Yhdenvertaisuusosaaminen

Yhdenvertainen ohjaus kysyy ohjaajalta monenlaisia taidollisia, tiedollisia ja asenne-/tunnevalmiuksia. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia sekä oikeutettuja ohjaukseen, koulutukseen ja työelämään riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Mihin kaikkeen yhdenvertaisuus liittyy ohjaustyössä?

Ohjauksessa ja opetuksessa pyritään siihen, ettei opiskelijaa sosiaalisteta hänen ulkoiseen sukupuoleensa tai muuhun määrittävään tekijään. Sukupuolitietoisessa ohjauksessa tunnistetaan sukupuolittavia ja muuten eriyttäviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä pyritään kyseenalaistamaan ja purkamaan niitä. Opiskelijoita ohjataan yksilöllisiin valintoihin ja lievitetään täten koulutus- ja uravalintojen segregaatiota eli jakoa mies- ja naisaloihin. Sukupuolen tasa-arvo kattaa myös ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Moninaisuuden tunnistaminen kuuluu sukupuolitietoiseen/-sensitiiviseen ohjaukseen.

Kulttuurisensitiivisyys/-tietoisuus tarkoittaa kunnioittavia vuorovaikutustaitoja ja arvostavaa sekä sanallista että sanatonta kohtaamista ja viestintää siten, että kummallakin osapuolella on oikeus oman kulttuurinsa ilmaisuun ja sen kanssa hyväksytyksi ja kuulluksi tulemiseen. Se on halua, kykyä ja herkkyyttä ymmärtää eri taustoista tulevaa ihmistä. Kulttuurisensitiivisen työotteen kehittäminen auttaa toimimaan monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä sekä ammattilaisena asiakkaan kohtaamisessa. Kulttuurisensitiiviset palvelut pystyvät joustamaan erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. 

Sukupuolen mukainen segregaatio tarkoittaa sukupuolten välistä eriytymistä, eriyttämistä ja epätasapainoa. Koulutuksessa se ilmenee tavallisimmin siten, että tytöt ja pojat valitsevat eri oppiaineita ja koulutusaloja. Koulutuksen segregaatio on Suomessa erittäin jyrkkää ja sitä on havaittavissa esimerkiksi oppiaine- ja koulutusvalinnoissa, käytännön opetuksessa, oppimistuloksissa, oppilaiden arvioinnissa, koulu- ja opetushenkilökunnan sukupuolijakaumassa. Segregaatio erotellaan usein vaakasuoraan ja pystysuoraan segregaatioon. Vaakasuora (horisontaalinen) segregaatio kouluissa tarkoittaa sitä, että tytöt ja pojat suorittavat opintoja ja tutkintoja eri koulutus- ja opintoaloilla. Tämä eriytyminen näkyy jo peruskoulun ainevalinnoissa ja jatkuu läpi toisen asteen aina korkea-asteelle saakka. Pystysuora (vertikaalinen) segregaatio tarkoittaa eri koulutusasteilla tapahtuvaa eriytymistä eli naisten ja miesten erilaista koulutustasoa. 

Työkaluja yhdenvertaisuuden itsearviointiin

Seuraava itsearvioinnin työkalu on tarkoitettu tukemaan oman yhdenvertaisuusosaamisesi kehittämistä. Ota väittämiin kantaa asteikolla 1-5, niin että 1= täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa mieltä. Vastaa kysymykseen siis numerolla 1, 2, 3, 4 tai 5. Aseta tämän jälkeen itsellesi kehittymistavoitteet ja tutustu halutessasi aiheisiin lisää.

 1. Tiedän, mitä termi ”kulttuurisensitiivisyys/-tietoisuus” tarkoittaa.
 2. Tiedän, mitä termi ”sukupuolisensitiivisyys/-tietoisuus” tarkoittaa.
 3. Tunnistan sukupuolten moninaisuuden ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet.
 4. Olen perehtynyt organisaationi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan.
 5. Tunnistan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta estäviä tekijöitä.
 6. Olen tietoinen omista sukupuoliin liittyvistä perusoletuksistani ja käsityksistäni.
 7. Tiedän, miten omat asenteeni eri taustoja ja vähemmistöjä kohtaan vaikuttavat toimintaani.
 8. Otan huomioon kulttuurisen moninaisuuden ohjaustyössäni.
 9. Tunnistan sukupuolittuneita rakenteita esim. eri ammattialoilla.
 10. Rohkaisen opiskelijoita/ohjattavia tekemään valintoja ilman stereotyyppisiä rooleja ja ennakko-odotuksia.
 11. Käytän ohjauksessa erilaisia yhdenvertaisuutta edistäviä ohjausmenetelmiä.
 12. Pohdin käytännön esimerkkejä käyttämistäni yhdenvertaisuutta edistävistä ohjausmenetelmistä.
 13. Osaan puuttua eriarvoistaviin käytäntöihin omassa organisaatiossani.
  (Työkalu on kehitetty Potentiaali-hankkeessa, ESR)

