1. Monimuoto-opiskelun piirteitä

Varmasti juuri sinä osaat parhaiten vastata siihen, miksi valitsit monimuoto-opiskelun. Taustalla voi olla esimerkiksi työn ja opiskelun yhteensovittaminen, perhesyyt, kilpaurheilu tai kenties opiskelet toiselta paikkakunnalta käsin. Monimuoto-opiskelu yhdenvertaistaa eri ihmisten mahdollisuuksia saavuttaa haluamansa koulutus tai ammatti sillä se auttaa opiskelun ja muun elämän yhteensovittamisessa. Yksi monimuoto-opiskelun pidetyimmistä ominaisuuksista on sen tarjoama joustavuus aikataulujen suhteen. Monimuoto-opetus ei ole kuitenkaan täydellisen riippumatonta ajasta ja paikasta, vaan myös se tarvitsee oman aikansa ja paikkansa. Useimmissa tutkinto-ohjelmissa monimuoto-opiskelu on kokoaikaista opiskelua ja edellyttää noin 40 viikkotyötuntia.

Monimuoto-opiskelu tukee tänä päivänä tärkeää elinikäisen oppimisen ajatusta. Voi olla, että nuorena hankittu ammatti ei enää riitäkään vastaamaan työelämän tarpeisiin, vaan tarvitaan uudelleen kouluttautumista. Koulutus ei nykyisin ole enää nuoruuteen sijoittuva vaihe ihmisen elämässä, vaan koulutus ja työelämä vaihtelevat vuoroaan aina eläkepäiviin saakka.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja kontaktiopiskelu. Työtapoina ovat mm. oppimistehtävät, luentotyyppinen oppiminen, webinaarit, harjoittelu, pienryhmätyöskentely, ohjaus ja työn opinnollistaminen. Monimuoto-opiskelussa erilaiset oppimisen ympäristöt, kuten perinteinen luokassa tapahtuva opetus ja verkossa tapahtuva opetus, sulautetaan parhaalla mahdollisella tavalla oppimista tukeviksi (vrt. blended learning). Monimuoto-opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta – jokainen oppija on aktiivinen toimija. Verkkopainotteinen monimuoto-opiskelu edellyttää sinulta myös tietotekniikan perustaitoja.

Monimuoto-opetuksen päätavoite on opiskelijan oppiminen, joka toteutuu opettajan työn, opiskelijan itsenäisen työn, opiskelijaryhmän keskinäisen sekä työelämäverkoston vuorovaikutuksen kautta. Monimuotokoulutuksessa noudatetaan JAMKin opetussuunnitelmia, tutkintosääntöä, harjoittelukäytäntöjä ja muita  opetuksen yleisiä reunaehtoja kuin päiväopinnoissakin. Vain opetuksen toteutustavat ovat erilaisia.

Opiskelusi monimuoto-opinnoissa jaksottuu lähi- ja etäjaksoihin sekä harjoitteluihin. Sekä lähi- että etäjaksoilla saat ohjausta, työskentelet  ryhmissä ja olet vuorovaikutuksessa muun opiskelijaryhmän sekä opettajien kanssa. Saamasi ohjaus on pääosin ryhmäohjausta yhteisissä lähi- tai etäohjaustilanteissa, mutta voit sen lisäksi saada myös yksilöllistä ohjausta sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Monimuoto-opiskelu lasketaan kuormitukseltaan päätoimiseksi opiskeluksi, jossa yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelua/työpanosta. Opintojen suorittaminen edellyttää sinulta osallistumista lähi- että etäjaksoille sekä tehtävien suorittamista hyväksytysti toteutussuunnitelman ja arviointikäytäntöjen määrittelemällä tavalla.