Ammatillinen erityisopetus

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt sekä ammatillisissa oppilaitoksissa että ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Vuonna 2004 erityistä tukea tarvitsevaksi  määriteltyjä opiskelijoita yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa oli 8 401  ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa 2 493 . Vuonna 2013 luvut olivat 17 414 ja 2 873. Ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden kokonaismäärästä erityistä tukea tarvitseviksi on määritelty keskimäärin 7-10% opiskelijoista riippuen siitä, lasketaanko valmentavan koulutuksen opiskelijat tähän lukuun mukaan. Tämän lisäksi koulutuksen piirissä on runsaasti erityistä tukea oppimisessa tarvitsevia opiskelijoita, joita ei ole määritelty erityisopetuksen piiriin. Tutustu tuoreimpiin tilastoihin.

Ammatillisen erityisopetuksen lähtökohtana on koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen. Koulutuspoliittisten linjausten mukaan jokaisella tulee olla erilaisista oppimisedellytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena jäsenenä. Tämä tavoite yhdessä valtakunnallisesti linjatun koko ikäluokan kouluttamista koskevan periaatteen ja koulutustakuun kanssa velvoittaa koulutuksen järjestäjiä tarjoamaan koulutusta kaikille alueensa nuorille. Yksilön tasa-arvoista oikeutta ammatilliseen koulutukseen pyritään tukemaan oppimisympäristöjä muokkaamalla. Oppimisympäristönä käsitetään fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö opiskelijan yksilöllisen tuen tarpeen mukaan. Vaihtoehtoisten toimintamallien luominen ja välitön tuen tarpeeseen reagointi ovat laadukasta yksilön ammatin oppimisen tavoitteita mahdollistavaa toimintaa.

Ammatillinen koulutus on osa opiskelijan suunnitelmallista koulutuspolkua. Ammatillinen koulutus mahdollistaa ammattiin oppimisen ja sen myötä työelämään tai jatkokoulutukseen siirtymisen. Ammatillinen koulutus on avainasemassa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen järjestämisessä ja tukemisessa.

Ammatillinen erityisopetus on osa toisen asteen perustutkintoon tähtäävää koulutusta. Erityisopetuksena voidaan toteuttaa myös ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA) . Opetus toteutetaan mahdollisimman pitkälle normaaleissa oppimisympäristöissä siten, että tarjotaan mahdollisuus yksilöllisiin tuki-, oppilashuolto- ja kuntoutuspalveluihin. Oppilaitoksen tukipalvelut kattavat opiskelijan koulutusvaiheen lisäksi transitio- eli siirtymävaiheissa tarvittavan tuen ja ohjauksen.

Erityisopetusta voidaan järjestää kaikissa oppilaitoksissa ja kaikissa perustutkinnoissa. Erityisopetuksessa voidaan poiketa ammatillisen koulutuksen lain ja sen nojalla annetun asetuksen säännöksistä siten kuin opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteissa määrätään. Erityisopetuksen järjestämisen periaatteet on kuvattu kaikkien tutkintojen opetussuunnitelmien perusteissa. Opiskelijan kaikinpuolinen tukeminen on oleellinen osa ammatillista koulutusta.

Koulutuksessa tulee kiinnittää huomiota opiskelijoiden moninaisiin oppimisvalmiuksiin  ja – tavoitteisiin. Tarvittaessa tukitoimia kehitetään yhteistyössä kotien ja koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijan myönteistä yksilöllistä kehitystä ja tervettä itsetuntoa tulee tukea.

Ammatillista peruskoulutusta koskevassa lainsäädännössä määrätään lisäksi, että ”Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen.” Ohjaus voi olla henkilökohtaista tai muuta tarpeellista opinto-ohjausta.

Oppilaitos saa lisärahoitusta jokaisesta opiskelijasta, jolle on tehty HOJKS. Korotus on 47 % yksikköhinnasta..

Lisätietoja

< Edellinen sivu

Seuraava sivu >