Seuraavassa yhdenvertaisuustutkassa kuvataan erojen eri ulottuvuuksia omilla värisektoreillaan. Kussakin sektorissa avataan tarkemmin yhdenvertaisuutta haastavia esimerkki-ilmiötä. Yhdenvertaisuustutka on väline arvioida ohjaustyötä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä segregaation purun näkökulmasta. Arvioi nyt omaa ohjaustyötäsi eri näkökulmista tutkan kautta ja mieti, miten yhdenvertaisuuslaki ja syrjimättömyyden periaate vaikuttavat ohjaukseesi.

Erilaisilla dialogitaidoilla voi edesauttaa aidon yhdenvertaisuuden toteutumista sekä ryhmä- että kahdenvälisessä ohjauksessa. Lue lisää: https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2021/02/25/miten-dialogitaidot-tukevat-yhdenvertaisuutta-opetuksessa-ja-ohjauksessa/

Oman oppimisesi kannalta on tärkeää pysähtyä pohtimaan näitä teemoja. Tutkit omaa ajatteluasi ja sen mahdollista muuttumista. Mieti nyt asioita, jotka otat osaksi opettajan/ohjaajan työtäsi jatkossa. Ota pohdintasi pohjaksi alussa itsellesi asettamasi kehittymistavoitteet.
• Mikä herätti ajatuksia? Mikä oli mielekästä ja mitä aion hyödyntää toimiessani ohjaajana? Miksi?
• Mitkä ovat tärkeitä arvojani ohjaajan työssä, kun kohtaan ihmisiä?
• Mitkä ovat vahvuuksiani yhdenvertaisessa opetuksessa ja ohjauksessa? Missä minun kannattaa vielä kehittyä?

Lähteet ja lisälukemista:

Ahonen, E. & Souto A. Yhdenvertaisuustutka. SetSTOP-hanke, Itä-Suomen yliopisto. Viitattu 11.6.2021. https://setstop.files.wordpress.com/2019/10/yhdenvertaisuustutka.pdf

Karvinen, M. & Venesmäki E. 2019. Tilaa moninaisuudelle! Opas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseen. Erityisesti sivuilla 22-23 asiaa opiskelumaailmasta. Viitattu 11.6.2021. https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/14323821/HLBTI-opas+viranomaisille/9175485d-682f-5b16-674e-4fe407024ade/HLBTI-opas+viranomaisille.pdf

Koulutuksen sukupuolen mukainen segregaatio. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 17.6.2021. https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/koulutus-ja-kasvatus/koulutuksen-sukupuolen-mukainen-segregaatio

Kulttuurisensitiivinen työote. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 17.6.2021. https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kulttuurisensitiivinen-tyoote

Michelsson, R. 2021. Miten dialogitaidot tukevat yhdenvertaisuutta opetuksessa ja ohjauksessa? Artikkeli Jyväskylän ammattikorkeakoulun elinikäisen ohjauksen verkkolehdessä. Viitattu 11.6.2021. https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2021/02/25/miten-dialogitaidot-tukevat-yhdenvertaisuutta-opetuksessa-ja-ohjauksessa/

Michelsson, R., Miettinen, M. & Pasanen, M. 2021. Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa -opintojakson materiaalit. Potentiaali- ja OSMO2-hankkeet, ESR.

Potentiaali-hanke, ESR. 2021. Hankkeen verkkosivut. Viitattu 11.6.2021. https://www.potentiaalihanke.fi/

SetSTOP-hanke. https://setstop.wordpress.com/

Tasa-arvolaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu oppilaitoksissa. Opetushallitus. Viitattu 17.6.2021. https://www.oph.fi/en/node/166

Yhdenvertainen Ohjaamo. Monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki. Viitattu 29.10.2021. https://oppimateriaalit.jamk.fi/monikulttuurinenohjaus/5-yhdenvertainen-ohjaamo/

Yhdenvertaisuus.fi. Oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille. Viitattu 11.6.2021. https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu

Yhdenvertaisuuslaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325