin tuottavuuden lisäämisessä sekä ennen kaikkea syrjäytymisen ehkäisemisessä kaikissa ikäluokissa!

Hyvä ohjaus – parempi elämä.

Jyväskylässä 2014

Auli Ryhänen
Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti
JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu