2. Opintojen kuormittavuus ja ajankäyttö

Monimuoto-opiskelu tarkoittaa oppimis- ja opetusmenetelmien joustavasti toteutettuja ratkaisuja, jolloin opiskelijan on mahdollista liittää opinnot paremmin omaan sen hetkiseen elämäntilanteeseensa. Opintojen kuormittavuus on  sama kuin päiväopiskelussa eli keskimäärin noin 40 tuntia viikossa. Opiskelija voi kuitenkin suunnitella opintojensa itsenäisesti suoritettavien osuuksien ajankäyttöä ja ajoittaa ne esimerkiksi ilta-aikoihin tai osittain viikonlopulle. Osa opintojaksoista edellyttää mahdollisuutta osallistua opetukseen tai ohjaukseen myös päiväaikana.

Opintojen alussa jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jonka yhteydessä laaditaan alustava suunnitelma koko opiskeluajalle ja arvioidaan myös aikaisemmin hankittu osaaminen. Mahdolliset hyväksiluvut vaikuttavat opintojen kokonaismäärään ja siten myös niiden kuormittavuuteen opintojaksokohtaisesti. Pitkäkin matka rakentuu yksittäisistä askeleista ja niin myös opiskelussa pitkän aikavälin tavoitteiden asettaminen on yhtä merkittävää kuin yhden opiskeluviikon aikatauluttaminen.

KIKA-opinnoissa suoritat 1. vuoden opinnot puolen vuoden aikana ja pääset jatkamaan opintojasi 2. vuodelle seuraavalla lukukaudella.  KIKA-opinnot etenevät kunkin opiskelijan kohdalla yksilöllisellä aikataululla, mutta kuitenkin niin että opinnot ovat valmiit (=tehtävät on palautettu) viimeistään ensimmäisen lukukauden lopussa. Eri tutkinto-ohjelmilla 2.vuoden tarkempi aloitusajankohta vaihtelee, oma opettajatutorisi ohjaa sinut niihin oman opiskelusuunnitelmasi mukaisesti.

Monimuoto-opiskelu rakentuu suurimmalta osin opiskelijan itsenäisen työskentelyn varaan, jolloin oppijan henkilökohtaisella ajankäytön hallinnalla on suuri merkitys. Opiskelijan on hyvä laatia itselleen lukujärjestys/opiskelukalenteri, jonka avulla on mahdollista jaksottaa ja hahmottaa omaa ajankäyttöä eri opintojaksojen työmäärän sekä tehtävien suhteen. Pelkät suoritusten palautuspäivämäärät kalenterissa eivät aja samaa asiaa! Ajankäytön hallinnan avainsanoja ovat omien opiskeluresurssien määrittäminen ja ennakoiva suunnittelu. Niiden avulla on mahdollista laatia joustava ja ennen kaikkea realistinen aikataulu, johon on helppo sitoutua.

Opiskelu sisältää myös pienemmissä opiskelijatiimeissä tehtäviä töitä, joiden aikataulutuksen ja työnjaon ryhmäläiset sopivat keskenään. Tiimin toimivuuden kannalta on tärkeää keskustella avoimesti tehtävän toteuttamisesta, jotta realistisuus ja tasapuolisuus toteutuvat myös isomman porukan työskennellessä yhteisen päämäärän hyväksi. Joustavuutta ja sopeutumista tarvitaan joskus enemmän tai vähemmän.

Elämää on kuitenkin mahdotonta käsikirjoittaa etukäteen ja siksi joskus eteen voi tulla odottamattomia tapahtumia tai elämäntilanteita, joille ei itse voi mitään. Mikäli niillä on vaikutusta opintoihin laajemmin tai yksittäisen tehtävän palautukseen, on opiskelijan hyvä olla heti yhteydessä joko opettajatutoriin tai oppimistehtävän vastuuopettajaan. Mitä aikaisemmin ennakointi voidaan tehdä, sitä vähemmän sillä on vaikutusta viikko- tai päivätason ajankäyttöön. Myös muut opiskelijahuollon palvelut, kuten opintojen ohjaaja, opintopsykologi sekä oppilaitospappi ovat tarvittaessa opiskelijan tukena elämän ja opintojen yhteensovittamisessa.

Opiskelu on monesti melko näkymätöntä työtä, joten siksi itsensä palkitseminen hyvin sujuneesta opiskelupäivästä tai viikkokohtaisessa opiskeluaikataulussa pysymisestä on hyvin tärkeää. Muista, että oma jaksamisesi on opintojesi kulmakivi!

Aalto yliopisto on koonnut vinkkejä opiskelijan
ajankäyttöön ja vetkuttelun välttämiseen. Lue vinkit, 
mikäli tunnistat itsessäsi mahdollisen vetkuttelijan.