TESSU-info

Keitä me autoimme? 

Nuorten palvelupisteet, Ohjaamot, ovat merkittävin maamme nuorisotakuun puitteissa aloitettu toiminta. Ohjaamojen auttavat alle 30-vuotiaita nuoria työhön siirtymisen ja kouluttautumisen kysymyksissä sekä edistävät nuorten osallisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa. Palvelu kokoaa yhteen eri organisaatioiden asiantuntijoita monialaisiksi nuorten palvelukeskuksiksi. Ohjaamoja oli vuoden 2021 lopussa noin 70, jotka toimivat ympäri Suomea muodostaen kansallisen Ohjaamoverkoston. 

Miksi me autoimme? 

Koska Ohjaamojen toimintamalli rakentuu eri hallinnonalojen palveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta, tarvittiin sellaista yhteistyöosaamista, joka tukee Ohjaamojen monialaista toimintaa ja vahvistaa palvelukykyä. Toimiva monialainen yhteistyö edellyttää Ohjaamon hyvää sisäistä vuorovaikutusta, onnistunutta yhteistyön organisoitumista, Ohjaamon työntekijöiden voimavaroja tukevaa toimintaa ja osaamisen johtamista. Monialainen yhteistyö ei synny itsekseen, vaan tarvitaan yhteistä aikaa, tilaa ja tukea kehittämistyölle.  

Mitä me tarjosimme? 

TESSU- ja TESSU2 -projektit tarjosivat vuosina 2015–2022 Ohjaamoille yhteisen foorumin valmennusten muodossa, jossa toimijat ratkoivat monialaisen ohjauksen ja yhteistyön kysymyksiä ja rakensivat yhteistä monialaista toimintakulttuuria ja yhteisöllisyyttä. Valmennus toimi myös peilinä Ohjaamojen arvioidessa toimintaansa ja palveluprosessejaan.  

Ohjaamokoordinaattoreille kohdennetussa tuessa merkityksellisintä oli vertaistuki. Koordinaattorit kokivat, että luottamuksellinen, arvostava keskusteluilmapiiri mahdollisti avoimen keskustelun ja hyvien käytänteiden jakaminen. Tämä puolestaan lisäsi hyvinvointia ja auttoi jaksamaan muutosten aikana.

Miten me toteutimme? 

Valmennukset toteutettiin tavoitteellisina prosesseina, joissa Ohjaamot itse laativat valmennuksen tavoitteet ja sisällöt valmentajien kanssa. Valmennuksissa käytettiin osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä, jotka auttoivat tunnistamaan ja arvioimaan monialaisen työn ilmiöitä ja Ohjaamon senhetkisiä kehitysvaiheita. Lisäksi tuotettiin Ohjaamokoordinaattoreille Ohjaamon johtaminen ja koordinointi -valmennusta sekä koordinaattoreiden vertaismentorointiryhmiä johtamisen tueksi. 

Millaisin tuloksin me toteutimme? 

TESSU2-projektin valmennuksiin, vertaismentorointiin ja konsultointeihin osallistui 570 henkilöä 57 Ohjaamosta. Ohjaamot kokivat, että monialainen työ vahvistui melko hyvin valmennusten myötä. Sitoutuminen, keskinäinen arvostus, ymmärrys yhteisestä tavoitteesta, toisten osaamisten tunteminen, luottamus ja vuorovaikutus katsottiin myös lisääntyneen valmennuksen myötä.  

Lue lisää kaikesta tästä ja paljon muustakin

Monialaisesti oppien ja ohjaten -julkaisu