2.2.4 Käsitteistöä

 • Ulkomaalainen = Henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen.
 • Siirtolainen = Henkilö, joka lähtee tai pakenee kotipaikaltaan lähteäkseen uusiin paikkoihin – yleensä ulkomaille – etsimään mahdollisuuksia tai turvallisempia tai parempia tulevaisuudennäkymiä. Muuttaminen voi olla vapaaehtoista vaikkakin osin vastentahtoista, mutta yleensä se on yhdistelmä joka pitää sisällään valintoja ja rajoitteita.
 • Pakolainen = Henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolella eli valtion tai UNHCR:n toimesta pakolaisstatus. Hän on paennut kotimaastaan ihmisoikeusrikkomuksia, sotaa ja levottomuuksia. Hän on joutunut jättämään kotimaansa, koska hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi. Pakolaista vainotaan hänen alkuperänsä, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnalliseen ryhmänsä tai poliittisen mielipiteensä perusteella. Ulkomaalaislaissa pakolaisella tarkoitetaan ainoastaan niitä, jotka ovat saaneet Geneven pakolaissopimuksessa määritellyn turvapaikan eli pakolaisen statuksen. Yleiskielessä pakolaisella viitataan usein kaikkiin niihin, joilla on suojeluperusteinen oleskelulupa.
 • Etninen vähemmistö = Yhteisö, joka perustuu sen jäsenten yhteiseen kulttuuriperintöön, uskontoon, kieleen, alkuperämaahan tai ulkonäköön ja jonka jäseniä on määrällisesti vähemmän samalla alueella kuin jotain toista etnistä ryhmää.
 • Maahanmuuttaja = Yleiskäsite henkilölle, joka on muuttanut maasta toiseen. Käsitteellä viitataan yleensä henkilöihin, jotka ovat itse syntyneet ulkomailla. Käsitteellä voidaan viitata kaikkiin eri perustein muuttaneisiin henkilöihin.
 • Suomen sukulaiskansa = ihmisryhmä, joka puhuu jotakin suomalais-ugrilaista kieltä. Kyse on nimenomaan kielten sukulaisuudesta, polveutumisesta yhteisestä kantakielestä. Eri uralilaisten kielten nykyiset puhujat eivät välttämättä ole geneettisesti sen läheisempää sukua toisilleen kuin muille lähellä eläville kansoille: kieli ja geenit eivät periydy samojen lainalaisuuksien mukaisesti. Esimerkiksi virolaiset, saamelaiset, marit, udmurtit ja unkarilaiset ovat Suomen sukulaiskansoja.
 • Turvapaikanhakija = Henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta, mutta jolla ei vielä ole oleskelulupaa.
 • UNHCR = Yhdistyneiden kansakuntien (YK) pakolaisjärjestö, jonka tehtävä on etsiä sijoitusratkaisuja pakolaisille ja muille suojelua tarvitseville.
 • Perheenyhdistämismenettely = Suomen kansalaisen tai Suomeen oleskeluluvan saaneen perheenjäsen voi hakea oleskelulupaa Suomeen. Perheenjäsenellä tarkoitetaan ns. ydinperheen jäseniä eli puolisoa ja alle 18-vuotiaita naimattomia lapsia. Poikkeustapauksissa myös muut omaiset voivat hakea ja saada oleskeluluvan. EU-kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa Suomeen. Myös EU-kansalaisten perheenjäseniin sovelletaan eri säädöksiä. Yleensä perheeltä edellytetään turvattua toimeentuloa eli on oltava riittävät varat koko perheen elämiseen Suomessa.
 • Kotouttaminen = Viranomaistoimenpiteet, joilla yksilön kotoutumista edistetään hyvinvoinnin, terveyden, koulutuksen ja työllisyyden lisäämisen keinoin.
 • Etnosentrismi = ”omaryhmäkeskeisyys”, Oman etnisen ryhmän pitäminen muita parempana. Vieraiden tapojen, ilmiöiden ja ihmisten arvottaminen omien tapojen, uskomusten ja arvojen perusteella. Oma ryhmä (kulttuuri, kansa, muu ryhmä) asetetaan keskipisteeksi ja muut arvioidaan tästä lähtökohdasta käsin. Oman kulttuurin piirteet määritellään normaaleiksi ja muiden epänormaaleiksi.
 • Kaksoiskansalaisuus = Henkilö on kahden maan kansalainen. Suomi hyväksyy monikansalaisuuden, joten Suomen kansalainen voi olla myös muun valtion kansalainen. Suomen viranomaiset pitävät Suomen kansalaista, jolla on useampi kansalaisuus, Suomen kansalaisena Suomessa ja ulkomailla. Muiden valtioiden viranomaiset eivät kuitenkaan välttämättä pidä häntä Suomen kansalaisena, koska jokainen valtio ei hyväksy monikansalaisuutta samalla tavoin.
 • Uussuomalainen = Vakituisesti Suomessa asuva maahanmuuttaja. Termiä käytetään erottamaan pysyvästi Suomessa asuvat ulkomaalaistaustaiset henkilöt väliaikaisesti maassa oleskelevista. Uussuomalainen kuvaa maahanmuuttajien jälkeläisiä paremmin kuin termi ’maahanmuuttaja’, joka on ristiriitainen puhuttaessa ihmisistä, jotka ovat eläneet koko elämänsä Suomessa ja ovat vain syntyneet muualta maahan muuttaneiden perheeseen
 • Paluumuuttaja = Ulkomailta Suomeen muuttava ulkosuomalainen, joka on asunut pitemmän tai lyhyemmän ajanjakson Suomen rajojen ulkopuolella ja palaa takaisin Suomeen. Suomessa käsitettä käytetään entisistä ja nykyisistä Suomen kansalaisista sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista henkilöistä eli inkerinsuomalaisista, joilla on suomalainen syntyperä. 
 • Ennakkoluulo = Se on tiedotettu tai tiedostamaton käsitys kohteesta ennen kuin on tutustuttu kohteeseen ja se muodostuu tarkkailijan omien käsitysten ja arvostusten tai muualta saatujen tietojen perusteella. Tavallisesti sillä tarkoitetaan käsitystä, joka on ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Lähteet

http://pakolaisapu.fi/pakolaisuus/sanasto/http://migri.fi/sanasto

https://thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/tyokalut/kasitteet