Raportti

Raportti on yleisnimitys monenlaisille tiedotteille, selonteoille ja tilannekatsauksille. Se voidaan laatia tehdystä työstä, matkasta, osallistumisesta kurssille, kokeilusta tai tutkimuksesta. Raportin muoto vaihtelee esitäytetyistä lomakkeista täysin itse laadittuihin. Laajoihin, yli 5 sivua käsittäviin raportteihin tulee kansilehti ja sisällysluettelo (ks. Opinnäytetyön ohjeet, Kansi- ja kuvailulehdet). (Tarkoma & Vuorijärvi 2010, 151.)

Opettajankoulutuksessa ja jatkokoulutuksissa (erityisopettajankoulutus ja opintoohjaajankoulutus) on raportoitavia oppimistehtäviä, joiden kirjoittamisessa noudatetaan käsikirjan ohjeistusta ja JAMKin raportointiohjetta.

Ohessa kaksi raporttimallia, joita voidaan hyödyntää myös oppimistehtävissä:

Työssäoppimisraportin jäsentyminen

  1. Tunnistetiedot: raportoija, raportin nimi, raportin vastaanottaja, aika
  2. Työssäoppimispaikan kuvaus: nimi, sijainti, toimiala, yritysmuoto, tuotteet/palvelut, henkilöstö, asiakkaat, kalustot tms.
  3. Jakson tavoitteet: omat tavoitteet sekä viralliset opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet
  4. Jakson suorittaminen: työaika, tehtävät, työyhteisö, tiedonkulku
  5. Jakson arviointi: harjoittelun antama kuva ammateista, asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, oma ammatillinen kehittyminen, tärkeimmät oppimiskokemukset, kehittämisehdotukset

Matkaraportin rakenne

  1. Tunnistetiedot: raportoija, raportin nimi, raportin vastaanottaja, aika
  2. Matkan tarkoitus: matkaan mahdollisesti liittyvien tehtävien selitys
  3. Matkan selostus: kokouksien, luentojen, neuvottelujen, tutustumiskohteiden yksityiskohtainen selostus
  4. Matkan arviointi: matkan anti; myönteiset ja kielteiset puolet

Raportin liitteeksi voi oheistaa matkaan liittyvää aineistoa; monisteita, esitteitä tms.

(Tarkoma & Vuorijärvi 2010, 152.)

Pohdi: Miten raportista tehdään mahdollisimman lukijaystävällinen?

Lähteet:

Liukko, S. & Perttula, S. 2010. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 7.6.2011. http://www.jamk.fi/download/27435_Raportointiohje.pdf

Opinnäytetyön ohjeet. 2011. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 7.6.2011.  http://www.jamk.fi/kirjasto/opinnaytteentekijalle/ohjeet

Tarkoma, E. & Vuorijärvi, A. 2010. Ammattisuomen käsikirja. Helsinki: WSOYpro.