JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

Turvallinen ja yhdenvertainen opiskelu

Laadukas, turvallinen ja yhdenvertainen opiskelu- ja työskentely-ympäristö on perusedellytys korkeakoulussa ja kaikilla korkeakoulun toimijoilla, niin opettajilla kuin opiskelijoillakin on rooli hyvinvoivan yhteisön luomisessa. Ammattikorkeakoululaki, korkeakoulukohtainen tutkintosääntö sekä pedagogiset että eettiset periaatteet takaavat kaikille turvallisen ja tasa-arvoisen koulutukseen ja kohtelun opintojen aikana. Näitä säädöksiä tukevat myös JAMKin järjestyssäännöt. (käyttäjätunnuksellinen) Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen varmistamiseksi JAMK ja JAMKO ovat yhteistyössä luoneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman.  Ota yhteyttä JAMKOn edunvalvontaan, mikäli kohtaat epäasiallista kohtelua tai huomaat epäkohtia opinnoissasi tai koulutuksessa.

Korkeakoulussa tapahtuvan toiminnan, opetuksen ja ohjauksen tulee olla yhdenvertaista eli sukupuolesta, kulttuuri- tai kielitaustasta tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatonta. Korkeakoulussa tulee puuttua epäkohtiin, kuten syrjimiseen, epäasiallisen käytökseen, seksuaalisen häirintään ja sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän tai häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. 

Esteettömän opiskelun tavoitteena on opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja opiskelun mahdollistaminen henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta ja opiskelua tukevien ohjaus- ja tukipalvelujen saavutettavuus. Oppimisvaikeus, sairaus tai vamma, erilainen kieli- ja kulttuuritausta ei estä opintojesi etenemistä. Voit hakea tukea opintojesi suorittamiseen, joka voi olla esimerkiksi lisäaika tenttiin, oppimistehtävien vaihtoehtoiset suoritustavat, verkko-opinnot, kielellisten taitojen lisäopinnot, tulkkipalvelut ja erilaiset oppimista tukevat apuvälineet. Lisätietoja saat opintojen ohjaajalta tai opettajatutoriltasi. Lue lisää esteettömästä opiskelusta JAMKissa.

Fyysinen esteettömyys liittyy tilojen saavutettavuuteen. Kaikki ammattikorkeakoulun tilat eivät ole täysin esteettömiä liikkumisen näkökulmasta, koska rakennukset ovat eri vuosikymmeniltä, mutta suurimmassa osassa tiloja on tehty esteettömyyskartoitus. Ruokaloihin on pääsääntöisesti esteetön pääsy. Lisätietoja tilojen esteettömyydestä.

SORA-lainsäädäntö (soveltumattomuuteen ratkaisuja) määrittelee toimintatavat ja ohjeet sellaisissa tilanteissa, joissa epäillään opiskelijan olevan soveltumaton alalle, jossa on alaikäisten turvallisuutta, potilas-, tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Sora-laissa kaikkia opiskelijoita koskevat täsmennykset kurinpitotoimiin ja huumetestaukseen ja osa säädöksistä liittyvät vain sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijoihin ja ammatillisiin opettajaopintoihin.

JAMKin eettiset periaatteet ja tutkintosääntö säätävät menettelyohjeet vilppi- ja plagiointitilanteissa. Opiskelijan eettinen opas selventää JAMKin akateemisia käytänteitä käymällä läpi neljää opiskelun eettisyyden haastealuetta: huijaamista, plagiointia, käyttäytymistä luokassa ja kampuksella ja ryhmätyötilanteita. Opas on englanniksi, sillä se on suunnattu kansainvälisille opiskelijoille, mutta avaa opiskelun hyviä käytänteitä myös suomalaisille opiskelijoille. Lue opas.

Häirintäyhdyshenkilö on opiskelijakunta JAMKOn erikseen nimeämä henkilö, joka toimii opiskelijan tukena tilanteissa, joissa epäillään häirintää, syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Ensimmäinen askel on opiskelijan yhteydenotto ja kaikista jatkotoimenpiteistä päätetään yhdessä opiskelijan kanssa. Häirintäyhdyshenkilö voi tulla mukaan asianosaisten keskusteluun ja auttaa asian etenemisessä. Häirintäyhdyshenkilö toimii puolueettomasti ja selvittää, onko tilanteessa toimittu JAMKin sääntöjen ja toimintamallien mukaan.  Häirintäyhdyshenkilö voi toimia neuvonantajana esimerkiksi opiskelijalle, tutorille tai koulutusalajärjestölle, joka on havainnut opiskelijatovereittensa joukossa häirintää, syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua, mutta ei ole joutunut itse sen kohteeksi.

Lisätietoa:

Lisätietoja: JAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava, sopo@jamko.fi