Erilaiset oppijat ammatillisessa koulutuksessa

Erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita on hyvin monelaisia. Erityisen tuen tarve vaihtelee vammaisuudesta monenlaisiin arjen elämän vaikeuksiin. Erityisen tuen tarve määritellään aina uudestaan ammatillisten opintojen alussa riippumatta siitä, onko opiskelija saanut erityisopetusta perusopetuksessa. Näin tukitoimet saadaan kohdennetuksi yksilöllisiin tuen tarpeisiin, sillä opiskelijan tuen tarve riippuu siitä ympäristöstä, jossa hän opiskelee.

Monet erityistä tukea perusopinnoissa tarvinneet opiskelijat tarvitsevat sitä myös ammatillisissa opinnoissa. Opiskelija, jonka opintoja on yksilöllistetty perusopetuksessa esim. aistivamman, neurologisen vaikeuden, pitkäaikaissairauden tai laaja-alaisten oppimisvaikeuksien vuoksi, tarvinnee jonkinlaista tukea myös ammatillissa opinnoissa. Näiden opiskelijoiden transitiovaiheessa perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö on erityisen tärkeää sujuvan siirtymän ja tarvittavan tuen varmistamiseksi.

Usein erityisopetuksen tarve ilmenee vasta ammatillisessa koulutuksessa. Uusi elämänvaihe ja uusi oppimisympäristö voi nostaa esiin esim. motivaatio-ongelmia, käyttäytymisen oireita, päihteiden käyttöä ja muita sosiaalisia tai mielenterveyden ongelmia.Joillakin opiskelijoilla  oppimisvaikeudet tulee tunnistetuiksi vasta ammatillisessa koulutuksessa.

Laissa ammatillisesta peruskoulutuksesta (21.8.1998/630, erityisopetusta koskevat muutokset voimaan 1.8.2015 ) määritellään erityisopetuksen peruste, muoto ja tavoitteet seuraavasti:

  • Oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena.
  • Erityisopetuksella tarkoitetaan opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä.
  • Erityisopetuksen tavoitteena on, että opiskelija voi saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.

Erityisopetuksessa voidaan kuitenkin poiketa tutkinnon perusteista mukauttamalla ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita sekä osaamisen arviointia, jos se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Opetushallitus voi kuitenkin tutkinnon perusteissa määrätä, miltä osin ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ei voida mukauttaa (esim. lähihoitajakoulutuksessa lääkehoito).

 

Seuraava sivu >