Erityisopetuksesta päättäminen

Vuonna 2015 ammatillista peruskoulutusta koskevaan lakiin lisättiin pykälä ”Erityisopetuksesta päättäminen” (§ 20).   Sen mukaan:

 • Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan opetuksen järjestämisestä erityisopetuksena sekä mukauttamisesta.
 • Koulutuksen järjestäjän tulee laatia erityisopetuksen toteuttamiseksi opiskelijalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa.
 • Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa tulee kuulla ennen edellä mainituista asioista päättämistä ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman vahvistamista.
 • Päätös on annettava tiedoksi asianosaisille.
 • Jos opiskelija tai huoltaja/laillinen edustaja ei ole tyytyväinen päätökseen, hänellä on mahdollisuus hakea siihen aluehallintoviranomaiselta muutosta.

HOJKSiin tulee kirjata :

1) tiedot suoritettavasta tutkinnosta tai koulutuksesta
2) päätös opetuksen järjestämisestä erityisopetuksena (jos koulutusta ei järjestetä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa/erityisen koulutustehtävän mukaisesti)
3) tieto siitä, millä perusteella opetus annetaan erityisopetuksena
4) koulutuksen suoritusaika
5) päätös tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden taikka osaamisen arvioinnin mukauttamisesta
6) opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, josta ilmenee, miten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita taikka osaamisen arviointia on mukautettu sekä pedagoginen tuki ja erityiset opetus-ja opiskelujärjestelyt
7) mahdolliset opintososiaaliset edut
8)  muut mahdolliset palvelu- ja tukitoimet.

HOJKS perustuu:

 • valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteisiin kullakin koulutusalalla
 • koulukohtaisen opetussuunnitelman tavoitteisiin
 • realistisiin ja konkreettisiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin
 • opiskelijan omiin tavoitteisiin ja edellytyksiin ->
 • HOJKS:ssa tulee määritellä sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteet.

HOJKS:n määrittelyssä apuna

 • Siirtotieto: tiedot edellisestä oppilaitoksesta ja valintavaiheesta
 • Opintojen alkuvaiheen arvioinnit, kartoitukset, testit ja havainnot
 • Keskustelut ja opiskelijan haastattelut
 • Keskustelut kotiväen kanssa
 • Oppilaitoksen moniammatillinen henkilökunta.

HOJKS siirtymävaiheessa

Siirto-HOJKS:ksi kutsutaan perusopetuksessa laadittua suunnitelmaa, joka opiskelijan ja/tai hänen huoltajiensa luvalla siirretään ammatilliseen oppilaitokseen. Se on nivelvaiheen tiedonkulun ja ohjausyhteistyön väline, joka sisältää perusopetuksen jälkeisen koulutuksen järjestämisen kannalta olennaiset tiedot seuraavista asioista:

 • Erityisopetuksen peruste
 • Perusopetuksessa noudatettu opetussuunnitelma ja perusopetuksen aikana ja päättövaiheessa opiskelijalle tarjotut tukitoimet
 • Koulumenestys ja jatkosuunnitelmat

Aikuiskoulutuksessa erityisopetusta / erityisiä tukitoimia ei ole kehitetty yhtä järjestelmällisesti kuin perus- ja nuorisoasteella. Esimerkiksi lainsäädäntö ei selkeästi ohjaa koulutuksen järjestäjiä järjestämään erityisiä tukitoimin opiskelijoille. Oman haasteensa aikuiskoulutusjärjestelmälle ja sen kehittämiselle tasa-arvoiseksi koulutusväyläksi kaikille oppijoille tuottaa järjestäjien ja toiminnan rahoittajien moninaisuus ja vuonna 1994 käyttöön otettu aikuisten näyttötutkintojärjestelmä. Näyttötutkintoon sisällytettiin vuonna 2007 henkilökohtaistamisen määräys (Opetushallitus 43/011/2006). Määräys velvoittaa koulutuksen järjestäjän toimimaan niin, että näyttötutkintoon hakeutuvat opiskelijat saavat asiakaslähtöisesti toteutettua neuvontaa, ohjausta ja muita palveluja opintojen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja ammattitaidon hankkimisen vaiheissa.

Erityistä tukea opiskelun aikana saaneelle opiskelijalle olisi hyvä laatia myös ns. TyöllistymisHOJKS. Siinä jo opiskelun aikana huomioidaan opiskelijan tuleva työllistymispolku ja rakennetaan tukitoimet työllistymistä tukien. TyöllistymisHOJKSiin liitettyä lausuntua opiskelijan ammattitaidon vahvuuksista opiskelija voi hyödyntää esim. työpaikkaa hakiessaan.

< Edellinen sivu                                                                                                        Seuraava sivu