Tarkasta kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen kirjoittamisesssa noudatetaan opinnäytetyöfoorumin hyväksymää prosessia, katso Elmo-intra.

EXAMissa kirjoitetun kypsyysnäytteen tarkistaa opinnäytetyön ohjaaja eli tentaattori. Kypsyysnäytteen kielentarkistuksen tekee kielikeskuksen opettaja, ja hän on EXAMissa arvioija. Kypsyysnäytteen tarkistamisessa on kolme päävaihetta. Etene ohjeen mukaisessa järjestyksessä.

  • Vaihe 1: Tentaattori vastaanottaa tenttivastauksen eli kypsyysnäytteen, arvioi sen sisällöllisesti (Hyväksytty/Hylätty) ja lähettää kielentarkastajalle.
  • Vaihe 2: Kielentarkastaja tarkastaa kypsyysnäytteen, antaa mahdollisesti palautteen opiskelijalle ja palauttaa kypsyysnäytteen tentaattorille.
  • Vaihe 3: Tentaattori antaa arvioinnin koko tentistä (jossa on siis vain yksi kysymys), lukitsee arvioinnin ja tiedottaa opiskelijaa.

 

Vaihe 1 Tentaattori:

a) Aloita kypsyysnäytteen tarkistaminen kirjautumalla EXAMiin. Työpöydällä näet palautetut tentit. Määrittele tarvittaessa Alkaa ja Päättyy -päivämäärävalinnoilla ajanjakso, jolta etsit tenttejä saadaksesi halutun opiskelijan tenttivastauksen esiin. Klikkaa tentin nimeä Tentti-sarakkeessa:

 

b) Nyt on avoinna kypsyysnäytteen Tenttivastauksen arviointi -näkymä. Voit kutistaa kelluvan Palaute opiskelijalle -ikkunan klikkaamalla punaisesta nuolimerkistä. Tenttivastauksen saat esiin klikkaamalla vastauksen liitetiedostoa:

 

c) Luettuasi vastauksen, lisää arviointi Arviointi-kenttään (Hyväksytty/Hylätty). Älä tee muita hyväksymismerkintöjä tässä vaiheessa, kuvassa vaihe 1:

 

Hylätty kypsyysnäyte-tentti

Jos kypsyysnäyte on sisällön puolesta hylätty, tentaattorina kirjoita hylkäämisen syy Palaute opiskelijalle -kenttään, valitse tentin arvosanaksi Hylätty, klikkaa Tallenna ja klikkaa Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa -painikkeita. Opiskelija saa EXAMista viestin arvioinnin valmistumisesta. Opiskelija näkee arvioinnin kirjauduttuaan EXAMiin.

Kypsyysnäytteen uusiminen EXAMissa:

  • Tentaattori luo uusintaa varten tentin kopioimalla Kypsyysnäyte-tentistä uuden tentin.
  • Etsi Tentit-näkymässä kypsyysnäytetentti, klikkaa ko. tentin kohdalla Kopioi-kuvaketta, jolloin osa tentin perustiedoista on valmiina.
  • Muuta tentin nimi lisäämällä sen eteen Uusintatentti. Täytä uusintatentin loput perustiedot: tenttiperiodi, kiinnitä opintojakso, kielentarkastaja, ynnä muut kentät. Tallenna ja Julkaise tentti.

Kehoita opiskelijaa tekemään uusi tenttivaraus tähän uusintatenttiin.

Jatkossa voit ohjata kaikki kypsyysnäytteen uusijat ilmoittautumaan tähän juuri luotuun uusintatentiin.

 

d) Tenttivastauksen arviointi -näkymässä alempana ovat tiedot kaikista kypsyysnäytteen tentaattoreista, arvioijista sekä arvioinnin sen hetkisestä tilanteesta (Kuvassa näkyy punaisella merkintä Kesken). Arvioituasi kypsyysnäytteen sisällöllisesti, ja mikäli kypsyysnäyte on hyväksytty sisällön osalta, kirjoita sähköpostiviesti kielentarkastajalle (=arvioijalle) ja klikkaa Lähetä:

Vaihe 2 Kielentarkastaja:

a) Nyt on kielentarkastajan vuoro tarkastaa kypsyysnäyte. Kirjaudu EXAMiin ja etsi kielentarkastukseen tullut tenttivastaus. Klikkaa tenttiä Tentin nimi -sarakkeessa. Tenttivastaus eli kypsyysnäyte (docx) avautuu:

b) Lue tenttivastaus.  Jos kypsyysnäytteellä on merkittävää uutisarvoa, kannusta opiskelijaa tarjoamaan tiedotettaan medialle kirjoittamalla siitä Palaute opiskelijalle -ikkunaan ja liitä opiskelijan vastaus (docx) palautteeseen. (Opinnäytetyön ohjaajan tulisi ensisijaisesti arvioida kypsyysnäytteen uutisarvo.) :

c) Luettuasi tenttivastauksen tee merkintä Arvioinnin tilanne -kenttään (Kesken ->Valmis, kuvassa vaihe 2.). Älä tee muita arviointimerkintöjä. Lopuksi kirjoita tarvittaessa sähköpostiviesti muille arvioijille (=tentaattorille eli ohjaajalle) ja klikkaa Lähetä:

 

Vaihe 3 Tentaattori:

a) Kun kypsyysnäyte on palautunut kielentarkastuksesta, tentaattori tekee lopullisen, koko tenttiä koskevan arvioinnin (sisältö ja kielentarkastus huomioituna). Anna arvosana (Hyväksytty/Hylätty, edellisessä kuvassa vaihe 3.). Kypsyysnäyte on kokonaissuoritus, ja opintopisteiden määrä on 0 op. Klikkaa Tallenna. Jos kypsyysnäytteellä on merkittävää uutisarvoa, kannusta opiskelijaa tarjoamaan tiedotettaan medialle kirjoittamalla siitä Palaute opiskelijalle -ikkunaan ja liitä opiskelijan vastaus (docx) palautteeseen (kts. vaihe 2).

b) Lopuksi klikkaa Lukitse tentin arviointi ja tiedota opiskelijaa (kts-alla oleva kuva). Tämän jälkeen tentin arviointia ei voi enää EXAMissa muuttaa. HUOM! Kaikki EXAMissa tehdyt kypsyysnäytteet tulee aina arvioida loppuun saakka ja arviointi tulee lukita.

 

Valmis arvioitu kypsyysnäyte-tentti näkyy opiskelijan EXAM-työpöydällä:

c) Seuraavaksi tentaattori toimittaa yksikössä sovitulla tavalla tiedon suorituksesta eteenpäin (esim. opiskelijapalveluihin sähköpostilla) vietäväksi opintotietorekisteriin. EXAMista tiedot eivät siirry automaattisesti opintotietorekisteriin.