Lähteiden käyttö ja merkitseminen

Tekstisi lähdeaineistoja valitessasi etsi sellaisia lähteitä, jotka sopivat tekstisi tavoitteeseen ja tarkoitukseen ja ovat siten relevantteja. Lähteiden valinnassa ole lähdekriittinen, mikä tarkoittaa, että useimmiten kannattaa etsiä aihealueesta uusinta tietoa. Monissa aihealueissa on kuitenkin ns. alan perusteoksia, jotka ovat aina hyviä lähteitä. Kiinnitä myös huomiota, missä lähde on julkaistu ja mikä taho on julkaisijana, koska tästä pystyt tekemään päätelmiä lähteen luotettavuudesta. Esimerkiksi arvostettujen tutkijoiden tai tutkimuslaitosten julkaisut ovat lähteinä luotettavampia kuin vaikkapa jokin nimetön nettilähde. Lähteiden valinnassa älä turvaudu ns. ”helppoon”, vaan käytä todellakin aikaa lähteiden valitsemiseen. Apua saat aina kirjastojen informaatiopalveluista.

Lähdeviitteet

Aina kun kirjoittajana tuot tekstiisi referoimalla tai lainaamalla asioita ja ajatuksia muista lähteistä (kuten tekstit, verkkosivut ym. sähköiset lähteet, suulliset lähteet kuten esimerkiksi haastattelut jne.), tulee sinun merkitä tekstiisi lähdeviite asianomaiseen kohtaan.

Lähdeviite on tekstissä oleva lyhyt viittaus lähdeluettelossa mainittuun täydellisempään viitteeseen. Viittaukset on merkittävä niin referoidun kuin sanasanaisen (ns. suoran) lainauksen yhteyteen sekä silloinkin, kun kyseessä on parafraasi eli toisen tekstin omin sanoin sanominen. Tekstissä pitää käydä ilmi, mikä osa on tekijän ”omaa”, mikä toiselta lainattua. (Hirsjärvi ym. 2009, 348 – 351.)

Lähdeluettelo

Lähdeluettelossa mainitaan jokainen tekstissä käytetty lähde. Lähdeviitteiden ja lähdeluettelon tietojen on tarkasti vastattava toisiaan. Lähdeluettelo tulee tekstin loppuun.

Miksi oltava tarkkana lähdeasioissa?

Lähdeviitteiden merkitseminen ja tekstissä oleva lähdeluettelo ovat pakollisia tekijänoikeuksien ja tekijänoikeuslain näkökulmasta. Tekemällä hyvän lähdeluettelon ja asialliset lähdeviitteet palvelet lukijaasi johdattamalla hänet ehkä hänellekin merkityksellisille lähteille.

Ohjeet lähdeviitteiden merkitsemiseen ja lähdeluettelon laatimiseen löydät JAMKin raportointiohjeesta ja lähdemerkintöjen pikaohjeesta:

JAMKin raportointiohje

Ohjeita lähteiden käytöstä

Miten haen tietoa ja etsin lähteitä?

Pohdi: Hyödynnätkö eri julkaisujen ja tekstien lähdeluetteloita tiedonhankinnassasi? Millä perusteilla valitset tekstiesi lähdeaineistoja? Oletko lähdekriittinen?

Lähde:

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uud. p. Helsinki: Tammi.

Kuva: Guillermo Fdez, Flickr CC BY-NC-ND