Kirjoittaminen on tekstilajin tuottamista

Tässä kirjoittamiskäsityksessä lähtökohtana on ajatus, että kirjoittajan on opittava tuntemaan erilaisten tekstilajien konventiot. Jotta voi kirjoittaa hyvän uutisen, raportin tai blogikirjoituksen, on tunnettava kunkin tekstilajin tyypilliset piirteet ja vaatimukset.

Osa tällaisiin eri tekstilajeihin sosiaalistumisesta tapahtuu arjessa lukemalla ja kirjoittamalla erilaisia tekstejä. Kirjoittamisen opetus – ns. genre-pedagogiikka – tähtää siihen, että opiskelijan tekstilajivalikoima laajenee. Tällöin kirjoittamisen opetus painottuu eri tekstilajien rakenteen ja tyylipiirteiden opiskeluun, mutta helposti myös valmiin mallin toistamiseen. On kuitenkin muistettava, että myös tekstilajit saavat uusia piirteitä ajan myötä ja konventiot muuttuvat. (Julkunen 2004; Luukka 2004; Svinhufvud 2007.)

Pohdi: Millaisia tekstilajeja olet tottunut kirjoittamaan: raportteja, esseitä, blogikirjoituksia, tarjouspyyntöjä, artikkeleita, opinnäytetöitä vai mitä? Tiedätkö, miten ne teksteinä eroavat toisistaan?

Lähteitä:

  • Luukka, M-R. 2004. Genre-pedagogiikka: askelia tekstitaitojen jatkumolla. Teoksessa Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLVIII, 145-160.
  • Julkunen, J. 2004. Ammatin ja akateemisuuden liitto. Tekstityön arkipäivää ammattikorkeakoulussa. Teoksesssa  Luukka & Jääskeläinen (toim.) Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus. Äidinkielen opettajain vuosikirja XLVIII, 99-110.
  • Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.