Handlednings- och utvecklingstjänster för Navigatorerna

Projektets handlednings- och utvecklingstjänster 

 • Den sektorövergripande Navigatorn 
 • Den sektorövergripande kompetenta och lärande Navigatorn  
 • Att koordinera och leda Navigatorn 
 • Kollegialt mentorskap för Navigatorkoordinatorer  
 • Konsultering av Navigatorer och Navigatornätverk 
 • Samutveckling av fler Navigatorer 

Den sektorövergripande Navigatorn – handledning 

Handledningen främjar utvecklingen av det gemensamma sektorövergripande arbetet och fokuserar sig på faktorer som antingen stimulerar eller hindrar i arbetet. Lämpar sig särskilt för Navigatorer som är i uppstartfasen eller som nyligen startat sin verksamhet.   

Handledningen främjar utvecklingen av det gemensamma sektorövergripande arbetet. I handledningen fokuserar man på det funktionella, sektorövergripande arbetet och faktorer som stimulerar eller hindrar det arbetet. 

Teman kan t.ex. vara Navigatorns målsättning och värderingar, gemensamma spelregler, kännedom om andras arbeten och metoder, roller, arbetsfördelning och rutiner. 

Handledningen utgår ifrån Navigatorns situation och behov och målsättningen bestäms tillsammans med Navigatorpersonalen. Handledningarna hålls på plats eller virtuellt på MS Teams. 

Lämpar sig för Navigatorer,  

 • som är i uppstartsfasen eller som nyligen startat sin verksamhet. 
 • som har upplevt förändringar gällande t.ex. personalbyten eller övergång från projekt till mer bestående verksamhet. 
 • som vill klargöra grunden för ett sektorövergripande arbete. 

I handledningarna används funktionella och digitala verktyg som främjar aktivt deltagande.  

Handledningen erbjuder Navigatorn stöd i att känna igen och utvärdera den egna verksamheten och aktuella utvecklingsskeden. Den kan också planeras enligt flera verksamma Navigatorer inom ett större område. 


Den sektorövergripande kompetenta och lärande Navigatorn – handledning 

Målsättningen med handledningen är att stöda Navigatorn i utvecklingsarbetet på ett sätt som stärker Navigatorpersonalens förmåga att arbeta som ett sektorövergripande, kollegialt lärande team.  

Lämpar sig för Navigatorer, 

 • som har en etablerad verksamhet. 
 • som har kännedom om grunderna i det sektorövergripande arbetet  
 • som har ett behov av att utveckla en mer långsiktig kompetensutvecklingsplan. 
 • vars koordinator behöver verktyg för att utveckla sitt team. 

Koordinatorns roll i utvecklingsprocessen är central. Koordinatorn ansvarar för att driva och leda utvecklingsprocessen i den egna Navigatorn. TESSU-handledarna erbjuder konsultering och stöttar koordinatorn mellan utvecklingsprocessens varje modul.   


Att koordinera och leda Navigatorn- handledning 

Handledningen stöder Navigatorkoordinatorerna i deras centrala uppdrag. Handledningen riktar sig till Navigatorkoordinatorer, region-/områdeskoordinatorer och till andra vars arbetsbild omfattar ledaruppgifter vid Navigatorn. 

Handledningens målsättning är att stöda Navigatorkoordinatorerna i deras centrala uppdrag. Deltagarna ges möjlighet att dela erfarenheter och god praxis gällande Navigatorns koordinering och ledarskap och lära av varandra. 

Handledningen riktar sig till Navigatorkoordinatorer, region-/områdeskoordinatorer och till andra vars arbetsbild omfattar ledaruppgifter vid Navigatorn.  Gruppen träffas 4-6 gånger, á 3 timmar/gång, med ungefär en månads intervall (enligt överenskommelse). 

 Teman: 

 • Sektorövergripande arbete i Navigatorn: arbetssätt samt identifiering och tillvaratagande av kompetens. 
 • Klargörande av Navigatorns ställning i servicenätverket. 
 • Koordinatorns roll i förhållande till Navigatoraktörerna och deras moderorganisationer. 
 • Att leda Navigatorn som en sakkunnigorganisation. 
 • Att leda Navigatorns nätverk. 
 • Att leda utveckling och förändring. 
 • Introduktion av nya Navigatoraktörer. 
 • Att främja arbetsvälmåendet vid Navigatorn. 

Kollegialt mentorskap för Navigatorkoordinatorer 

Genom det kollegiala mentorskapet stöder Navigatorkoordinatorer varandras välmående. De delar erfarenheter och god praxis med varandra i mindre grupper. Diskussionerna präglas av ömsesidighet och förtroende, och de teman som behandlas utgår från koordinatorernas önskemål och behov. 

TESSU2 erbjuder kollegialt mentorskap i grupp åt Navigatorkoordinatorer. Gruppen består av flera koordinatorer eller arbetspar (koordinator + medarbetare). Processen leds av ett TESSU2-handledarpar. 

TESSU2:s kollegiala mentorskap i grupp 

 • En arbetsform som präglas av ömsesidighet och förtroende. 
 • De teman som behandlas utgår från koordinatorernas önskemål och behov. 
 • Gruppen kommer överens om principer och tidtabell för arbetet vid den första träffen. 
 • Gruppen träffas 3-5 gånger, 1,5-2 timmar/gång, med ungefär en månads intervall (enligt överenskommelse). 

Genom kollegialt mentorskap utvecklar deltagarna sin kompetens och stöder varandras välmående. De delar erfarenheter och god praxis med varandra. Mentorskap kan stöda koordinatorerna att arbeta vidare med utvecklingsbehov som identifierats vid Navigatorn, t.ex. i en tidigare TESSU-handledningsprocess. Deltagarna kan, om de så vill, själva fortsätta träffas i mentorsgrupper efter att de överenskomna träffarna slutförts. 


Konsultering för Navigatorer och Navigatornätverk 

Projektet har erbjudit konsultering för både Navigatorpersonal och -ledning. 


Samutveckling av fler Navigatorer   

En utvecklingsprocess kan genomföras för fler Navigatorer, t.ex. för ett landskaps Navigatorer i en s.k. samutvecklingsprocess som inleds med ett gemensam kick-off tillfälle, varefter utvecklingen fortskrider i mindre grupper och avslutas med ett gemensamt tillfälle. Även andra former av genomförande är möjligt.