Artikkeli

Artikkeli on jotain asiaa, ilmiötä tai teemaa käsittelevä tutkittuun tai havainnoituun tietoon perustuva asiatyylinen kirjoitus esim. jossakin aikakauslehdessä, kokoomateoksessa tai verkkojulkaisussa.  Artikkelin tekstilaji, muoto, esitystyyli ja asioiden käsittelytapa vaihtelevat sen mukaan, missä artikkeli julkaistaan ja keitä on ajateltu lukijoiksi.

Tieteellisessä lehdessä tai tietosanakirjassa julkaistavaa artikkelia koskevat erityiset vaatimukset. Artikkelin sisällön täytyy olla tieteelliset normit täyttävä: perustua tieteelliselle tutkimukselle sekä mainituille lähteille. Tieteelliset artikkelit läpikäyvät vertaisarvioinnin eli peer review’n, jossa saman alan tutkijat tarkastavat artikkelin ennen sen julkaisua. Tieteellinen kirjoittamistapa palvelee asiantuntijatiedon välittämistä alan ammattilaisille.

Yleistajuisempi teksti puolestaan välittää eri ammattialojen tietoa laajemmalle lukijakunnalle. Yleistajuisempaa artikkelin kirjoitustapaa käytettään esimerkiksi silloin, kun tieteen eri aloilla saatuja tutkimustuloksia halutaan välittää laajemman yleisön tietoon. Tieteellisten tekstien ilmaisuja, sanavalintoja ja sisältöjen painotuksia muutetaan. Muutoksen perusteellisuus riippuu tekstin käyttötarkoituksesta.  Molemmat tiedonvälitystavat ovat tarpeellisia.

Pohdi: Miten hyödynnät työssäsi ja opiskelussasi ammatillisia ja tieteellisiä artikkeleita?

Peruskoulutuksen ja jatkokoulutusten artikkeliohjeet

Ammatillisen opettajan peruskoulutuksen artikkeliohje

Ammatillinen erityisopettajankoulutuksen kehittämistyön artikkeliohje

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen kehittämistyön artikkeliohje

Musiikin ja tanssin artikkeliohje