Tehtävät (HOJKSin perusteet)

Tehtävä 1:

 1. Perehdy seuraavaan teokseen: Närhi, V. et al. 2010 (toim) Laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Niilo Mäki Instituutti.
 2. Valitse omasta työyhteisöstäsi/muusta oppilaitosyhteisöstä case-opiskelija, jonka HOJKS-prosessiin perehdyt. Havainnoi sitä, miten erityisen tuen määrittely tapahtuu ja miten tukitoimen suunnitellaan HOJKS:n avulla. Millaisia tukitoimia opiskelijalle on tarjolla? Keitä tässä prosessissa on mukana? Miksi juuri he?
 3. Selvitä oman oppilaitoksesi erityisen tuen tarpeen määrittelyssä ryhmä ”Muu” (kohta 12). Kuinka paljon tähän ryhmään kirjataan opiskelijoita? Miksi? Edut/mahdolliset haitat?
 4. Käykää opintopiireissä verkkokeskustelu case-opiskelijoittenne ja em. teoksen pohjalta:  Mitä erityinen tuki on, miten sitä luokitellaan ja miksi? Ketä luokittelu palvelee?

Kirjatkaa ylös keskusteluanne, mutta tätä kirjausta ei tarvitse vielä palauttaa Optimaan. Sitä hyödynnetään myöhemmissä vaiheissa.

Lähdemateriaalia:

 • Ikonen O., Virtanen P. (toim.) 2003. HOJKS 2. Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus. PS-kustannus.
 • Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Porvoo: WSOY.
 • Hätönen, H. 2006. Eläköön opetussuunnitelma II. Opas ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille. Helsinki: Opetushallitus.
 • Ladonlahti, T. & Pirttimaa, R. 2006 (toim). Erityispedagogiikka ja aikuisuus. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Laine, A., Lund, A. & Mäkipere (toim). Oppimisvaikeuksinen asiakas.   Oppimisvaikeudet ja kohtaaminen työhallinnossa. Satakunnan TE-keskuksen julkaisusarja 1/2008.
 • Miettinen, K. 2008. Opetussuunnitelmat ja erityisopetus ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa: asiakirja- ja kyselytutkimus opetussuunnitelman perusteiden mukaisesta ammatillisesta erityisopetuksesta. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis.
 • Moberg, S. & al. 2009. Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: WSOY.
 • Nissilä, L. & Sarlin, H-M.2009 (toim.) Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet. Helsinki: Opetushallitus.
 • Tukea ja palveluita nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin. 2009. Opi Oppimaan-hanke. Kuntoutussäätiö.
 • Trolley, B.C., Haas, H.S. & Patti, D.C. 2009. The School Counselor`s Guide to Special Education. Corwin Press.
 • Vehkamäki P. ja Tamminen-Dahlman A. 2004. Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa. Tammer-Paino oy.
 • FINLEX Arkistolaki 23.9.1994/831 8 §
 • Käsitteet
 • Erityisopetuksen perusteiden luokittelu
 • Tukea lähtötason arviointiin (edu.fi)

< Edellinen sivu

Seuraava sivu >